Στόχος της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει τα συστήματα υποστήριξης του οδηγού (ΣΥΟ), τα οποία φαίνεται να έχουν σημαντικό δυναμικό για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της απόδοσης της κυκλοφορίας και να προτείνει ταξινόμηση των συστημάτων αυτών με βάση την επιρροή κάθε συστήματος στην ασφάλεια και την απόδοση.  Η ευρεία ανασκόπηση σειράς συστημάτων υπό ανάπτυξη ή ήδη διαθέσιμων περιέλαβε τόσο τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε συστήματος όσο και την αναμενόμενη επιρροή του στην απόδοση της κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια.  Η εκτίμηση της επιρροής αυτής βασίστηκε σε ειδικά επιλεγμένα κριτήρια.  Σε αντίθεση με τις συνήθως χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις ταξινόμησης των ΣΥΟ που αφορούν στα χαρακτηριστικά των χρηστών ή των συστημάτων, η προτεινόμενη προσέγγιση αξιοποιεί την αναμενόμενη επιρροή των ΣΥΟ και επιτρέπει τον καταλληλότερο προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για μελλοντική έρευνα, ανάπτυξη και προώθηση των συστημάτων αυτών. Η προτεινόμενη ταξινόμηση κατατάσσει τα συστήματα υποστήριξης του οδηγού σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες με βάση το αν η επιρροή στην οδική ασφάλεια και στην απόδοση της κυκλοφορίας είναι υψηλή ή χαμηλή.  Η κατηγοριοποίηση αυτή έδειξε ότι το 40% των συστημάτων που εξετάστηκαν αναμένεται να έχουν υψηλή επιρροή στην οδική ασφάλεια και περιορισμένη επιρροή στην απόδοση της κυκλοφορίας, ενώ μόνο 15% αναμένεται να έχει υψηλή επιρροή και στην ασφάλεια και στην απόδοση.