Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αναλύσει την επίδραση των αυτόνομων οχημάτων στη συμπεριφορά μετακίνησης καθώς και να προσδιορίσει τα κύρια χαρακτηριστικά που επηρεάζουν αυτή τη συμπεριφορά. Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν στοιχεία που συλλέχθηκαν από 235 μετακινούμενους που συμμετείχαν σε έρευνα δεδηλωμένης προτίμησης με ερωτηματολόγιο. Μέσω των μοντέλων πολυωνυμικής και της διωνυμικής παλινδρόμησης εξετάστηκε η επιρροή του κόστους, του χρόνου και της ασφάλειας στην επιλογή ενός αυτόνομου οχήματος ή ενός αυτόνομου οχήματος κοινής χρήσης. Βάσει των αποτελεσμάτων, οι ερωτηθέντες εξέφρασαν μια θετική στάση απέναντι στα αυτόνομα οχήματα στο σύνολό τους, ωστόσο ανησυχούν ελαφρώς για να μοιραστούν με άλλους ένα αυτόνομο όχημα.