Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των παραμέτρων που επηρεάζουν την πρόθεση των οδηγών να πληρώσουν για τη μείωση πιθανότητας εμπλοκής σε ατύχημα με νεκρό καθώς και ο υπολογισμός του ανθρώπινου κόστους των οδικών ατυχημάτων. Για τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της “Δεδηλωμένης Προτίμησης” με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Ακολούθησε η στατιστική ανάλυση των στοιχείων με την ανάπτυξη προτύπου Λογαριθμοκανονικής Παλινδρόμησης. Η τελική μορφή του προτύπου επέτρεψε τον προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την ατομική Πρόθεση Να Πληρώσω (ΠΝΠ). Χρησιμοποιώντας στοιχεία της μεθόδου ΠΝΠ, πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός του ανθρώπινου κόστους του οδικού ατυχήματος, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το οποίο ανέρχεται σε 866,6 χιλιάδες ευρώ (τιμές 2001).