Το πρόβλημα των οδικών ατυχημάτων αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα στην Ελλάδα και διεθνώς καθώς αποτελεί αιτία θανάτου παγκοσμίως για περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. Ο στόχος της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι η χωρική και χρονική ανάλυση υψηλής ευκρίνειας οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς κυκλοφορίας για τη δημιουργία γνώσης και την υποστήριξη των αποφάσεων στον τομέα της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα και διεθνώς. Για τον σκοπό αυτό θα συλλεχθούν για πρώτη φορά δεδομένα υψηλής ευκρίνειας από διαδρομές οδηγών και θα συμπληρωθούν με δεδομένα κυκλοφορίας, ατυχημάτων και γεωμετρίας οδού. Μέσω χωρικής και χρονικής ανάλυσης θα αποτυπωθούν κυκλοφοριακά συμβάντα (απότομες πεδήσεις/επιταχύνσεις) ώστε να διερευνηθεί η χωρική και χρονική κατανομή τους στις εξεταζόμενες οδούς και η μεταβολή τους κατά τα κρίσιμα τμήματα των οδών. Μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης δεδομένων μεγάλης κλίμακας θα διερευνηθεί πλήθος μαθηματικών σχέσεων μεταξύ παραγόντων επικινδυνότητας και συμβάντων οδικής ασφάλειας και θα αναπτυχθούν τα αντίστοιχα προηγμένα στατιστικά πρότυπα. Κατά την τελική σύνθεση της έρευνας θα δοθεί έμφαση στη διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς και γενίκευσης των αποτελεσμάτων και των μεθοδολογιών σε άλλες περιπτώσεις.