Στρατηγική

Η μείωση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα αποτελεί βασική προτεραιότητα του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή.

Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναπτύσσει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας για την περίοδο 2021-2030, με την επιστημονική υποστήριξη του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου, συγκροτήθηκε αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, με πρόεδρο τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο. Σε αυτήν συμμετέχουν αρμόδιοι Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας εναρμονίζεται τόσο με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Οδικής Ασφάλειας όσο και με το Σχέδιο Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη 2η δεκαετία οδικής ασφάλειας, που έχουν θέσει ως στόχο τη μείωση του αριθμού των νεκρών και των σοβαρά τραυματιών, κατά 50% έως το 2030.

Η Ελλάδα παρά την εντυπωσιακή μείωση (54%) που έχει καταγράψει σε θανάτους από οδικά ατυχήματα την τελευταία δεκαετία (2010-2020), εξακολουθεί να υπολείπεται σταθερά του ευρωπαϊκού μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση και εφαρμογή του νέου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το μείζον κοινωνικό και εθνικό θέμα των οδικών ατυχημάτων.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο θα οδηγήσει στον καθορισμό, στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση των απαραίτητων δράσεων για τη δραστική μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων και του αριθμού των νεκρών και τραυματιών σε αυτά. Η ανάπτυξη του νέου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας βασίζεται σε όλες τις νέες διεθνείς τάσεις, στη λεπτομερή ανάλυση των δυνατοτήτων της ελληνικής πραγματικότητας καθώς και στη συστηματική ευρεία διαβούλευση.

Η καταρχήν δομή του νέου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας αφορά σε τέσσερις βασικές κατευθύνσεις:
- Φιλόδοξο όραμα
- Αποτελεσματική Εφαρμογή
- Καινοτόμες Τεχνολογίες
- Κοινή Ευθύνη

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει και αποτελεί το μέσο πραγματοποίησης ενός νέου φιλόδοξου οράματος. Το φιλόδοξο όραμα αφορά σε μηδέν νεκρούς σε οδικά ατυχήματα σε βάθος χρόνου, το οποίο θα επιτευχθεί μέσω επιμέρους ρεαλιστικών στόχων και με έμφαση στην ασφαλή κινητικότητα για όλους (προώθηση ΜΜΜ, χαμηλές ταχύτητες, κλπ.).

Για την επίτευξη του φιλόδοξου οράματος ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην αποτελεσματική υλοποίησή του Στρατηγικού Σχεδίου, μέσω στοχευμένης χρηματοδότησης αντάξιας του εγχειρήματος, ισχυρής και αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των προσπαθειών και συστηματικής παρακολούθησης, επανεξέτασης και βελτίωσης όλων των δράσεων.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται παίξει η αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, που θα αφορούν στην ψηφιακή διαχείριση του συστήματος οδικής κυκλοφορίας συνολικά, στη δυναμική διασύνδεση φορέων και μέσων μεταφοράς και στην αυτοματοποίηση της κυκλοφορίας για τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου ασφαλούς οδικού συστήματος.

Για αυτή την ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, καταλυτικό ρόλο θα παίξει η προώθηση της κοινής ευθύνης όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών, μέσα από την Προσέγγιση Ασφαλούς Συστήματος, δηλαδή την ενίσχυση της λογοδοσίας και υπευθυνότητας των Αρχών, υπερβαίνοντας τις συμβατικές προσεγγίσεις αρμοδιοτήτων επί τμημάτων του συστήματος. Τέλος, καθοριστικό ρόλο θα παίξει η βελτίωση των συνηθειών όλων των χρηστών της οδού, τόσο σε επίπεδο οδικής συμπεριφοράς (χαμηλές ταχύτητες, αμυντική οδηγική συμπεριφορά, προσοχή στους ευάλωτους χρήστες στις οδούς) όσο και σε επίπεδο συνηθειών μετακίνησης (αλλαγή στις επιλογές μέσου και στη στάθμευση, προώθηση κοινής χρήσης μέσων μεταφοράς).

Ο δικτυακός τόπος αυτός θα εμπλουτίζεται συνεχώς με στοιχεία και εκθέσεις σχετικών με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας, καθώς και με τα αποτελέσματα της συνεχούς και ανοικτής διαβούλευσης, τόσο κατά τη διάρκεια εκπόνησης του Σχεδίου όσο και μετά.