Το έργο αποσκοπεί στη σύσταση για την παροχή οικονομικών ελαφρύνσεων και προνομίων από το Κράτος σε ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων με χρήση τηλεματικής, με εφαρμογή σε όλη την ΕΕ. Για να τονιστεί η βιωσιμότητα της προτεινόμενης πολιτικής, θα διεξαχθεί Ανάλυση Κόστους – Οφέλους (CBA), με περιοχή μελέτης την Ελλάδα. Η ανάλυση πρόκειται να αναδείξει τα πιθανά κοινωνικο-οικονομικά οφέλη των ασφαλιστήριων συμβολαίων οχημάτων με χρήση τηλεματικής, όσον αφορά τη μείωση των οδικών ατυχημάτων, την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2. Η εν λόγω πολιτική και τα αποτελέσματα της ανάλυσης ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, μετά από τις απαραίτητες προσαρμογές λόγω διαφορετικών νομικών/ρυθμιστικών πλαισίων, κοινωνικο-οικονομικών δεικτών και δεικτών οδικής ασφάλειας. Η προτεινόμενη πολιτική θα δημοσιευθεί σε βιβλίο ανοιχτής πρόσβασης (Σεπτέμβριος 2024). Η τηλεματική παίζει θεμελιώδη ρόλο στη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς, στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας καθώς και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω των οδικών μεταφορών. Αρκετές χώρες (Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα) έχουν ήδη προτείνει πρωτοβουλίες για την προώθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων τηλεματικής, αναγνωρίζοντας και αναδεικνύοντας την αξία της τηλεματικής. Αυτές οι προσπάθειες ευθυγραμμίζονται με τους στόχους που έχουν θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τα Ηνωμένα Έθνη.