Τα οδικά ατυχήματα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στις σύγχρονες κοινωνίες, με τους τραυματισμούς στην οδική κυκλοφορία να υπολογίζονται ως η όγδοη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε για την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη ένα παγκόσμιο μοντέλο οδικής ασφάλειας, το SafeFITS Model, το οποίο βασίζεται σε στοιχεία για 46 δείκτες οδικής ασφάλειας για 130 χώρες και μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο λήψης αποφάσεων για τρεις τύπους ανάλυσης χάραξης πολιτικής ως προς την οδική ασφάλεια: ανάλυση παρέμβασης, συγκριτική αξιολόγηση και ανάλυση πρόβλεψης. Για την ανάπτυξη του μοντέλου σχεδιάστηκε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο πέντε επιπέδων του συστήματος διαχείρισης της οδικής ασφάλειας και δημιουργήθηκε ειδική βάση δεδομένων. Η στατιστική προσέγγιση που επιλέχθηκε πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια, περιλαμβάνωντας τον υπολογισμό σύνθετων μεταβλητών και την εισαγωγή τους σε ένα γενικευμένο γραμμικό μοντέλο. Η ανάπτυξη του μοντέλου βασίστηκε επιπλέον σε βραχυπρόθεσμες μεταβολές της εξέλιξης της οδικής ασφάλειας, με σκοπό την επίτευξη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προβλέψεων. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε έχει συνολικά ικανοποιητικές επιδόσεις και αποδεκτά σφάλματα πρόβλεψης. Η χρήση του μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τον έλεγχο των πολιτικών οδικής ασφάλειας, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τους περιορισμούς του μοντέλου, που σχετίζονται κυρίως με τη διαθεσιμότητα και ακρίβεια των δεδομένων.