Στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, για τη στρατηγική ανάπτυξη των συγκοινωνιακών συστημάτων αναζητούνται συνεχώς λύσεις ήπιων παρεμβάσεων οδηγώντας στη βιώσιμη κινητικότητα. Στο κέντρο της Αθήνας παρατηρούνται καθυστερήσεις στις μετακινήσεις, υψηλοί χρόνοι διαδρομής και περιβαλλοντική επιβάρυνση. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων πρότυπων ρυθμίσεων κυκλοφορίας και στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο του Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας. Η εκτίμηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων των προτεινόμενων ρυθμίσεων πραγματοποιήθηκε μέσω μακροσκοπικής προσομοίωσης της κυκλοφορίας και αποτιμήθηκε αναφορικά με δύο περιοχές ανάλυσης (κεντρική περιοχή και ευρύτερη περιοχή). Οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις εξετάστηκαν μέσω δεικτών απόδοσης, σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος μεταφορών για την υφιστάμενη κατάσταση και για τα εναλλακτικά σενάρια ρυθμίσεων, από τα οποία προέκυψε το επικρατέστερο σενάριο μέσω πολυκριτηριακής αξιολόγησης. Με βάση τους δείκτες απόδοσης, το επικρατέστερο σενάριο οδήγησε σε σημαντικά οφέλη, επιτυγχάνοντας σημαντική ανάκτηση δημόσιου χώρου εισάγοντας στην Αθήνα νέες και βιώσιμες πρακτικές κινητικότητας με ουσιαστική προτεραιότητα στα Μ.Μ.Μ. και στην ασφαλή και άνετη κίνηση πεζών και ποδηλάτων, χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση στην κυκλοφορία των ΙΧ οχημάτων.