Η κατανάλωση ενέργειας και η εκπομπή ρύπων αυξάνεται εκθετικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η οικονομοτεχνική διερεύνηση της μερικής αντικατάστασης του συμβατικού υπηρεσιακού στόλου οχημάτων της Περιφέρειας Αττικής, με αμιγώς ηλεκτροκίνητο όπως και της εγκατάστασης σταθμών φόρτισης. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύσσονται τρία σενάρια που διαχωρίζονται βάσει της κατανομής του νέου ηλεκτροκίνητου στόλου σε επιβατικά, φορτηγά και μηχανήματα έργου, ενώ για κάθε σενάριο υπολογίζεται το κόστος επένδυσης. Στη συνέχεια, εκτιμάται η ετήσιο οικονομικό όφελος για την Περιφέρεια για κάθε σενάριο σε χρονικό ορίζοντα 15 ετών, όσον αφορά στην κατανάλωση καυσίμου, στη συντήρηση, στα τέλη κυκλοφορίας, στις εκπομπές ρύπων. Μέσω του δείκτη εσωτερικής απόδοσης (IRR) εκτιμάται σε βάθος 15ετίας η οικονομική βιωσιμότητα του σχεδίου, για κάθε σενάριο. Από την ανάλυση προκύπτει ότι το σενάριο που η Περιφέρεια προμηθεύεται όλους τους τύπους ηλεκτρικών οχημάτων, παρουσιάζει την υψηλότερη απόδοση και επομένως αποτελεί το οικονομικά πιο βιώσιμο σενάριο για την Περιφέρεια.