Το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, 2021-2030 εναρμονίζεται με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής που στοχεύει στη μείωση του αριθμού των νεκρών και των σοβαρά τραυματιών στα οδικά ατυχήματα, κατά 50% έως το 2030, με έτος βάσης το 2019. Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί το μέσο πραγματοποίησης ενός νέου φιλόδοξου οράματος που στοχεύει στην εξάλειψη των ατυχημάτων με θανάτους και τραυματισμούς μέσω επιμέρους ρεαλιστικών στόχων. Βασίζεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή της ασφαλούς κινητικότητας και θα υλοποιηθεί μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών. Στο Σχέδιο υιοθετείται πλήρως και τίθεται ως απώτερος στόχος η Προσέγγιση Ασφαλούς Συστήματος που προβλέπει την κοινή ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών. Το όραμα, οι στόχοι, η δομή, τα προγράμματα δράσεων και η εφαρμογή τους θα τίθενται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε ευρεία και οργανωμένη διαβούλευση όλων των δημόσιων και μη εμπλεκομένων με την οδική ασφάλεια φορέων και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη στην οριστικοποίηση του Σχεδίου.