Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι ο προσδιορισμός των κρίσιμων παραμέτρων επιρροής της υπέρβασης των ορίων ταχύτητας με δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Για το σκοπό αυτό, αναλύονται στοιχεία που συλλέχθηκαν από εξήντα-οχτώ οδηγούς οι οποίοι συμμετείχαν σε πείραμα οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες για χρονικό διάστημα δεκαπέντε μηνών. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της στατιστικής μεθόδου της γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression). Μέσω των μοντέλων της γραμμικής παλινδρόμησης εξετάστηκε κατά πόσο χαρακτηριστικά της οδήγησης που καταγράφηκαν από τους αισθητήρες των έξυπνων κινητών τηλεφώνων επηρεάζουν και επομένως μπορούν να προβλέψουν το ποσοστό της καθαρής διάρκειας οδήγησης με ταχύτητα μεγαλύτερη από το όριο ταχύτητας. Αναπτύχθηκαν συνολικά τέσσερα μοντέλα πρόβλεψης του ποσοστού της καθαρής διάρκειας οδήγησης με ταχύτητα πάνω από το όριο ταχύτητας, ένα γενικό μοντέλο και τρία μοντέλα για κάθε τύπο οδικού δικτύου (αστικό, υπεραστικό, αυτοκινητόδρομο). Από την εφαρμογή των μοντέλων προέκυψε ότι οι έξι παράμετροι της απόστασης, των υψηλής εντάσεως απότομων επιταχύνσεων και επιβραδύνσεων, των απότομων στροφών, της μέσης επιβράδυνσης και της χρήσης του κινητού τηλεφώνου ήταν στατιστικά σημαντικές στα μοντέλα παλινδρόμησης. Στο γενικό μοντέλο, ο αριθμός των απότομων επιβραδύνσεων υψηλής εντάσεως είχε τη πιο σημαντική επιρροή, ενώ για κάθε τύπο οδού ξεχωριστά, κυριότερη παράμετρος ήταν η απόσταση της διαδρομής.