Δημοσιεύσεις

Ένα σύνολο 842 δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιακής υποδομής: 244 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 28 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά πρακτικών συνεδρίων, 547 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων (481 με κρίση της εργασίας, 482 σε διεθνή συνέδρια και 23 μετά από πρόσκληση) και 23 μονογραφίες και κεφάλαια σε βιβλία, καθώς και 6 διδακτικά βοηθήματα, σε 550 από τις οποίες γίνονται περισσότερες από 10.000  ετεροαναφορές (i10-index: google scholar: 185, h-index: google scholar: 50, scopus: 37).

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

pj248 Yannis G., Papadimitriou E., “RSS2022 Conference: Advanced Road Safety Analyses”, Safety Science 2024 Special issue, in press.  doi
pj246 Roussou S., Garefalakis T., Michelaraki E., Brijs T., Yannis G., “Machine Learning Insights on Driving Behaviour Dynamics among Germany, Belgium, and UK Drivers”, Sustainability 2024, 16, 518, January 2024.  doi
pj245 Roussou S., Garefalakis T., Michelaraki E., Katrakazas C., Adnan M., Khattak M.W., Brijs T., Yannis G., “Examination of the Effectof Task Complexity and Coping Capacity on Driving Risk: A Cross-Country and Transportation Mode Comparative Study”, Sensors 2023, 23, 9663, December 2023.  doi
pj244 Ziakopoulos A., Telidou C., Anagnostopoulos A., Kehagia F., Yannis G., “Perceptions towards autonomous vehicle acceptance: Information mining from Self-Organizing Maps and Random Forests” IATSS Research Volume 47 (4), pp. 499-513, December 2023  doi
pj243 Bonera M., Barabino B., Yannis G., Maternini G., “Network-wide road crash risk screening: A new framework”, Accident Analysis & Prevention, Volume 199, May 2024.  doi
pj242 Stamatelos P., Economou A., Yannis G., Papageorgiou S., “Parkinson’s Disease and Driving Fitness: A Systematic Review of the Existing Guidelines”, Movement Disorders Clinical Practice, 2023.  doi
pj241 Christoforou Z., Giannoulaki M., Gioldasis C., Yannis G., “Cycling under the influence of alcohol and other drugs: An exploratory analysis”, Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour, Volume 99, pp. 204–220, November 2023  doi
pj240 Michelaraki E., Katrakazas C., Kaiser S., Brijs T., Yannis G., “Real-Time Monitoring of Driver Distraction: State-of-the-art and future insights”, Accident Analysis & Prevention, Volume 193, August 2023.  doi
pj239 Sekadakis M., Katrakazas C., Michelaraki E., Ziakopoulos A., Yannis G., “COVID-19 and driving behavior: Which were the most crucial influencing factors”, Data Science for Transportation, Volume 16, Issue 5, August 2023.  doi
pj238 Tešić M., Miladić – Tešić S., Folla K., Yannis G., Oviedo-Trespalacios O., “Star rating of driver’s behavior as a tool to prevent risky behavior”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Volume 97, pp. 214-230, August 2023.  doi
pj237 Kontaxi A., Tzoutzoulis D., Ziakopoulos A.,Yannis G., “Exploring speeding behavior using naturalistic car driving data from smartphones”, Journal of Traffic and Transportation Engineering, Dec 2023.  doi
pj236 Ziakopoulos A., Diamanti A, Yannis G., “The impact of cognition-affecting neurological diseases on reaction time and driving speed deviation”, Open Transportation Journal, Volume 17, June 2023.  doi
pj235 Nikolaou D., Ziakopoulos A., Dragomanovits A., Roussou J., Yannis G., “Comparing Machine Learning Techniques for Predictions of Motorway Segment Crash Risk Level”, Safety, Volume 9(2), Issue 32, May 2023.  doi
pj234 Nikolaou D., Ziakopoulos A., Yannis G., “A Review of Surrogate Safety Measures Uses in Historical Crash Investigations”, Sustainability, Volume 15(9), May 2023.  doi
pj233 Oikonomou M., Ziakopoulos A., Chaudhry A., Thomas P., Yannis G., “From conflicts to crashes: Simulating macroscopic connected and automated driving vehicle safety”, Accident Analysis & Prevention, Volume 187, May 2023.  doi
pj232 Tsoutsi V., Papadakaki M., Yannis G., Pavlou D., Basta N., Chliaoutakis J., Dikeos D., “Driving behaviour in depression based on subjective evaluation and data from a driving simulator”, International Journal of Environmental Research and Public Health, April 2023.  doi
pj231 Mavromatis S., Matragos V., Apostoleris K., Fotos F., Yannis G., “An Evaluation of the Passing Process through Road – Vehicle Parameters Assessment”, European Transport Research Review, Volume 15, Issue 8, March 2023.  doi
pj230 Buzdugan I. D., Boboc R. G., Voinea G. D., Csaba A., Yannis G., “Texting while driving: a literature review on driving simulator studies”, International Journal of Environmental Research and Public Health, February 2023.  doi
pj229 Nikolaou D., Dragomanovits A., Ziakopoulos A., Deliali A., Handanos I., Karadimas C., Kostoulas G., Frantzola E., Yannis G., “Exploiting Surrogate Safety Measures and Road Design Characteristics towards Crash Investigations in Motorway Segments”, Infrastructures, February 2023.  doi
pj228 Nikolaou D., Ntontis A., Michelaraki E., Ziakopoulos A., Yannis G., “Pedestrian safety attitudes and self-declared behaviour in Greece”, IATSS Research, Vol. 47, Issue 14-24, December 2022.  doi
pj227 Ziakopoulos A., Kontaxi A., Yannis G., “Analysis of mobile phone use engagement during naturalistic driving through explainable imbalanced machine learning”, Accident Analysis and Prevention, Volume 181, March 2023.  doi
pj226 Sekadakis M., Katrakazas C., Mörtl P., Santuccio E., Yannis G., “Risk factors linked with elderly, truck and office worker drivers: a literature review in light of automated driving”, Advances in Transportation Studies : Special Issue 2022 Vol3, June 2022.  doi
pj225 Typa D., Nikolaou D., Yannis G., “Investigation of traffic and safety behavior of pedestrians while talking on mobile phone”, Advances in Transportation Studies : Special Issue 2022 Vol3, June 2022.  doi
pj224 Tiberi P., Tripodi A., Dragomanovits A., Deliali K., Yannis G., “A state-of-the-art Review on Crash Occurrence Analysis and Hazardous Location Identification”, Advances in Transportation Studies : Special Issue 2022 Vol3, June 2022  doi
pj223 Yannis G., Mavromatis S., “Innovative road safety measures”, Advances in Transportation Studies: an international Journal, 2022 Special Issue Vol.3, June 2022  doi
pj221 Nævestad T., Laiou A., Yannis G., “The role of values in road safety culture: Examining the relationship between valuation of freedom to take risk and accident risk among motorcycle riders and car drivers”, Traffic Safety Research, Vol. 3 (2022): RSS 2022 Special Issue, August 2022.  doi
pj220 Michelaraki E., Sekadakis M., Katrakazas C., Ziakopoulos A., Yannis G., “One year of COVID-19: Impacts on safe driving behavior and policy recommendations”, Journal of Safety Research, Vol. 82, October 2022.  doi
pj219 Petraki V., Papantoniou P., Korentzelou A., Yannis G., “Public Acceptability of Environmentally Linked Congestion and Parking Charging Policies in Greek Urban Centers”, Sustainability 2022, 14(15), 9208, July 2022.  doi
pj218 Garefalakis T., Katrakazas C., Yannis G., “Data-driven estimation of a driving safety tolerance zone using imbalanced machine learning”, Sensors 2022, 22(14), 5309, July 2022.  doi
pj217 Sekadakis M., Orfanou F., Pavlou D., Oikonomou M., Katrakazas C., Yannis G., “Impact of texting and web surfing on driving behavior and safety in rural roads”, International Journal of Transportation Science and Technology, June 2022.  doi
pj216 Kallidoni M., Katrakazas C., Yannis G., “Modelling the relationship between covid-19 restrictive measures and mobility patterns across Europe using time-series analysis”, European Journal of Transport and Infrastructure Research, 22(2), pp. 161–182, May 2022.  doi
pj215 Zirganos A., Orfanou F., Vlahogianni E., Yannis G., “Evaluating Good Practices for the promotion of Electromobility using Mul-ti Criteria Analysis Methods”, Case Studies on Transport Policy, Vol. 10, pp. 1602-1610, September 2022.  doi
pj214 Sekadakis M., Katrakazas C., Michelaraki E., Yannis G., “Driving Behaviour and its correlation with COVID-19 response measures: A neural network forecasting analysis”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 148, October 2022.  doi
pj213 Orfanou F., Vlahogianni E., Yannis G., Mitsakis E., “Humanizing Autonomous Vehicle Driving: Understanding, Modeling and Impact Assessment”, Traffic psychology and behaviour, Vol. 87, pp. 477-504, May 2022.  doi
pj212 Yang K., Hadad, Antoniou C., Yannis G., “Classification and Evaluation of Driving Behavior Safety Levels: A Driving Simulation Study”, IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems, Vol.3, pp. 111-125, 2021.  doi
pj211 Tympakianaki A., Nogues L., Casas J., Brackstone M., Oikonomou M., Vlahogianni E., Djukic T., Yannis G., “Autonomous Vehicles in Urban Networks: A simulation-based Assessment”, Transportation Research Record, May 2022.  doi
pj210 Nævestad T. , Laiou A., Roosenblom T., Elvik R., Yannis G., “The role of values in road safety culture: Examining the valuation of freedom to take risk, risk taking and accident involvement in three countries”, Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 84, pp. 375-392, January 2022.  doi
pj209 Ziakopoulos A., Vlahogianni E., Antoniou C., Yannis G., “Spatial predictions of harsh driving events using statistical and machine learning methods”, Safety Science, Vol. 150, June 2022.  doi
pj208 Zoupos A., Ziakopoulos A., Yannis G., “Modelling self-reported driver perspectives and fatigued driving via deep learning”, Traffic Safety Research, Vol.1, November 2021.  doi
pj207 Ziakopoulos A., Oikonomou M., Vlachogianni E., Yannis G., “Quantifying the implementation impacts of a point to point automated urban shuttle service in a large-scale network”, Transport Policy, Vol. 114, pp. 233-244, December 2021.  doi
pj206 Tormo-Lancero M., Valero-Mora P., Sanmartin J., Sánchez-García M., Papantoniou P., Yannis G., Alonso F., Campos-Díaz E., “Development of a Roadmap for the Implementation of a Sustainable Mobility Action Plan in University Campuses of Emerging Countries”, Frontiers in Sustainable Cities, January 2022.  doi
pj205 Mourtakos V., Oikonomou M., Kopelias P., Vlachogianni E., Yannis G., “Impacts of autonomous on-demand mobility service: A simulation experiment in the City of Athens”, Transportation Letters, publiched online: November 2021.  doi
pj204 Stamatelos P., Economou A., Stefanis L., Yannis G., Papageorgiou S., “Driving and Alzheimer’s Dementia or Mild Cognitive Impairment: A systematic review of the existing guidelines emphasizing on the neurologist’s role.”, Neurological Sciences, Vol. 41, Issue 9, September 2021.  doi
pj203 Stanitsa E., Economou A., Beratis I., Kontaxopoulou D., Fragkiadaki S., Papastefanopoulou V., Pavlou D., Papantoniou P., Kroupis C., Papatriantafyllou J., Stefanis L., Yannis G., Papageorgiou S., “Effect of Apolipoprotein E4 on the Driving Behavior of Patients with Amnestic Mild Cognitive Impairment or Mild Alzheimer’s Disease Dementia”, Journal of Alzheimer’s Disease, Vol. 84, no. 3, pp. 1005-1014, November 2021.  doi
pj202 Sekadakis M., Michelaraki E., Katrakazas C., Yannis G., “Analysis of the impact of COVID-19 on collisions, fatalities and injuries using time series forecasting: The case of Greece”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 162, November 2021.  doi
pj201 Kontaxi A., Ziakopoulos A., Yannis G., “Trip characteristics impact on the frequency of harsh events recorded via smartphone sensors”, IATSS Research, published online: August 2021.  doi
pj200 Nikolaou D., Folla K., Yannis G., “Impact of socioeconomic and transport indicators on road safety during the crisis period in Europe”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion Volume 28, Issue 4, 2021, pp.479-485.  doi
pj199 Folla K., Anagnostopoulou A., Yannis G., “Main Challenges and Opportunities, Constraints and Barriers of Open Science in Transport Research”, International Journal of Research in Humanities and Social Studies, Vol.8, Issue 5, pp. 32-40.
pj198 Ziakopoulos A., Nikolaou D., Yannis G., “Correlations of multiple rider behaviors with self-reported attitudes, perspectives on traffic rule strictness and social desirability”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 80, July 2021, pp. 313-327.  doi
pj197 Ziakopoulos A., Theofilatos A., Laiou A., Michelaraki E., Yannis G., “Examining the relationship between impaired driving and past crash involvement in Europe: Insights from the ESRA study”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Published online: June 2021.  doi
pj196 Kontaxi A., Ziakopoulos A., Yannis G., “Investigation of the speeding behavior of motorcyclists through an innovative smartphone application”, Traffic Injury Prevention, Published online: June 2021.  doi
pj195 Tselentis D., Vlachogianni E., Yannis G., “Investigating the Temporal Evolution of Driving Safety Efficiency Using Data Collected from Smartphone Sensors”, Accident Analysis & Prevention Volume 154, May 2021.  doi
pj194 Michelaraki E., Katrakazas C., Yannis G., Filtness A., Talbot R., Hancox G., Pilkington-Cheney F., Brijs K., Ross V., Dirix H., Neven A., Paul R. , Brijs T., Fortsakis P., Frantzola E., Taveira R., “Post-trip safety interventions: state-of-the-art, challenges and practical implications”, Journal of Safety Research, Vol.77, June 2021, pp.67-85.  doi
pj193 Economou A., Beratis I., Papadimitriou E., Yannis G., Papageorgiou S., “Intraindividual Variability in Driving Simulator Parameters of Healthy Drivers of Different Ages”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 78, April 2021, pp. 91-102.  doi
pj192 Katrakazas C., Michelaraki E., Sekadakis M., Ziakopoulos A., Kontaxi A., Yannis G., “Identifying the impact of the COVID-19 pandemic on driving behavior using naturalistic driving data and time series forecasting”, Journal of Safety Research, May 2021.  doi
pj191 Orfanou F., Vlachogianni E., Yannis G., “A Taxonomy of Skills and Knowledge for Efficient Autonomous Vehicle Operation”, Advances in Mobility-as-a-Service Systems, November 2020, pp. 305-315.  doi
pj190 Papantoniou P., Kontaxi A., Yannis G., Fortsakis P., “Investigating the Correlation of Mobile Phone Use with Trip Characteristics Recorded Through Smartphone Sensors”, Advances in Mobility-as-a-Service Systems.
pj189 Folla K., Nikolaou P., Dimitriou L., Yannis G., “Benchmarking Analysis of Road Safety Levels for an Extensive and Representative Dataset of European Cities”, Advances in Mobility-as-a-Service Systems, November 2020, pp. 1066-1075.  doi
pj188 Orfanou, F., Papantoniou, P., Vlahogianni, E., Yannis, G., “A Comparative Gap Analysis for Electromobility and Alternative Fuels”, Advances in Intelligent Systems and Computing, November 2020, pp. 606–615.
pj187 Mavromatis S., Apostoleris K., Laiou A., Yannis G., Psarianos B., “Acceleration Impact Investigation for Control Road Geometry Parameters”, Advances in Transportation Studies, Vol LIV, July 2021, pp.47-60.  doi
pj186 Papantoniou P., Yannis G., Vlachogianni E., “Are driving errors and driving performance correlated? A dual structural equation model”, IATSS Research, Vol.43, April 2019, pp. 44-50.
pj185 Katrakazas C., Antoniou C., Yannis G., “Identification of driving simulator sessions of depressed drivers: A comparison between aggregated and time-series classification”, Transportation Research, Vol. 75, November 2020, pp. 16-25.  doi
pj184 Yannis G., Nikolaou D., Laiou A., Achermann Stürmer Y., Buttler I., Jankowska-Karpa D., “Vulnerable road users: Cross-cultural perspectives on performance and attitudes”. IATSS Research, IATSS Research Volume 44, Issue 3, October 2020, pp. 220-229.  doi
pj183 Katrakazas C., Michelaraki E., Sekadakis M., Yannis G., “A descriptive analysis of the effect of the COVID-19 pandemic on driving behavior and road safety”. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Vol. 7, September 2020, 100186.  doi
pj182 Brown L., Morris A.,Thomas P., Ekambaram K., Margaritis D., Davidse R., Shingo Usami D., Robibaro M., Persia L., Buttler I., Ziakopoulos A., Theofilatos A., Yannis G., Martin A., Wadji F., “Investigation of Accidents Involving Powered Two Wheelers and Bicycles – a European In-Depth Study”. Journal of Safety Research, Volume 76, February 2021, pp.135-145.  doi
pj181 Theofilatos A., Antoniou C., Yannis G., “Exploring injury severity of children and adolescents involved in traffic crashes in Greece”. Journal of Traffic and Transportation Engineering, Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition) Volume 8, Issue 4, August 2021, pp. 596-604.  doi
pj180 Pomoni M., Plati C. , Loizos Α., Yannis G., “An investigation of skid resistance and macrotexture on long-term basis”. International Journal of Pavement Engineering, July 2020.  doi
pj179 Petraki V., Ziakopoulos A., Yannis G., “Combined impact of road and traffic characteristic on driver behavior using smartphone sensor data”. Accident Analysis & Prevention, Vol. 144, September 2020.  doi
pj178 Yannis G., Kopsacheili A., Peraki V., “State-of-the-art review on multi-criteria decision-making in the transport sector”. Journal of Traffic and Transportation Engineering, Vol. 7, Issue 4, August 2020, pp. 413-431.  doi
pj177 Ropaka M., Nikolaou D., Yannis G., “Investigation of traffic and safety behavior of pedestrians while texting or web-surfing”. Traffic Injury Prevention, Vol. 21, Issue 6, June 2020, pp. 389-394.  doi
pj176 Nævestad T., Laiou A., Yannis G., “Safety Culture Among Car Drivers and Motorcycle Riders in Norway and Greece: Examining the Influence of Nationality, Region, and Transport Mode”. Frontiers, July 2020.  doi  
pj175 Stavrakaki A.M., Tselentis D., Barmpounakis E., Vlahogianni E., Yannis G. “Estimating the Necessary Amount of Driving Data for Assessing Driving Behavior”. Sensors, 2020, 20(9), 2600.  doi
pj174 Papantoniou P., Vlahogianni E., Yannis G., “On User Perception of Mobility Patterns, Problems and efficient Measures for University Campuses in Mediterranean Countries”. Ekistics, Vol. 80 No. 3, 2020, pp.15-18.  doi
pj173 Economou A., Pavlou D., Beratis I., Andronas N., Papadimitriou E., Papageorgiou S., Yannis G., “Predictors of accidents in people with mild cognitive impairment, mild dementia due to Alzheimer’s disease and healthy controls in simulated driving”. International Journal of Geriatric Psychiatry, Vol. 35, Issue 8, August 2020, pp. 859-869.  doi
pj172 Kavouras C., Economou A., Loizidou A., Kiosseogloy G., Yannis G., “Off-road assessment of cognitive fitness to drive”, Applied Neuropsychology: Adult, September 2020.  doi
pj171 Ziakopoulos A., Yannis G., “Meta-regressions of exposure parameters used in spatial road safety analyses”. Advances in Transportation Studies, Vol. 51, July 2020, pp. 5-14.
pj170 Tselentis D., Vlahogianni E., Yannis G., “Driving Safety Efficiency Benchmarking Using Smartphone Data”. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 109, December 2019, pp. 343-357.  doi
pj169 Ziakopoulos A., Yannis G., “A review of spatial approaches in road safety”. Accident Analysis & Prevention, Vol. 135, February 2020, 105323.  doi
pj168 Benekos I., Yannis G., Mavromatis S., “Implementation of enterprise risk management in road organizations: an integrated framework”. Risk and Decision Analysis, Vol. 8, 2020, pp. 39-65.  doi
pj167 Laiou A., Theofilatos A., Yannis G., Meesmann U., Torfs K., Trotta M., ”An exploration of European road users’ safety attitudes towards speeding”. Transportation Safety and Security, Vol. 13, Issue 5, August 2019, pp. 552-573.  doi
pj166 Ziakopoulos A., Tselentis D., Kontaxi A., Yannis G., “A critical overview of driver recording tools”, Journal of Safety Research Volume 72, February 2020, pp. 203-212  doi  
pj165 Vardaki S., Dickerson E., Beratis I., Yannis G., Papageorgiou S., “Driving difficulties as reported by elderly drivers with MCI and without neurological impairment”, Traffic Injury Prevention, Volume 20, June 2019, Issue 6.  doi
pj164 Papadimitriou E., Argyropoulou A., Tselentis D., Yannis G., “Analysis of driver behaviour through smartphone data: The case of mobile phone use while driving”, Safety Science, Vol.119, November 2019, pp. 91-97.  doi
pj163 Yannis G., “Monitoring driver safety behaviour through naturalistic driving experiments”, Safety Science, Vol.119, November 2019, p.1.  doi
pj162 Benekos I., Yannis G., “A proposed approach for implementing enterprise risk management in road organizations”, Roads, No 380, 2019.  doi
pj161 Nævestad T., Phillips R. O., Laiou A., Bjørnskau T., Yannis G., “Safety culture among bus drivers in Norway and Greece”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 64, July 2019, pp. 323-341.  doi
pj160 Yannis G., Theofilatos A., Souris C., “Attitudes of Greek drivers towards autonomous vehicles – a preliminary analysis using stated preference approach”, Advances in Transportation Studies .Vol. 48, pp. 105-116, July 2019.  doi
pj159 Nævestad T.O., Laiou A., Phillips R.O., Bjørnskau T., Yannis G., “Safety Culture among Private and Professional Drivers in Norway and Greece: Examining the Influence of National Road Safety Culture”, Safety, Vol. 5(2), 20, April 2019.  doi
pj158 Charoniti E., Orfanou F., Sermpis D., Yannis G., “Alternative Scenarios for Managing Traffic Incidents Through Micro Simulation”. Institution of Civil Engineers (ICE) Transport, in press.
pj157 Ziakopoulos A., Theofilatos A., Papadimitriou E., Yannis G., “A meta-analysis of the impacts of operating in-vehicle information systems on road safety”. IATSS Research, Vol. 43, Issue 3, October 2019, pp. 185-194.  doi
pj156 Bellos V., Ziakopoulos A., Yannis G., “Investigation of the effect of tourism on road crashes”. Journal of Transportation Safety & Security, Vol.12, 2020, Iss.6, pp. 782-799.  doi
pj155 Nævestad T.-O., Størkersen K.V., Laiou A., Yannis G., “Framework conditions of occupational safety: Comparing Norwegian maritime cargo and passenger transport”. International Journal of Transportation Science and Technology, Vol.7, Iss.4, December 2018, pp.291-307.  doi
pj154 Papantoniou P., Yannis G., Christofa E., “Which factors lead to driving errors? A structural equation model analysis through a driving simulator experiment”. Journal of IATSS, Vol. 43, Issue 1, April 2019, pp. 44-50.  doi
pj153 Papadimitriou E., Filtness A., Theofilatos A., Ziakopoulos A., Quigley C., Yannis G., “Review and ranking of crash risk factors related to the road infrastructure”. Accident Analysis & Prevention, Vol. 125, April 2019, pp. 85-97.  doi
pj152 Nævestad T.-O., Phillips R., Storkersen K., Laiou A., Yannis G., “Safety culture in maritime transport in Norway and Greece: exploring national, sectorial and organizational influences on unsafe behaviours and work accidents”. Marine Policy, 2019, Vol. 99, pp. 1-13.  doi
pj151 Martensen H., Diependaele K., Daniels S., Van den Berghe W., Papadimitriou E., Yannis G., Van Schagen I., Weijermars W., Wijnen W., Filtness A., Talbot R., Thomas P., Machata K., Aigner Breuss E., Kaiser S., Hermitte T., Thomson R., Elvik R., “The European road safety decision support system on risks and measures”. Accident Analysis and Prevention, Vol.125, April 2019, pp.344-351.  doi
pj150 Kontaxopoulou D., Beratis I., Fragkiadaki S., Pavlou D., Andronas N., Yannis G., Economou A., Papanicolaou A., Papageorgiou S., “Exploring the profile of incidental memory in patients with amnestic Mild Cognitive Impairment and mild Alzheimer’s Disease”. Journal of Alzheimer’s Disease, Vol. 65 (2), August 2018, Vol. 65 (2), pp. 617-627.  doi
pj149 Dimitriou L., Stylianou K., Yannis G., “Capturing the effects of texting on young drivers behaviour based on copula and gausssian mixture models”. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, October 2018, Vol. 58, pp. 930-943.  doi
pj148 Mavromatis S., Laiou A., Yannis G., “Safety Assessment of Control Design Parameters through Vehicle Dynamics Model”. Accident Analysis & Prevention, Vol.125, April 2019, pp.330-335  doi
pj147 Benekos I., Mavromatis S., Laiou A., Yannis G., “The use of Intelligent Transportation Systems (ITS) in risk and emergency management for road transport planning and operation”. ITE Journal, Vol. 44, January 2019, pp. 45-49.  doi
pj146 Papadimitriou E., Mavromatis S., Pavlou D., Yannis G., “Identification of Patterns of Driver Speeding Behaviour and Safety Margins from Tangent to Curve”. Advances in Transportation Studies, Special Issue 2018, Vol. 1, pp. 83-94.  doi
pj145 Papantoniou P., Antoniou C., Yannis G., Pavlou D., “Which factors affect accident probability at unexpected incidents? A structural equation model approach”. Journal of Transportation Safety and Security, April 2018, pp. 1-18.  doi
pj144 Theofilatos A., Ziakopoulos A., Papadimitriou E., Yannis G., “How many crashes are caused by driver interaction with passengers? A meta-analysis approach”. Journal of Safety Research, Vol. 65, June 2018, pp. 11-20.  doi
pj143 Pavlou D., Yannis G., “Road safety behavior of drivers with neurological diseases affecting cognitive functions: an interdisciplinary Structural Equation Model analysis approach”. Advances in Transportation Studies, Issue XLIV, April 2018, pp. 133-150.  doi
pj142 Fragkiadaki S., Beratis I., Kontaxopoulou D., Pavlou D., Andronas N., Papanicolaou A., Economou A., Yannis G., Papageorgiou S.G., “Self-awareness of driving ability in the healthy elderly and patients with Mild Cognitive Impairment (MCI)”. Alzheimer Disease & Associated Disorders – An International Journal, April-June 32(2), 2018, pp. 107-113.  doi
pj141 Tselentis D., Theofilatos A., Yannis G., Konstantinopoulos M., “Public opinion on Usage-Based Motor Insurance Schemes: a stated preference approach”. Travel Behaviour and Society, Vol. 11, April 2018, pp. 111-118.  doi
pj140 Mavromatis S., Laiou A., Yannis G., Tripodi A., Persia L., “Assessing road safety data collection systems and definitions in Africa”. Advances in Transportation Studies, Issue XLV, July 2018, pp. 93-106.  doi
pj139 Theofilatos A., Yannis G., Kopelias P., Papadimitriou F., “Impact of real-time traffic characteristics on crash occurrence: The case of rare events”. Accident Analysis & Prevention, Vol. 130, September 2019, pp. 151-159.  doi
pj138 Yannis G., Papantoniou P., Nikas M. “Comparative analysis of young drivers behavior in normal and simulation conditions at a rural road”. Transport Europe, Iss.66, December 2017, Paper no 5, ISSN 1825-3997  doi
pj137 Beratis Ι., Andronas Ν., Fragkiadaki S., Kontaxopoulou D., Pavlou D., Papantoniou P., Stamelou M., Stefanis L., Yannis G., Papageorgiou S., “Exploring the association of the Comprehensive Trail Making Test with driving indexes in patients with Parkinson’s disease”. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 59, 2018, pp. 535-544.  doi
pj136 Kopsacheili Α., Pnevmaticou Α., Yannis G., Diamandouros Κ., “A simplified transport model for the ex-ante evaluation of road pricing on a project basis”. Institution of Civil Engineers (ICE), Infrastructure Asset Management, Vol. 4, Issue 4, December 2017, pp. 128-136.  doi
pj135 Theofilatos A., Ziakopoulos A., Papadimitriou E., Yannis G., Diamandouros K., (2017). “Meta-analysis of the effect of road work zones on crash occurrence”. Accident Analysis and Prevention, Vol. 108, 2017, pp. 1-8.  doi
pj134 Papadimitriou E., Mavromatis S., Pavlou D., Yannis G., 2017, “Simulation based safety margin assessment on speed variation between tangent to curved road alignment”, Advances in Transportation Studies, Vol. 43, 2017, pp. 5-16.  doi
pj133 Yannis G., Theofilatos A., Alevizou P., “Critical Factors of Motorcycle Accidents in Greece”. Transport Europei, Issue 63, 2017, Paper no. 6, ISSN 1825-3997.  doi
pj132 Kontaxopoulou D., Fragkiadaki S., Beratis I., Pavlou D., Economou A., Yannis G., Papageorgiou S., “Incidental and intentional memory: their relation with attention and executive functions”. Archives of Clinical Neuropsychology, Vol. 32, Issue 5, August 2017, pp. 519–532.  doi
pj131 Beratis I., Pavlou D., Papadimitriou E., Andronas N., Kontaxopoulou D., Fragkiadaki S., Yannis G., Papageorgiou S.G., “Mild Cognitive Impairment and driving: Does in-vehicle distraction affect driving performance?”. Accident Analysis and Prevention, Vol. 103, 2017, pp. 148–155.  doi
pj130 Mavromatis S., Papadimitriou E., Psarianos B., Yannis G., “Vehicle skidding assessment through maximum attainable constant speed investigation”. ASCE – Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems, Vol. 143, Issue 9, 2017, pp. 2-11.  doi
pj129 Pavlou D., Papadimitriou E., Antoniou C., Papantoniou P., Yannis G., Golias J., Papageorgiou S.G., “Comparative assessment of the behaviour of drivers with Mild Cognitive Impairment or Alzheimer’s disease in different road and traffic conditions”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 47, 2017, pp. 122-131.  doi
pj128 Theofilatos A., Yannis G., Antoniou C., Chaziris A., Serbis D., “Time series and support vector machines to predict powered-two-wheeler accident risk and accident type propensity: A combined approach”, Transportation Safety and Security, 2017, pp. 1-20.  doi
pj127 Yannis G., Dragomanovits A., Laiou A., La Torre F., Domenichini L., Richter T., Ruhl S., Graham D., Karathodorou N., “Road traffic accident prediction modelling: a literature review”, Proceedings of ICE – Transport (Themed issue on transport safety and assessment), Volume 170, Issue 5, 2017, pp. 245-254.  doi
pj126 Beratis I., Andronas N., Kontaxopoulou D., Fragkiadaki S., Pavlou D., Papatriantafyllou J., Economou A., Yannis G., Papageorgiou S., “Driving in Mild Cognitive Impairment: the role of depressive symptoms”, Traffic Injury Prevention, Vol.18, Issue 5, 2017, pp. 470-476.  doi
pj125 Papageorgiou S.G., Beratis I.N., Kontaxopoulou D., Fragkiadaki S., Pavlou D., Yannis G., “Does the diagnosis of Alzheimer’s Disease implies immediate revocation of a driving license?”, International Journal of Clinical Neurosciences and Mental Health, Issue 3, 2016, Supplement 1.  doi
pj124 Theofilatos A., Yannis G., Golias J., Vlahogianni E., “Modelling the effect of traffic regimes on safety of urban arterials: the case study of Athens”, Journal of Traffic and Transportation Engineering, Vol. 4, Issue 3, 2017, pp. 240-251.  doi
pj123 Pavlou D., Papantoniou P., Papadimitriou E., Vardaki S., Economou A., Yannis G., Papageorgiou S.G., “Self-assessment of older drivers with brain pathologies: reported habits and self-regulation of driving”, Journal of Transport & Health, Vol. 4, 2017, pp.90-98.  doi
pj122 Yannis G., Laiou A., Papantoniou P., Gkartzonikas C., “Simulation of Texting Impact on Young Drivers’ Behaviour and Safety on Motorways”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 41, Part A, 2016, pp 10-18.  doi
pj121 Fragkiadaki S., Kontaxopoulou D., Beratis I., Andronas N., Economou A., Yannis G., Papanicolaou A., Papageorgiou S.,“Self-awareness of cognitive efficiency: differences between healthy elderly and patients with Mild Cognitive Impairment (MCI)”, Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, Vol. 38 No.10, 2016, pp. 1144-1157.  doi
pj120 Theofilatos A., Yannis G., “Investigation of Powered-Two-Wheeler accident involvement on urban arterials by considering real-time traffic and weather data”, Traffic Injury Prevention, Vol. 18, Issue 3, 2017 pp. 293-298.  doi
pj119 Tselentis D.I., Yannis G., Vlahogianni E.I., “Innovative motor insurance schemes: A review of current practices and emerging challenges”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 98, 2017 pp. 139-148.  doi
pj118 Papadimitriou E., Lassarre S., Yannis G., Tselentis D., “Road, Traffic, and Human Factors of Pedestrian Crossing Behavior: Integrated Choice and Latent Variables Models”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Issue 2586, 2016, pp. 28–38.  doi
pj117 Antoniou C., Yannis G., Papadimitriou E., Lassarre S, Commandeur J., Bijleveld F., Dupont E., “Forecasting the number of road traffic fatalities in Greece”, International Journal of Transportation Vol. 5 No. 2, 2017, pp.1-14.  doi
pj116 Armouti I., Antoniou C., Yannis G.,“Safety Practices of Nursery School Travel: Preliminary Results from Ilioupoli”, International Journal of Transportation Special Issue, in press.
pj115 Pavlou D., Beratis I., Papadimitriou E., Yannis G., Golias J., Papageorgiou S.,“Driving performance profiles of drivers with brain pathologies in rural roads”, International Journal of Transportation, Vol. 5, No.3, 2017, pp.17-28.  doi
pj114 Papantoniou P., Antoniou C., Pavlou D., Papadimitriou E., Yannis G., Golias J.,“Exploratory analysis of the effect of distraction on driving behaviour through a driving simulator experiment”, International Journal of Transportation, Vol. 5, No 1, 2017, pp. 35-46.  doi
pj113 Pavlou D., Papantoniou P., Papadimitriou E., Vardaki S., Yannis G., Antoniou C., Golias J., Papageorgiou S.G., “Which are the effects of driver distraction and brain pathologies on reaction time and accident risk?”, Advances in Transportation Studies, Special Issue Vol.1, 2016, pp. 83-98.  doi
pj112 Antoniou C., Yannis G., Papadimitriou E., Lassarre S. “Relating traffic fatalities to GDP in Europe on the long term”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 92, 2016 pp. 89-96.  doi
pj111 Yannis G., Roumpas L., Papadimitriou E., “Mobile phone use, speed and accident probability of young drivers”, Advances in Transportation Studies, Vol. 39, 2016, pp. 51-68.  doi
pj110 Vlahogianni E., Yannis G., Golias J., “Sensor-Based Powered Two Wheelers driving profile detection in Various Road Environments and Lighting Conditions”, Advances in Transportation Studies, Vol. 38, 2016, pp. 107-120.  doi
pj109 Mavromatis S., Stamatiadis N., Psarianos B., Yannis G, “Controlling Sag Vertical Curvature Rates Based on Variable Grade Stopping Sight Distance Calculation”, Advances in Transportation Studies, Issue 38, 2016, pp. 33-44.  doi
pj108 Papadimitriou E., Lassarre S., Yannis G., “Introducing human factors in pedestrian crossing behaviour models”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 36, 2016, pp. 69-82.  doi
pj107 Vardaki S., Devos H., Beratis I., Yannis G., Papageorgiou S., “Exploring the association between working memory and driving performance in Parkinson’s disease”, Traffic Injury Prevention, Vol. 17, Issue 4, 2016, pp. 359-366.  doi
pj106 Vardaki S., Dickerson A., Beratis I., Yannis G., Papageorgiou S., “Simulator measures and identification of older drivers with MCI”, American Journal of Occupational Therapy, Issue 70(2), 2016, pp. 1–10.  doi
pj105 Mavromatis S., Stamatiadis N., Psarianos B., Yannis G., “Controlling crest vertical curvature rates based on variable grade stopping sight distance calculation”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Issue 2521, 2015, pp. 31–44.  doi
pj104 Antoniou C., Gikas V., Papathanasopoulou V., Danezis C., Panagopoulos A., Markou I., Efthymiou D., Yannis G., Perakis H., “Localization and driving behavior classification with smartphone sensors in direct absence of Global Navigation Satellite Systems”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Issue 2489, 2015, pp. 66–76.  doi
pj103 Papantoniou P., Papadimitriou E., Yannis G., “Assessment of Driving Simulator Studies on Driver Distraction”, Advances in Transportation Studies, Issue 35, 2015, pp. 129-144.  doi
pj102 Yannis G., Papadimitriou E., Evgenikos P., Dragomanovits A., “Good Practices on Cost – Effective Road Infrastructure Safety Investments”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol. 23, Issue 4, 2016, pp. 373-387.  doi
pj101 Yannis G., Theofilatos A., Marinou P., “Attitudes of Greek drivers with focus on mobile phone use while driving”, Traffic Injury Prevention, Vol. 16, Issue 8, 2015, pp. 831-834.  doi
pj100 Theofilatos A., Yannis G., “A review of the effect of traffic and weather characteristics on road safety”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 72, 2014 pp.244-256.  doi
pj99 Vardaki S., Yannis G., Papageorgiou S., “Assessing Selected Cognitive Impairments Using a Driving Simulator: A Focused Review”, Advances in Transportation Studies, Issue 34, 2014, pp. 105-128.  doi
pj98 Yannis G., Laiou A., “Current road safety trends in Greece”, Periodica Polytechnica, Volume 42, Issue 2, 2014, pp. 145-151.  doi
pj97 Dupont E., Commandeur J., Lassarre S., Bijleveld F., Martensen H., Antoniou C., Papadimitriou E., Yannis G., Hermans E., Pérez K.; Santamariña-Rubio E.; Shingo Usami D., Giustiniani G., “Latent risk and trend models for the evolution of annual fatality numbers in 30 European countries”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 71, 2014, pp.327–336.  doi
pj96 Yannis G., Papadimitriou E., Chaziris A., Broughton J., “Modeling road accident injury under-reporting in Europe”, European Transport Research Review, Volume 6, Issue 4, 2014, pp.425-438.  doi
pj95 Papadimitriou E., Yannis G., “Needs and priorities of road safety stakeholders for evidence-based policy making”, Transport Policy, Vol. 35, 2014, pp.286–294.  doi
pj94 Papadimitriou E., Auberlet J-M., Yannis G., Lassarre S., “Simulation of Pedestrians and Motorised Traffic: existing research and future challenges”, International Journal of Interdisciplinary Telecommunications and Networking, Vol. 6, 2014 pp.57-73.  doi
pj93 Theofilatos A., Yannis G., “A review of Powered-Two-Wheeler behaviour and safety”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol. 22, Issue 4, 2014 pp.284-307.  doi
pj92 Papadimitriou E., Theofilatos A., Yannis G., Cestac J., Kraiem S., “Motorcycle riding under the influence of alcohol: Results from the SARTRE-4 survey”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 70, 2014 pp.121-130.  doi
pj91 Yannis G., Theofilatos A., Ziakopoulos A., Chaziris A., “Investigation of road accident severity”, Traffic Engineering and Control, March 2014, pp. 31-35.  
pj90 Yannis G., Laiou A., Papantoniou P., Christoforou C., “Impact of texting on young drivers’ behaviour and safety in urban and rural roads through a simulation experiment”, Journal of Safety Research, Vol. 49, 2014, pp.25-31.  doi
pj89 Yannis G., Papadimitriou E., Papathanasiou E., Postantzi E., “Impact of mobile phone use and music on driver behaviour and safety by the use of a driving simulator”, European Transport, in press.  doi
pj88 Papadimitriou E., Yannis G., Golias J., “Analysis of pedestrian road crossing behaviour in urban areas”, International Journal of Operations Research and Information Systems, 2014, Vol. 5, Issue 2, pp.40-55.  doi
pj87 Vlahogianni E., Yannis G., Golias J., “Detecting Powered-Two-Wheeler Incidents from High Resolution Naturalistic Data”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 22, 2014, pp. 86-95.  doi
pj86 Antoniou C., Papadimitriou E., Yannis G., “Road safety forecasts in five European countries using structural time-series models”, Traffic Injury Prevention, Vol. 15, Issue 6, 2014, pp. 598-605.  doi
pj85 Yannis G., Papadimitriou E., Folla K., “Effect of GDP changes on road traffic fatalities”, Safety Science, Vol. 63, 2014, pp. 42-49.  doi
pj84 Theofilatos A., Yannis G., “Relationship between motorcyclists’ attitudes, behaviour and other attributes with declared accident involvement in Europe”, Traffic Injury Prevention, Vol. 15, Issue 2, 2014, pp. 156-164.  doi
pj83 Yannis G., Laiou A., Vardaki S., Papadimitriou E., Dragomanovits A., Kanellaidis G., “An Analysis of Mobile Phone Use by Car Drivers in Greece”, Proceedings of ICE – Transport, Vol. 168, Issue 2, 2015, pp. 161-171.  doi
pj82 Yannis G., Kondyli A., Georgopoulou X., “Investigation of the Impact of Low Cost Engineering Measures on Road Safety in Urban Areas”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol. 21, 2014, No.2, pp.181–189.  doi
pj81 Papadimitriou E., Yannis G., Bijleveld F., Cardoso J., “Exposure data and risk indicators for safety performance assessment in Europe”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 60, 2013, pp.371-383.  doi
pj80 Dupont E., Papadimitriou E., Martensen H., Yannis G., “Multilevel analysis in road safety research”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 60, 2013, pp.402-411.  doi
pj79 Papadimitriou E., Yannis G., “Is road safety management linked to road safety performance?”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 59, October 2013, pp. 593–603.  doi
pj78 Yannis G., Papadimitriou E., Theofilatos A., “Pedestrian gap acceptance for mid-block street crossing”, Transportation Planning and Technology, Vol.36, Issue 5, 2013, pp.450-462.  doi
pj77 Beanland V., Lenné M., Fuessl E., Oberlader M., Joshi S., Bellet T., Banet A., Rößger L., Leden L., Spyropoulou I., Yannis G., Roebroeck H., Carvalhais J. Underwood G., “Acceptability of rider assistive systems for powered two-wheelers”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 19, 2013, pp. 63-76.  doi
pj76 Antoniou C., Yannis G., “State-space based analysis and forecasting of macroscopic road safety trends in Greece”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 60, 2013, pp.268-276.  doi
pj75 Bergel-Hayat R., Debbarh M., Antoniou C., Yannis G., “Explaining the road accident risk: weather effects”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 60, 2013, pp.456-465.  doi
pj74 Antoniou C., Koutsopoulos H., Yannis G., “Dynamic data-driven local traffic state estimation and prediction”, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 34, 2013, pp. 89-107.  doi
pj73 Yannis G., Kondyli A., Mitzalis N., “Effect of lighting on frequency and severity of road accidents”, Proceedings of ICE – Transport, Volume 166, Issue 5, October 2013, pp. 271-281.  doi
pj72 Vardaki S., Yannis G., “Investigating the self-reported behavior of drivers and their attitudes to traffic violations”, Journal of Safety Research, Vol. 46, 2013, pp. 1-11.  doi
pj71 Vlahogianni E., Yannis G., Golias J., “Critical power two wheeler driving patterns at the emergence of an incident”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 58, 2013, pp.340–345.  doi
pj70 Christoforou Z., Karlaftis, M., Yannis, G., “Reaction times of young alcohol-impaired drivers”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 61, 2013, pp.54-62.  doi
pj69 Yannis G., Papadimitriou E., Papantoniou P., Voulgari C., “A statistical analysis of the impact of advertising signs on road safety”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol. 20, 2013, No.2, pp.111–120.  doi
pj68 Yannis G., Papadimitriou E., Papantoniou P., Petrellis N., “Mobile phone use and traffic characteristics”, Traffic Engineering & Control, 2013, pp.7-11.  doi
pj67 Papadimitriou E., Ekshler V., Yannis G., Lassarre S., “Modelling the spatial variation of road safety in Greece”, Proceedings of ICE – Transport, Vol. 166, Issue 1, 2012 pp. 49-58.  doi
pj66 Papadimitriou E., Theofilatos A., Yannis G., “Patterns of pedestrian attitudes, perceptions and behaviour in Europe”, Safety Science, Vol. 53, March 2013, pp.114–122.  doi
pj65 Yannis G., Louca G., Vardaki S., Kanellaidis G., “Why do drivers exceed speed limits”, European Transport Research Review, Vol. 5, Issue 3, 2013, pp. 165-177.  doi
pj64 Antoniou C., Yannis G., “Assessment of exposure proxies for macroscopic road safety prediction”, Transportation Research Record, Vol.2386, 2013, pp.81-94.  doi
pj63 Commandeur J., Bijleveld F., Bergel-Hayat R., Antoniou C., Yannis G., Papadimitriou E., “On statistical inference in time series analysis of the evolution of road safety”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 60, 2013, pp.424-434.  doi
pj62 Yannis G., Weijermars W, Gitelman V., Vis M., Chaziris A., Papadimitriou E., Azevedo C., “Road safety performance indicators for the interurban road network”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 60, 2013, pp.384-395  doi
pj61 Antoniou C., Yannis G., Papadimitriou E., “Macroscopic traffic safety data analysis and prediction”, Journal of Transport and Shipping, Vol. 5, 2012, pp. 97-116.  doi
pj60 Yannis G., Papadimitriou E., Papantoniou P., Voulgari C., “Driver distraction and road safety in Greece and internationally”, Journal of Transport and Shipping, Vol.5, 2012, pp.49-64.  doi
pj59 Yannis G., Kopsaheili A., Klimis P., “Estimating the Adequacy of a Metro Network”, Journal of Urban Planning and Development of ASCE, Vol. 138, Issue 4, 2012, pp. 286-292.    doi
pj58 Theofilatos A., Graham D., Yannis G., “Factors Affecting Accident Severity Inside and Outside Urban Areas in Greece”, Traffic Injury Prevention, Vol. 13, Issue 5, 2012, pp. 458-467.  doi
pj57 Lassare S., Bonnet E., Bodin F., Papadimitriou E., Yannis G., Golias J., “A GIS-based methodology for identifying pedestrians’ crossing patterns”, Computers, Environment and Urban Systems, Vol. 36, Issue 4, 2012, pp. 321-330.  doi
pj56 Yannis G., Laiou A., Vardaki S., Papadimitriou E., Dragomanovits A., Kanellaidis G., “A statistical analysis of motorcycle helmet wearing in Greece”, Advances in Transportation Studies, Issue 27, 2012, pp. 69-82.  doi
pj55 Vardaki S., Yannis G., “Investigation of the acceptance of a handbook for safe driving at an older age”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol. 19, Issue 1, 2012, pp. 27-36.  doi
pj54 Papadimitriou E., Yannis G., Golias J., “Analysis of Pedestrian Exposure to Risk in Relation to Crossing Behaviour”, Transportation Research Record, Issue 2299, 2012, pp. 79-90.  doi
pj53 Christoforou Z., Karlaftis M., Yannis G., “Effects of alcohol on speeding and road positioning among young drivers: a driving simulator study”, Transportation Research Record, Vol. 2281, 2012, pp.32-42.  doi
pj52 Vlahogianni I.E., Yannis G., Golias C.J., “Overview of critical risk factors in Power-Two-Wheeler safety”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 49, 2012, pp. 12–22.  doi
pj51 Γιαννής Γ., Τσουμάνη Α., “Συσχετίσεις χρονοσειρών μακροσκοπικών παραμέτρων οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, Τεχνικά Χρονικά, Σειρά Ι, Τεύχος 3/2001, σ.35-44.
pj50 Yannis G., Antoniou C., Papadimitriou E., “Autoregressive nonlinear time-series modeling of traffic fatalities in Europe”, European Transport Research Review, Vol. 3, Issue 3, 2011, pp. 113-127.  doi
pj49 Papadimitriou E., Yannis G., Evgenikos P., “About pedestrian safety in Europe”, Advances in Transportation Studies, Section A 24, 2011, pp.5-14  doi
pj48 Yannis G., Laiou A., Vardaki S., Papadimitriou E., Dragomanovits A., Kanellaidis G., “Parameters affecting seat belt use in Greece”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol. 18, No. 3, 2011, pp. 189-197.  doi
pj47 Yannis G., Antoniou C., Papadimitriou E., Katsohis D., “When may road fatalities start to decrease?”, Journal of Safety Research, Vol. 42, Issue 1, February 2011, pp. 17-25.  doi
pj46 Kepaptsoglou K., Karlaftis M., Yannis G., “Effects of a new on-street parking management scheme on demand of a park-and-ride facility: a before – after analysis”, Advances in Transportation Studies, Section B 22, 2010, pp. 75-81.  doi
pj45 Papadimitriou Ε., Yannis G., Golias J., “Theoretical framework for modeling pedestrians’ crossing behavior along a trip”, ASCE Journal of Transportation Engineering, Vol. 136, Issue 10, 2010, pp. 914-924.  doi
pj44 Yannis G., Papadimitriou E., Dupont E., Martensen H., “Estimation of fatality and injury risk by means of in-depth fatal accident investigation data”, Traffic Injury Prevention, Vol. 11, No. 5, 2010, pp. 492-502.  doi
pj43 Yannis G., Papadimitriou E., Karekla X., Kontodima F., “Mobile phone use by young drivers: effects on traffic speed and headways”, Transportation Planning and Technology, Vol. 33, No. 4, 2010, pp. 385-394.  doi
pj42 Yannis G., Antoniou C., Vardaki S., Kanellaidis G., “Older Drivers’ Perception and Acceptance of In-Vehicle Devices for Traffic Safety and Traffic Efficiency”, ASCE Journal of Transportation Engineering, Vol. 136, Issue 5, 2010, pp. 472-479.  doi
pj41 Broughton J., Keigan M., Yannis G., Evgenikos P., Chaziris A., Papadimitriou E., Bos N., Hoeglinger S., Perez K., Amoros E., Hollo P., Tecl J., “Estimation of the real number of road casualties in Europe”, Safety science, Vol. 48, March 2010, pp. 365-371.  doi
pj40 Dupont E., Martensen H., Papadimitriou E., Yannis G., “Risk and protection factors in fatal accidents”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 42, March 2010, pp. 645-653.  doi
pj39 Christoforou Z., Karlaftis M., Yannis G., “Heavy vehicle age and road safety”, Proceedings of ICE – Transport, Vol. 163, February 2010, pp. 41-48.  doi
pj38 Papadimitriou E., Yannis G., Golias J., “A critical assessment of pedestrian behaviour models”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 12, No. 3, 2009, pp. 242-255.  doi
pj37 Yannis G., Golias J., Spyropoulou I., Rogan A., “An integrated scheme for Olympic Village traffic and parking arrangements”, ASCE Journal of Infrastructure Systems, Vol. 15, No. 1, 2009, pp. 40-49.  doi
pj36 Petridou E., Yannis G., Terzidis A., Dessypris N., Germeni E., Evgenikos P., Tselenti N., Chaziris A., Skalkidis I., “Linking Emergency Medical Department and Road Traffic Police casualty data: a tool in assessing the burden of injuries in less resourced countries”, Traffic Injury Prevention, Vol. 10, No. 1, 2009, pp. 37-43.  doi
pj35 Yannis G., Papadimitriou E., Antoniou C., “Impact of enforcement on traffic accidents and fatalities: A multivariate multilevel analysis”, Safety Science, Vol. 46, June 2008, pp. 738-750.  doi
pj34 Yannis G., Gitelman V., Papadimitriou E., Hakkert A., Winkelbauer M., “Testing a framework for the efficiency assessment of road safety measures”, Transport Reviews, Vol. 28, No. 3, May 2008, pp. 281-301.  doi
pj33 Yannis G., Laiou A., Vardaki S., Kanellaidis G., “An exploration of road safety parameters in Greece and Turkey “, Journal of Transport and Shipping, Issue 4, December 2007, pp. 125-134.  doi
pj32 Yannis G., Golias J., Spyropoulou I., Papadimitriou E., “Mobility patterns of moped and motorcycle riders in Greece”, Transportation Research Record, No. 2031, December 2007, pp. 69-75.  doi
pj31 Yannis G., Kanellaidis G., Dimitropoulos J., Muhlrad N., “Assessment of pedestrian safety measures in Europe”, ITE Journal, Vol. 77, Issue 12, December 2007, pp. 40-48.  doi
pj30 Yannis G., Golias J., Papadimitriou E., “Modelling crossing behaviour and accident risk of pedestrians”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 133, Issue 11, November 2007, pp.634-644.  doi
pj29 Yannis G., Antoniou C., “A mixed logit model for the sensitivity analysis of Greek drivers’ behaviour towards enforcement for road safety”, European Transport, Vol. 37, December 2007, pp.62-77.  doi
pj28 Yannis G., “Road Safety in Greece”, Journal of IATSS, Vol. 31, 2007, No 2, pp. 110-112.  doi
pj27 Lassarre S., Papadimitriou E., Yannis G., Golias J., “Measuring accident risk exposure for pedestrians in different micro-environments”, Accident Analysis and Prevention, Vol 39, 2007, pp. 1226-1238.  doi
pj26 Yannis G., Golias J., Papadimitriou E., “Effects of driver nationality and road characteristics on accident fault risk”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol.14, No.3, 2007, pp. 171-180  doi
pj25 Spyropoulou I., Papadimitriou E., Yannis G., Golias J., “Travel patterns of three distinct driver age groups in Greece”, Proceedings of ICE – Transport, Volume 160, Issue TR3, August 2007, pp.117-124.  doi
pj24 Yannis G., Antoniou C., Papadimitriou E., “Road casualties and enforcement: distributional assumptions of serially correlated count data”, Traffic Injury and Prevention, Vol. 8, Issue 3, 2007, pp.300-308.  doi
pj23 Yannis G., Golias J., Papadimitriou E., “Accident risk of foreign drivers in various road environments”, Journal of Safety Research, Vol. 38, 2007, pp. 471-480.  doi
pj22 Yannis G., Papadimitriou E., Antoniou C., “Multilevel modeling for the regional effect of enforcement on road accidents” Accident Analysis and Prevention, Vol. 39, 2007, pp. 818–825.  doi
pj21 Golias J., Yannis G., Antoniou C., “Effects of urban delivery restrictions on traffic movements”, Transportation Planning and Technology, Vol. 29, No. 4, 2006, pp. 295-311.  doi
pj20 Vanlaar W., Yannis G., “Perception of road accident causes”, Accident Analysis and Prevention, No. 38, 2006, pp. 155-161.  doi
pj19 Thomas P., Morris A., Yannis G., Lejeune P., Wesemann P., Vallet G., Vanlaar W., “Designing the European Road Safety Observatory”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol. 12, No. 4, 2005, pp. 251-253.  doi
pj18 Yannis G., Antoniou C., “Integration of weigh-in-motion technologies in road infrastructure management”, ITE Journal, Vol.75, No.1, pp. 39-43, 2005.  doi
pj17 Yannis G., Kanellopoulou A., Aggeloussi K., Tsamboulas D., “Modelling driver choices towards accident risk reduction”, Safety Science, Vol.43/3, 2005, pp. 173-186.  doi
pj16 Yannis G., Golias J., Papadimitriou E., “Driver age and vehicle engine size effects on fault and severity in young motorcyclists accidents”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 37, 2005, pp. 327-333.  doi
pj15 Γιαννής Γ., “Παράμετροι της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μεταφορών στην Ευρώπη και την Ελλάδα”, Περιβάλλον και Δίκαιο, Τόμος 7ος, Τεύχος 24, Απρίλιος – Ιούνιος 2003, σ. 324-332.  doi
pj14 Golias J., Antoniοu C., Yannis G., “A methodology for the estimation of traffic and related impacts of advanced driver assistance systems”. Journal of Intelligent Transportation Systems, Volume 7, Numbers 3-4, July-December 2002, pp. 261-277.  doi
pj13 Golias J., Yannis G., Antoniοu C., “Classification of driver assistance systems according to their impact on road safety and traffic efficiency”. Transport Reviews, Vol. 22, No. 2, 2002, pp. 179-196.  doi
pj12 Golias J., Yannis G., Harvatis M., “Off-street parking choice sensitivity”, Transportation Planning and Technology, Vol. 25, No. 4, 2002, pp. 333-348.  doi
pj11 Golias J., Yannis G., Antoniοu C., “Impact of advanced driver assistance systems on urban traffic network conditions”. European Journal of Transport and Infrastructure Research, special issue on advanced vehicle control and safety systems, Vol. 1, No.3, 2001, pp. 277-289.  doi
pj10 Γκόλιας Ι., Γιαννής Γ., “Αλγόριθμος υπολογισμού της επιρροής της στάσης οχημάτων τροφοδοσίας στην κυκλοφοριακή ικανότητα αστικού οδικού συνδέσμου”. Τεχνικά Χρονικά, Σειρά Ι, Τεύχος 3/2001.  doi
pj9 Kanellaidis G., Muhlrad N., Yannis G., “Pedestrian safety problems and implementation of countermeasures” Journal of IATSS, special feature on nonmotorized transport, Vol.23, No.2, 1999, pp. 15-25.  doi
pj8 Kanellaidis G., Yannis G., Harvatis M., “Attitude of Greek drivers toward road safety”, Transportation Quarterly, Vol. 53, No.1, 1999, pp. 109-121.
pj7 Yannis G., Golias J., Kanellaidis G., “A comparative analysis of the potential of international road accident data files”, Journal of IATSS, special feature ITS and safety, Vol.22, No.2, 1998, pp. 111-120.  doi
pj6 lias J., Matsoukis E., Yannis G., “An analysis of factors affecting road safety: the Greek experience”, Journal of the Institute of Transportation Engineers, November 1997, pp. 26-48.  doi
pj5 Golias J., Yannis G., “Determinants of combined transport’s market share”, Transport Logistics, Vol.1, No.4, 1998, pp. 251-26.  doi
pj4 Yannis G., Matsoukis E., Golias J., “Road Accidents in Greece”, Journal of IATSS, Vol.21, No.1, 1997, pp. 108-109.  doi
pj3 Yannis G., Golias J., J.Frantzeskakis, “Report on national road accident analyses in the EU countries”, Journal of IATSS, special feature on traffic accident analysis and traffic safety policies, Vol.20, No.2, 1996, pp. 60-68.  doi
pj2 Matsoukis E., Golias J., Yannis G., “An overview of Road Safety in Greece”, Transport Reviews, Vol.16, No.4, 1996, pp. 357-367.  doi
pj1 Γιαννής Γ. “Gestion des flux et stratégie concurrentielle dans le transport”, Les Cahiers Scientifiques du Τransport, No.30, 1995, pp. 3-17.  doi

Δημοσιεύσεις σε Επιστ. Περιοδικά Πρακτικών Συνεδρίων

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων και Ημερίδων
pc543 Vagdatli C., Petraki V., Roussou. J., Yannis G., “Economic Assessment of Free Public Transport in Athens”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024    
pc542 Kontaxi A., Agourou C., Yannis G., “Analyzing Acceptance of Reduced Speed Limits on Greek Motorways: A Survey”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024    
pc541 Laiou A., Veneris N., Provatari E., Yannis G., “Examining the influence of traffic enforcement on the development of traffic safety culture”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024    
pc540 Tsigos S., Michelaraki E., Provatari E., Yannis G., “Exploitation of naturalistic driving data to estimate crash risk through machine learning techniques”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024    
pc539 Kaselouris K., Michelaraki E., Katrakazas C., Kallidoni M., Yannis G., “Investigating the Influence of Mobile Phone Use on Driving Behaviour with Machine Learning Analysis”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024    
pc538 Roussou S., Michelaraki E., Katrakazas C., Afghari A.P., Al Haddad C., Alam M. R., Antoniou C., Papadimitriou E., Brijs T., Yannis G., “Unfolding the dynamics of driving behavior: A machine learning analysis from Germany and Belgium”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024  
pc537 Garefalakis T., Michelaraki E., Roussou S., Katrakazas C., Brijs T., Yannis G., “Predicting risky driving behavior with classification algorithms: Results from a large-scale field-trial and simulator experiment”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024  
pc536 Michelaraki E., Garefalakis T., Roussou S., Afghari A. P., Papazikou E., Talbot R., Adnan M., Khattak M. W., Al Haddad C., Antoniou C., Papadimitriou E., Brijs T., Yannis G., “Investigating the effect of driver-vehicle-environment interaction with risk through naturalistic driving data”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024    
pc535 Petraki V., Roussou S., Katrakazas C., Adnan M., Brijs K., Brijs T., Yannis G., “Unveiling driving behaviour patterns during a naturalistic driving experiment “, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024    
pc534 Adnan M., Brijs K., Khattak M. W., Brown L., Talbot R., Al Haddad C., Antoniou C., Petraki V., Yannis G., Brijs T., “Outcome Evaluation of i-DREAMS (H2020 Project) Interventions: Comparison of Multi-Country Driving Behavior”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024    
pc533 Ziakopoulos A., Oikonomou M., Sekadakis A., Yannis G., “Safety evaluation via conflict classification during automated shuttle bus service operations”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024  
pc532 Sekadakis Μ., Kallidoni Μ., Katrakazas C., Trösterer S., Marx C., Moertl P., Yannis G., “The HADRIAN Novel Human-Machine Interface Prototype for Automated Driving: Safety and Impact Assessment”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024  
pc531 Roussou S., Ziakopoulos A., Oikonomou M., Yannis G., “Assessing the Impact of Athens Great Walk on VRU Volumes: A Temporal Analysis”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024  
pc530 Petraki V., Ziakopoulos A., Oikonomou M., Roussou S., Yannis G., “Bicycle traffic analysis before and after mobility interventions using crowdsourced data”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024    
pc529 Oikonomou M., Ziakopoulos A., Lucchesi S., Olyslagers M., Yannis G., “Traffic simulation and safety assessment requirements for enhancing road safety prediction tools”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024    
pc528 Nikolaou D., Kontaxi A., Ziakopoulos, Yannis G., Fortsakis P., Frantzola E.K., Sigalos K., Kouridakis G. “Naturalistic Spatial Road Safety Analysis: The SmartMaps Project”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024    
pc527 Yannis G., Folla K., Kaselouris K., “Monitoring National Road Safety Strategies in the EU”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024    
pc526 Erdelean I., Schaub A., Yannis G., Roussou J. “Road safety in Low- and Middle-Income Countries – Analysis and recommendations”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2024 Conference, Dublin, 15-18 April 2024    
pc525 Masud S., Mahajan K., Kondyli A., Deliali K., Yannis G., “Leveraging Machine Learning Algorithms to Predict and Analyze Single-Vehicle and Multi-Vehicle Crash Occurrences on Motorways”, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 103rd Annual Meeting, Washington, 7-11 January 2024  
pc524 Michelaraki E., Roussou S., Garefalakis T., Adnan M., Khattak M., Brijs T., Yannis, G., “Identifying the Impact of Task Complexity and Coping Capacity on Driving Risk – Comparison among Different Countries and Transport Modes”, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 103rd Annual Meeting, Washington, 7-11 January 2024    
pc523 Petraki V., Deliali K., Yannis G. “Review of the literature on the safety of micromobility”, 11th International Cycling Safety Conference, The Hague, 15-17 November 2023    
pc522 Orfanou F., Basta O., Dragomanovits A., Vlahogianni E., Yannis G. ”Traffic Modelling a Case Study for the Port of Chios Island”, Proceedings of the XXVIIth World Road Congress, Prague, Czech Republic, 2-6 October 2023  
pc521 Yannis G., Dragomanovits A., Mavromatis S. ”Road Safety Audit of Ellinikon Urban Regeneration Project”, Proceedings of the XXVIIth World Road Congress, Prague, Czech Republic, 2-6 October 2023  
pc520 Yannis G., Dragomanovits A., Deliali K., Tripodi A., Mazzia E., Tiberi P., Sevrovic M., Ljubotina L. ”Development and Pilot Testing of a European Methodology for Network Wide Road Safety Assessment”, Proceedings of the XXVIIth World Road Congress, Prague, Czech Republic, 2-6 October 2023  
pc519 Makrydakis K., Petraki V., Kontaxi A., Yannis G., “Cost Benefit Analysis of reducing speed limits at the Greek interurban road network”, Proceedings of the 11th International Congress on Transportation Research (Heraklion, Greece, 20-22 September 2023)    
pc518 Merakou M., Nikolaou D., Folla K., Yannis G., “Analysis of distraction characteristics due to mobile phone use in Greece”, Proceedings of the 11th International Congress on Transportation Research (Heraklion, Greece, 20-22 September 2023)    
pc517 Krouskos S., Nikolaou D., Folla K., Provatari E., Yannis G., “Analysis of speeding characteristics in Greece”, Proceedings of the 11th International Congress on Transportation Research (Heraklion, Greece, 20-22 September 2023)    
pc516 Kattavenaki K., Pagoni I., Yannis G., “Meta-analysis of the ticket price elasticity for air travel demand”, Proceedings of the 11th International Congress on Transportation Research (Heraklion, Greece, 20-22 September 2023)  
pc515 Pavlou D., Frintzilas G., Angelopoulou E., Kontaxopoulou D., Fragkiadaki S., Stanitsa E., Yannis G., Papageorgiou S., “Can we predict safe driving for the elderly through a self-assessment of driving behaviour?”, Proceedings of the 11th International Congress on Transportation Research (Heraklion, Greece, 20-22 September 2023)    
pc514 Gioldasis C., Orfanos E., Manoura A. M., Giannoulaki M., Christoforou Z., Yannis G., “Risk analysis of Western Greece road network using the Highway Safety Manual”, Proceedings of the 11th International Congress on Transportation Research (Heraklion, Greece, 20-22 September 2023)    
pc513 Orfanou F., Vlahogianni E., Yannis G., “Modelling the behaviour of automated vehicles when interacting with pedestrians in jaywalking”, Proceedings of the 11th International Congress on Transportation Research (Heraklion, Greece, 20-22 September 2023)    
pc512 Oikonomou M., Sekadakis M., Katrakazas C., Goñib A., Lattarulob R., Yannis G., “Impacts of automated driving vehicles on bus depot operation using naturalistic data”, Proceedings of the 11th International Congress on Transportation Research (Heraklion, Greece, 20-22 September 2023)    
pc511 Sekadakis M., Kallidoni M., Katrakazas C., Trösterer S., Marx C., Moertl P., Yannis G., “Impact Assessment of a novel Human-Machine Interface Prototype: A descriptive analysis from the HADRIAN project”, Proceedings of the 11th International Congress on Transportation Research (Heraklion, Greece, 20-22 September 2023)    
pc510 Michelaraki E., Garefalakis T., Roussou S., Katrakazas C., Afghari A., Papazikou E., Talbot R., Al Haddad C., Alam M., Adnan M., Khattak W., Papadimitriou E., Antoniou C., Brijs T., Yannis G., “Modelling the inter-relationship among task complexity, coping capacity and crash risk”, Proceedings of the 11th International Congress on Transportation Research (Heraklion, Greece, 20-22 September 2023)    
pc509 Michelaraki E., Garefalakis T., Roussou S., Katrakazas C., Alam M., Al Haddad C., Antoniou C., Brijs T., Yannis G., “How do task complexity and coping capacity influence risk? Findings from a novel naturalistic driving experiment in Greece”, Proceedings of the 11th International Congress on Transportation Research (Heraklion, Greece, 20-22 September 2023)    
pc508 Roussou S., Michelaraki E., Garefalakis T., Katrakazas C., Al Haddad C., Alam M., Antoniou C., Brijs T., Yannis G., “Identification of safe driving behavior using an ensemble of machine learning algorithms and data from the i-DREAMS experiment”, Proceedings of the 11th International Congress on Transportation Research (Heraklion, Greece, 20-22 September 2023)    
pc507 Petraki V., Roussou S., Katrakazas C., Alam M., Al Haddad C., Antoniou C., Brijs K., Adnan M., Brijs T., Yannis G., “Evaluation of safety interventions on risky driving behavior using data from a novel naturalistic driving experiment”, Proceedings of the 11th International Congress on Transportation Research (Heraklion, Greece, 20-22 September 2023)    
pc506 Oikonomou M., Ziakopoulos A., Yannis G., “Implementing traffic simulation for road safety assessment: A systematic literature review”, Proceedings of the 11th International Congress on Transportation Research (Heraklion, Greece, 20-22 September 2023)    
pc505 Nikolaou D., Kontaxi A., Ziakopoulos A., Yannis G., “Spatial analysis of telematics surrogate safety measures across road environments”, Proceedings of the 11th International Congress on Transportation Research (Heraklion, Greece, 20-22 September 2023)    
pc504 Deliali K., Dragomanovits A., Kaselouris K., Yannis G., “A novel methodology for crash hotspot identification and network-wide safety ranking”, Proceedings of the 11th International Congress on Transportation Research (Heraklion, Greece, 20-22 September 2023)    
pc503 Folla K., Kallidoni M., Nikolaou D., Yannis G., “Road Safety Key Performance Indicators in Greece”, Proceedings of the 11th International Congress on Transportation Research (Heraklion, Greece, 20-22 September 2023)    
pc502 Chaudhry A., Haouari R., Papazikou E., Sha H., Singh M. K., Roussou J., Oikonomou M., Ziakopoulos A., Zach M., Thomas P., Quddus M., Morris A., Yannis G., “Societal Level Impacts of Connected and Automated Vehicles”, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 102nd Annual Meeting, Washington, 8-12 January 2023  
pc501 Mantouka E., Fafoutellis P., Tselentis Dimitrios., Papadimitriou E., Vlahogianni E., Yannis G., “A Multi-level Approach to Link Smooth Driving with Safe Driver Behavior”, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 102nd Annual Meeting, Washington, 8-12 January 2023    
pc500 Oikonomou M., Sekadakis M., Katrakazas C., Yannis G., “Safety impacts of autonomous shuttle bus with different operational speeds towards increasing market penetration rate of connected and automated vehicles”, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 102nd Annual Meeting, Washington, 8-12 January 2023  
pc499 Pavlou D., Christodoulou G., Yannis G., “The impact of weather conditions and driver characteristics on road safety on rural roads”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc498 Ziakopoulos A., Michelaraki E., Nikolaou D., Folla K., Yannis G., “Association Rule Mining for Island and Mainland Road Crash Injuries in Greece”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc497 Folla K., Papadopoulos N., Yannis G., “The Comparative Evaluation of Road Safety Developments in Greek Regions”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc496 Makri A., Petraki V., Yannis G., “Critical travel time impact factors at the implementation of the Athens Great Walk”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc495 Akritidou S., Kontaxi A., Ziakopoulos A., Yannis G., “Critical Factors Affecting Mobile Phone Use While Driving Through the Exploitation of Data from Smartphone Sensors”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc494 Kyparissis I., Kontaxi A., Deliali A., Yannis G., “Electric or not? Factors affecting Greek Drivers’ Preference when Purchasing a New Vehicle”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc493 Goulas E., Kontaxi A., Yannis G., “Free Public Transport in Athens: a stated preference approach”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc492 Strongylis L., Petraki V., Yannis G., “Critical impact factors of pedestrians traffic combining multiple data sources in Athens”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc491 Georgakopoulos D., Nikolaou D., Roussou J., Yannis G., “The impact of mobility characteristics on public transport and road safety performance in selected European cities”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc490 Petraki V., Papantoniou P., Yannis G., “A socioeconomic analysis for a green traffic restrictions scheme in Athens”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc489 Pavlou D., Oikonomou M., Yannis G., “The impact of cognitive disorders and other risk factors on reaction time of drivers: a Structural Equation Model approach”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc488 Yannis G., Oikonomou M., Papatzikou E., Petraki V., Chaziris A., Vlahogianni E., Papadakos P., “Traffic Impacts of Innovative Traffic and Parking Arrangements in Athens, Greece”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc487 Chaziris A., Yannis G., “A critical assessment of Athens Traffic Restrictions using multiple data sources”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc486 Michelaraki E., Katrakazas C., Sekadakis M., Chaziris A., Yannis G., “Was average speed affected by the COVID-19 response measures? Findings from Athens, Greece”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc485 Oikonomou M., Sekadakis M., Katrakazas C., Hillebrand J., Vlahogianni E., Yannis G., “Traffic & Environmental Impact Assessment Under Distinct Operational Speeds For Automated Shuttle Bus Services”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc484 Sekadakis M., Katrakazas C., Clement P., Prueggler A., Yannis G., “Safety impact assessment for seamless interactions through Human-Machine Interfaces: Indicators, requirements, and practical considerations”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc483 Brijs K., Adnan M., Ross V., Cuenen A., Katrakazas C., Michelaraki E., Filtness A., Talbot R., Hancox G., Gruden C., Wets G., Yannis G., Brijs T., “Effectiveness of real-time and post-trip interventions from the H2020 i-DREAMS naturalistic driving project: a sneak preview”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc482 Brijs K., Ross V., Vos B., Filtness A., Talbot R., Hancox G., Pilkington-Cheney F., Katrakazas C., Michelaraki E., Yannis G., Kaiser S., Furian G., Lourenço A., Wets G., Brijs T., “Framework for behaviour change implemented in real-time and post-trip interventions of the H2020 i-DREAMS naturalistic driving project”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc481 Kallidoni M., Michelaraki E., Katrakazas C., Brijs T., Yannis G., “Investigation of the time spent in dangerous driving conditions: Findings from the i-DREAMS project”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc480 Michelaraki E., Kallidoni M., Katrakazas C., Brijs T., Yannis G., “How to Define a Safety Tolerance Zone for Speed?”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc479 Hu B., Ponweiser W., Ziakopoulos A., Roussou J., Chaudhry A., Oikonomou M., Gebhard S., Zwart R., Weijermars W., Veisten K., Hartveit K., Brackstone M., Thomas P., Yannis G., “The impacts of automated urban delivery and consolidation”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc478 Ziakopoulos A., Roussou J., Chaudhry A., Hu B., Zach M., Oikonomou M., Veisten K., Hartveit K., Brackstone M., Vlahogianni E., Thomas P., Yannis G., “The LEVITATE Policy Support Tool of Connected and Automated Transport Systems”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc477 Orfanou F., Toettel L., Vlahogianni E., Yannis G., “Identifying the automated vehicle driving policy in the vicinity of pedestrian”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc476 Orfanou F., Mintsis E., Vlahogianni E., Yannis G., “Simulation platform from data collection to impact assessment of autonomous vehicles”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc475 Dragomanovits A., Deliali A., Tripodi A., Tiberi P., Mazzia E., Sevrovic M., Ljubotina L., and Yannis G., “A methodology for the network-wide, in-built safety assessment of roads”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc474 Deliali A., Ziakopoulos A., Dragomanovits A., Handanos I., Karadimas C., Fortsakis P., Yannis G., “Establishing the relationship between crashes and unsafe driver behaviors in motorway segments”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc473 Yannis G., Folla K., Nikolaou D., Chaziris A., Kallidoni M., Georgiopoulos S., Parisis M.,“Assessing Driver Safety Behaviour in Greece”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc472 Van den Berghe W., Silverans P., Boudry E., Boets S., Aarts L., Bijleveld F., Folla K., Yannis G., “The Baseline project: Key Performance Indicators for Road Safety in EU countries, based on a common methodology for data collection and analysis”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022  
pc470 Mylonas C., Mitsakis E., Aifandopoulou G., Stavara M., Tzanis D., Yannis G., Laiou A., “Harmonization of National Access Points to Intelligent Transport Systems data: A data content and added value perspective”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc469 Kallidoni M., Nikolaou D., Folla K., Yannis G., “EU countries’ ranking in different road crash types”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc468 Yannis G., Laiou A., Dragomanovits A., Nikolaou D., Michelaraki E., Folla K., Kallidoni M., Georgiopoulos S., Parisis M., “Effective road safety measures in Greece”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc467 Yannis G., Laiou A., Dragomanovits A., Nikolaou D., Folla K., Michelaraki E., Kallidoni M., Apostoleris K., Mavromatis S., Georgiopoulos S., Parisis M., “Development of the road safety strategic plan in Greece, 2021-2030”, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2022 Conference, Lisbon, 14-17 November 2022    
pc466 Van den Berghe W., Silverans P., Vanhove S., Boets S., Daniels S., Aarts L., Bijleveld F., Folla K., Yannis G., “The Baseline project: Key Performance Indicators for Road Safety in EU countries, based on a common methodology for data collection and analysis”, Proceedings of the 19th Road Safety on Five Continents Conference, Grapevine, Texas, 10-12 October 2022  
pc465 Yannis G., Dragomanovits A., Roussou J., Nikolaou D., “Development and implementation of a methodology for the economic appraisal of road infrastructure safety schemes”, Proceedings of the 6th International Symposium on Highway Geometric Design, Amsterdam, 26-29 June 2022    
pc464 Orfanou F., Dragomanovits A., Mavrogeorgis T., Vlahogianni E., Yannis G., “Urban Street Network Upgrade for the New Intercity Bus Terminal in the City of Athens”, Proceedings of the 6th International Symposium on Highway Geometric Design, Amsterdam, 26-29 June 2022    
pc463 Frantzola E., Kontaxi A., Yannis G., “Impact of Road and Traffic Characteristics on Driver Behaviour and Safety Using Data from Smartphones”, Proceedings of the 6th International Symposium on Highway Geometric Design, Amsterdam, 26-29 June 2022    
pc462 Mavromatis S., Matragos V., Apostoleris K., Vardaki S., Yannis G., “Superelevation Transition Assessment on Rural Roads with Reverse Consecutive Horizontal Curves”, Proceedings of the 6th International Symposium on Highway Geometric Design, Amsterdam, 26-29 June 2022    
pc461 Typa D., Nikolaou D., Yannis G., “Investigation of traffic and safety behavior of pedestrians while talking on mobile phone”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc460 Varela A., Katrakazas C., Yannis G., “Identification of safety-critical events on rural roads using a driving simulator”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc459 Bardi F., Katrakazas C., Yannis G., “Factors contributing to safety-critical events in urban areas: A driving simulator study”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022.    
pc458 Tzoutzoulis D., Kontaxi A., Ziakopoulos A., Yannis G., “Exploring critical driving parameters affecting speeding using data from smartphones”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc457 Kokkali K., Ziakopoulos A., Kontaxi A., Yannis G., “Correlation of declared and revealed driver behaviour using smartphone sensors”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc456 Pavlou D., Yannis G., “Assessing Driving Performance of Older Drivers – A Literature Review”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc455 Pavlou D., Fortsakis P., Yannis G., “Design of an on-road driving experiment on assessing driving behavior of older drivers”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc454 Sekadakis M., Katrakazas C., Michelaraki E., Ziakopoulos A., Yannis G., “Identifying crucial factors of the impact of COVID-19 on driving behaviour using feature analysis on naturalistic driving data”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc453 Vardaki S., Dickerson A., Beratis I., Yannis G., Papageorgiou S., “The Demands of Road Environments as Perceived by Vulnerable Road Users”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc452 Petraki V., Papantoniou P., Yiannis G., “How environmental charging policies affect urban road safety?”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc451 Nævestad T., Laiou A., Yannis G., “The role of values in road safety culture: Are motorcycle riders’ higher accident risk a result of their appreciation of freedom to take risk?”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc450 Sekadakis M., Katrakazas C., Santucciob E., Mörtlb P., Yannis G., “A review of risk factors associated with elderly, truck and office worker drivers for automated driving applications”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc449 Michelaraki E., Katrakazas C., Kaiser S., Brijs T., Yannis G., “Real-Time Monitoring of Driver Distraction: State-of-the-art and Future Insights”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc448 Michelaraki E., Katrakazas C., Filtness A., Talbot R., Hancox G., Gruden C., Cuenen A., Brijs K., Brijs T., Yannis G., “Methodology for the Evaluation of Safety Interventions”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc447 Michelaraki E., Katrakazas C., Afghari A., Papadimitriou E., Al Haddad C., Yang K., Antoniou C., Brijs T., Yannis G., “Modeling the concept of a Safety Tolerance Zone: State-of-the-art and proposed alternatives”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc446 Kontaxi A., Ziakopoulos A., Yannis G., “Discovering the influence of feedback on driver behavior through a multiphase experiment based on a smartphone application”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc445 Ziakopoulos A., Roussou J., Chaudhry A., Boghani H., Hu B., Zach M., Oikonomou M., Veisten K., Hartveit K., Vlahogianni E., Thomas P., Yannis G., “Methodological framework of creating the Levitate Policy-Support Tool for Connected and Automated Transport Systems”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc444 Dragomanovits A., Basta O., Pavlou D., Yannis G., “Road Safety Audit Implementation – an international inquiry”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc443 Tiberi P., Tripodi A., Dragomanovits A., Deliali A., Yannis G., “A state-of-the-art Review on Crash Occurrence Analysis and Hazardous Location Identification”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc442 Dragomanovits A., Basta O., Deliali A., Yannis G., “A state-of-practice review on Crash Prediction Modelling”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc441 Yiannis G., Nikolaou D., Dragomanovits A., “Investigation of accident modelling data in Greece”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc440 Papantoniou P., Gonidi C., Kontaxi A., Yannis G., “Which driving performance parameters affect speeding? A naturalistic driving experiment”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc439 Tešić M., Folla K., Yannis G., “Exploring the development of an open data platform for road safety KPIs”, Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation Conference, Athens, 8-10 June 2022    
pc438 Gasparinatou C., Oikonomou M., Tympakanaki A., Casas J., Vlahogianni E., Yannis G., “Passenger Car Unit Values of Connected Autonomous Vehicles in Urban Road Networks”, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 101st Annual Meeting, (Washington, 9-13 January 2022).    
pc437 Tympakianaki A., Nogues L., Casas J., Brackstone M., Oikonomou M., Vlahogianni E., Djukic T., Yannis G., “Autonomous Vehicles in Urban Networks: A simulation-based Assessment”, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 101st Annual Meeting, (Washington, 9-13 January 2022).  
pc436 Asmelash A., Wang X., Zaidi Z., Yannis G., “Traffic Fatality Trends of Seven Developed Countries since 1970 –Assessment, Analysis, and Forecast”, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 101st Annual Meeting, (Washington, 9-13 January 2022).
pc435 Yannis G., Chaziris A., “Transport System and Infrastructure”, Proceedings of the XXV International Conference Living and Walking in Cities, organised by the Universita Degli Studi di Brescia (Brescia, on 9-10 September 2021).  
pc434 Demicoli A., Yannis G., Lewis O, “Driver Perception-Reaction Times in Level 3 Automated Vehicles”, Proceedings of the 18th IRF World Meeting & Exhibition (7-10 November 2021).    
pc433 Chalkia E., Bekiaris E. Yannis G., “Usability with a twist: A conceptual model for including emotions into User Interface evaluation”, Proceedings of the 7th HUMANIST Conference (26 & 27 October 2021).    
pc432 Michelaraki E., Katrakazas C., Yannis G., Frantzola E., Kalokathi F., Kaiser S., Brijs K., Brijs T., “A Review of Real-Time Safety Intervention Technologies”, Proceedings of the 7th HUMANIST Conference (26 & 27 October 2021).    
pc431 Michelaraki E., Katrakazas C., Yannis G., Filtness A., Talbot R., Hancox G., Pilkington-Cheney F., Brijs T., Brijs K., Ross V., Dirix H., Neven A., Paul R., Fortsakis P., Frantzola E., Taveira R., “State-of-the-art Technologies for Post-Trip Safety Interventions”, Proceedings of the 7th HUMANIST Conference (26-27 September 2021).    
pc430 Kontaxi A., Ziakopoulos A., Papantoniou P., Yannis G., Kostoulas G., “Monitoring and Improving Driving Behaviour of Motorcyclists Through an Innovative Smartphone Application”, Proceedings of the 7th HUMANIST Conference (26-27 September 2021).    
pc429 Oikonomou M., Pavlou D., Yannis G., “The traffic and safety effect of smartphone texting and web surfing during driving in cities: A driving simulator study”, Proceedings of the 7th International Conference on Driver Distraction and Inattention (18-20 October 2021).    
pc428 Kyriazopoulos V., Orfanou F., Vlahogianni E., Yannis G., “Towards Data Driven Traffic Modelling: Safe Driving Based on Reinforcement Learning”, Proceedings of the 24th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (19-22 September 2021).    
pc427 Mihou Archimandritou Y., Kallidoni M., Theofilatos A.,Yannis G., “Comparative Investigation of Road Accident Cost in The European Union”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (Rhodes, Greece, 1-3 September 2021).    
pc426 Asimomiti M., Orfanou F., Vlahogianni E., Yannis G., “What is the area of influence of a vehicle on the road? Theoretical Aspects and Some empirical Findings”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).  
pc425 Spanou P., Pavlou D., Michelaraki E., Kehagia F., Yannis G., “The impact of weather conditions and driver characteristics on road safety”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc424 Maragkoudakis V., Kontaxi A., Deliali K., Yannis G., “Public opinion on e-scooters in Athens: a stated preference approach”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc423 Priftis G., Kontaxi A., Yannis G., “Public opinion on Flying Autonomous Vehicles in Greece: a stated preference approach”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc422 Folla K., Charalampidi M., Yannis G., “Investigation of factors affecting serious crash injuries in Europe”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc421 Vraka N., Chaziris A., Yannis G., “Feasibility study of pedestrian bridge construction in urban arterials in Athens”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc420 Mavromatis S., Pasias P., Matragos V., Dragomanovits A., Papantoniou P., Yannis G., “Design Considerations of Compound Alignments Resulting from Visibility Restrictions by Median Jersey Barriers”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc419 Yannis G., Tsianos T., Serraos K., “Urban Planning Standards and transportation planning”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc418 Nikolaou D., Dragomanovits A., Efstathiadis S., Diaconu S., Yannis G., “Best practice for safe roads around schools”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc417 Michelaraki E., Sekadakis M., Katrakazas C., Ziakopoulos A., Yannis G., “A four-country comparative overview of the impact of COVID-19 on traffic safety behavior”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc416 Petraki V., Papantoniou P., Gonidi C., Yannis G., “Techno-Economic Feasibility Analysis for Electromobility in the Region of Attica”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc415 Orfanou F., Papantoniou P., Vlahogianni E., Yannis G., “Action Plan for promoting electromobility in the Region of Attica”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc414 Van den Berghe W., Silverans P., Boudry E., Aarts L., Bijleveld F., Folla K., Yannis G., “A Common Methodology for the Collection of Key Performance Indicators for Road Safety in the EU”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc413 Michelaraki E., Nikolaou D., Yannis G., “Assessment of the evolution of road safety in Greece”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc412 Yannis G., Laiou A., Dragomanovits A., Nikolaou D., Folla K., Apostoleris K., Mavromatis S., Georgiopoulos S., Parisis M., “Development of the Road Safety Strategic Plan in Greece 2021-2030”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc411 Nævestad T., Phillips R., Ranestad K., Laiou A., Yannis G., “Fatigue among HGV drivers in Norway and Greece: examining the influence of national road safety culture”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc410 Nævestad T., Bjørnskau T., Laiou A., O. Phillips R., Yannis G., “Clash of cultures in Greek traffic? What happens when a Southern European road safety culture is mixed with a Northern European road safety culture?”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc409 Yannis G., Folla K., Anagnostopoulou A., Kourousia C., Tromaras A., “Challenges, Opportunities and Constraints of Open Science in Transport Research”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc408 Kontaxi A., Frantzola E., Ziakopoulos A., Kostoulas G., Yannis G., “Investigation of speeding and aggressive behavior of professional drivers on highways through an innovative smartphone application”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc407 Petraki V., Korentzelou A., Papantoniou P., Yannis G., “Investigating the acceptance of environmental parking charging and congestion charging in urban centers in Greece”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc406 Yannis G., Mavromatis S., Tselentis D., Georgiopoulos S., “Lessons Learned from Bicycle Traffic Rules in OECD Countries”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc405 Papantoniou P., Gonidi C., Papantzikou E., Chaziris A., Papadakos P., Nikolaou D., Folla K., Vlahogianni E., Yannis G., “Analysis of traffic and parking characteristics in Athens”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc404 Yannis G., Vlachogianni E., Papatzikou E., Papadakos P., Oikonomou M., “Traffic Impact Assessment of Innovative Traffic and Parking Measures in the Center of Athens”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc403 Yannis G., Gonidi C., Petraki V., Papatzikou E., Oikonomou M., Chaziris A., Papantoniou P., Papadakos P., Vlachogianni E., “Traffic impact assessment of the pilot implementation of Athens Great Walk”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc402 Oikonomou M., Sekadakis M., Katrakazas C., Vlahogianni E., Yannis G., “Identifying KPIs for the safety assessment of autonomous vehicles through traffic microsimulation”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc401 Sekadakis M., Katrakazas C., Santuccio E., Mörtl P., Yannis G., “Key Performance Indicators for safe fluid interactions within automated vehicles”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc400 Ziakopoulos A., Roussou J., Boghani H., Hu B., Zach M., Veisten K., Liland Hartveit K., Oikonomou M., Vlahogianni E., Thomas P., Yannis G., “Forecasting impacts of Connected and Automated Transport Systems within the Levitate project”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc399 Oikonomou M., Mourtakos V., Roussou J., Ziakopoulos A., Vlahogianni E., Yannis G., “Impacts of autonomous transit services on urban networks: The case of Athens, Greece”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc398 Michelaraki E., Katrakazas C., Brijs T., Yannis G., “Modelling the Safety Tolerance Zone: Recommendations from the i-DREAMS project”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).    
pc397 Yang K., Al Haddad C., Yannis G., Antoniou C., “Driving Behavior Safety Levels: Classification and Evaluation”, Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (16-17 June 2021).    
pc396 Amini R., Michelaraki E., Katrakazas C., Al Haddad ., De Vos B., Cuenen A., Yannis G., Brijs T., Antoniou C., “Risk scenario designs for driving simulator experiments”, Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (16-17 June 2021).    
pc395 Korentzelou A., Petraki V., Papantoniou P., Yannis G., “Investigating the acceptance of an environmental transport charging policy. The case of Athens”, Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (16-17 June 2021).    
pc394 Al Haddad C., Yang K., Yannis G., Antoniou C., “Exploring driving behavior as a latent variable in safety modeling. A preliminary analysis from a driving simulator study.”, Proceedings of the 9th Symposium of the European Association for Research in Transportation (hEART), (3-4 February 2021).  
pc393 Yannis G., Nikolaou D., Folla K., “Tourism and traffic accidents in Greece”, at Road Safety Culture, Yesterday-Today-Tomorrow, organised by LaHeRS (20-21 November 2020).    
pc392 Nikolaou P., Folla K., Dimitriou L., Yannis G., “European Countries’ Road Safety Evaluation by Τaking Ιnto Αccount Multiple Classes of Fatalities”, Proceedings of the 23rd EURO Working Group on Transportation Meeting, EWGT 2020, organised by KIOS Research and Innovation Center of Excellence (KIOS CoE), University of Cyprus (16-18 September 2020).    
pc391 Plati C., Pomoni M., Loizos A., George Y., “Stochastic Prediction of Short-Term Friction Loss of Asphalt Pavements: A Traffic Dependent Approach”, Proceedings of the 9th International Conference on Maintenance and Rehabilitation of Pavements, virtual, Zurich, (1-3 July 2020).    
pc390 Oikonomou M., Orfanou F., Vlahogianni E., Yannis G., “Impacts of Autonomous Shuttle Services on Traffic, Safety and Environment for Future Mobility Scenarios”, Proceedings of the 23rd IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, ITSC 2020, virtual, Greece (20-23 September 2020).    
pc389 Orfanou F., Vlahogianni E., Yannis G., “A taxonomy of skills and knowledge for efficient autonomous vehicle operation”, Proceedings of the 5th Conference on Sustainable Urban Mobility (Virtual CSUM2020), organised by The University of Thessaly, Department of Civil Engineering, Traffic, Transportation and Logistics Laboratory – TTLog (17-19 June 2020).    
pc388 Papantoniou P., Kontaxi A., Yannis G., “Investigating the correlation of mobile phone use with trip characteristics recorded through smartphone sensors”, Proceedings of the 5th Conference on Sustainable Urban Mobility (Virtual CSUM2020), organised by The University of Thessaly, Department of Civil Engineering, Traffic, Transportation and Logistics Laboratory – TTLog (17-19 June 2020).    
pc387 Folla K., Nikolaou P., Dimitriou L., Yannis G., “Benchmarking Analysis of Road Safety Levels for an Extensive and Representative Dataset of European Cities”, Proceedings of the 5th Conference on Sustainable Urban Mobility (Virtual CSUM2020), organised by The University of Thessaly, Department of Civil Engineering, Traffic, Transportation and Logistics Laboratory – TTLog (17-19 June 2020).    
pc386 Orfanou F., Papantoniou P., Vlahogianni E., Yannis G., “A comparative gap analysis for electromobility and alternative fuels”, Proceedings of the 5th Conference on Sustainable Urban Mobility (Virtual CSUM2020), organised by The University of Thessaly, Department of Civil Engineering, Traffic, Transportation and Logistics Laboratory – TTLog (17-19 June 2020).    
pc385 Chalkia E., Bekiaris E., Yannis G, “Affective interfaces: a conceptual framework of emotional design at mobile routing applications”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.  
pc384 Ropaka M., Nikolaou D., Yannis G., “Investigation of traffic and safety behaviour of pedestrians texting or web-surfing”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc383 Pavlou D., Kyriakouli E., Yannis G., “Analysis of the impact of nighttime driving to drivers’ behavior in rural roads through a driving simulator experiment”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc382 Boulougari A., Papantoniou P., Yannis G., “Driver choices towards ride sharing in Athens”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc381 Chaireti M., Kontaxi A., Pavlou D., Yannis G., “Investigation of the impact of weather conditions to young drivers’ behaviour and safety in cities”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc380 Michelaraki E., Kontaxi A., Papantoniou P., Yannis G., “Correlation of driver behaviour and fuel consumption using data from smartphones”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc379 Parmaksizoglou I., Tselentis D., Yannis G., “Spatial analysis of driver safety behaviour using data from smartphones”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc378 Kourtis E.-M., Ziakopoulos A., Theofilatos A., Yannis G., “Modelling the economic impacts of road crashes in Greece”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc377 Pavlou D., Papantoniou P., Yannis G., Papageorgiou S., “Elderly drivers with brain disorders: Is their driving behavior the same before and after an unexpected incident?”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc376 Franklin J.R., Böhm M., Jones S., Kovacikova T., Nowicka K., Rowinski R., Folla K., Yannis G., “Exploring the Establishment of a European Transport Research Cloud”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc375 Nævestad T.-O., Bjørnskau T., Laiou A., Phillips R., Yannis G., “Clash of cultures in Greek traffic? What happens when a Southern European road safety culture is mixed with a Northern European road safety culture?”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc374 Nikolaou D., Goldenbeld C., Ziakopoulos A., Laiou A., Yannis G., “Road user safety attitudes towards driver fatigue”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc373 Yannis G., Laiou A., Dragomanovits A., Basta O., Christoforou Z., Seidowsky R., “Cycling under the influence of alcohol and drugs: current situation and risks”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc372 Broos J., Vanhaverbeke L., Orfanou F., Papantoniou P., Vlahogianni E., Yannis G., “Embracing Electromobility in Europe: Analysis of good practices and their Transferability in nine European Regions”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc371 Yannis G., Mavromatis S., Folla K., Laiou A., Nikolaou D., Zammataro S., Funk J., Theofilatos A., Welsh R., Talbot R., Fernandez E., Sogodel V., Wismans J., Kluppels L., Carnis L., Mignot D., “Identification of Road Safety Risk Factors in Africa”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc370 Yannis G., Dragomanovits A., Laiou A., Basta O., Wang X., “Road Safety Modelling: Macroscopic and Microscopic Approach”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc369 Yannis G., Folla K., Nikolaou D., Dragomanovits A., Wang X., “Development of a Platform for Global Road Safety Data Analysis”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc368 Ziakopoulos A., Kontaxi A., Yannis G., Fortsakis P., Kontonasios K.-N., Kostoulas G., “Advanced driver monitoring using smartphone applications: The BeSmart project”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc367 Tselentis D., Kostoulas G., Kontonasios K.-N., Fortsakis P., Yannis G., “Driver feedback during naturalistic driving experiments: A review of types, methods and future challenges”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc366 Orfanou F., Vaa T., Vlahogianni E., Yannis G., “Towards behavioral models for autonomous driving acceptance”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc365 Brijs T., Brijs K., Kaiser S., Talbot R., Lourenço A., Antoniou C., Yannis G., Avenoso A., Wets G., “i-DREAMS: an Intelligent Driver and Road Environment Assessment and Monitoring System”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.  
pc364 Kaiser S., Furian G., Senitschnig N., Ziakopoulos A., Yannis G., Brijs T., “State of the art on measuring driver state and technology-based risk prevention and mitigation: Findings from the i-DREAMS project”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc363 Dragomanovits A., Yannis G., Roussou J., Elvik R., Hu B., Millonig A., Filtness A., Thomas P., “Developing a Policy Support Tool for Connected and Automated Transport Systems”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc362 Roussou J., Yannis G., Hu B., Papazikou E., Boghani H., Filtness A., Thomas P., “A Review on Societal Impacts of the Future Connected and Automated Transport Systems”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.    
pc361 Mavromatis S., Matragos V., Liza R., Apostoleris K., Grammatikopoulos L., Yannis G., “Passing Sight Distance Assessment through the Interaction of Road-Vehicle Parameters”, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 99th Annual Meeting (Washington, D.C., 12-16 January 2020).    
pc360 Ropaka M., Nikolaou D., Yannis G., “Investigation of Traffic and Safety Behavior of Pedestrians Texting or Web-Surfing”, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 99th Annual Meeting (Washington, D.C., 12-16 January 2020).    
pc359 Yannis G., Dragomanovits A., Roussou J., Nikolaou D., “Economic Assessment of Road Infrastructure Safety Schemes in Greece Using Crash Prediction Methodology”, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 99th Annual Meeting (Washington, D.C., 12-16 January 2020)    
pc358 Yannis G., Folla K., Giagkou D., “The Effect of Mobility Characteristics on Road Safety in European Cities”, Proceedings of the 30th Annual Polis Conference, organised by POLIS, the European Cities Network (Brussels, Belgium, 27-28 November 2019).    
pc357 Χαλκιά Ε., Μπεκιάρης Ε., Γιαννής Γ., “Transport mode ON: Πώς να ορίσετε μια έρευνα διακριτών επιλογών για την πρόβλεψη των προτιμήσεων του τρόπου μετακίνησης”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).    
pc356 Φαφουτέλλης Π., Καμπιτάκης Ε., Βλαχογιάννη Ε., Κοζύρης Ν., Γιαννής Γ., Γκόλιας Ι., “Άντληση χωροχρονικών χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας στις πόλεις”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).    
pc355 Κακριδώνη Ε., Παπαντωνίου Π., Βλαχογιάννη Ε., Γιαννής Γ., “Διερεύνηση Σχέδιων Βιώσιμης Κινητικότητας σε Πανεπιστημιουπόλεις της Μεσογείου”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).    
pc354 Παναγιωτοπούλου Μ., Παπαντωνίου Π., Γιαννής Γ., “Αυτοαξιολόγηση και Οδική Συμπεριφορά”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).    
pc353 Κοκκινάκης Α., Κονταξή Α., Τσελέντης Δ., Γιαννής Γ., “Προσδιορισμός των κρίσιμων παραμέτρων επιρροής της υπέρβασης των ορίων ταχύτητας με δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).    
pc352 Στεφάτου Α., Ζιακόπουλος Α., Θεοφιλάτος Α., Nævestad T.-O., Bjornskau T., Λαΐου Α., Γιαννής Γ., “Η στάση των οδηγών στην Ελλάδα απέναντι στην επιθετική οδήγηση”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).    
pc351 Νικολάου Δ., Φώλλα Κ., Μπέλλος Ε., Γιαννής Γ., “Τουρισμός και οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).    
pc350 Γιαννής Γ., Böhm M., Franklin J.R., Jones S., Kovacikova T., Nowicka K., Φώλλα Κ., “Ανοικτή Επιστήμη στην Έρευνα των Μεταφορών”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).    
pc349 Γιαννής Γ., Δραγομάνοβιτς Α., Ρούσσου Τ., Νικολάου Δ., “Μεθοδολογία για την οικονομική αξιολόγηση επεμβάσεων οδικής ασφάλειας”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).    
pc348 Nævestad T.O., Bjornskau T., Λαΐου Α., Γιαννής Γ., “Η κουλτούρα οδικής ασφάλειας μεταξύ των οδηγών επιβατικών αυτοκινήτων και των μοτοσικλετιστών στην Ελλάδα: Εξέταση των παραγόντων που την επηρεάζουν”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).    
pc347 Γιαννής Γ., Λαΐου Α., Γονίδη Χ., Δραγομάνοβιτς Α., Μπάστα Ο., Χριστοφόρου Ζ., Seidowsky R., “Η ποδηλασία υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών (ΠΥΕ) και η εμπλοκή σε ατυχήματα στις χώρες του ΟΟΣΑ”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).    
pc346 Ορφανού Φ., Παπαντωνίου Π., Βλαχογιάννη Ε., Γιαννής Γ., “Αγκαλιάζοντας την Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα: Ανασκόπηση καλών πρακτικών στην Περιφέρεια Αττικής”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).    
pc345 Κονταξή Α., Ζιακόπουλος Α., Τσελέντης Δ., Γιαννής Γ., “Ανασκόπηση των επιπτώσεων της απόσπασης της προσοχής του οδηγού στην οδηγική συμπεριφορά και την οδική ασφάλεια”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).    
pc344 Γιαννής Γ., Μαυρομάτης Σ., Λαΐου Α., Φώλλα Κ., Νικολάου Δ., “Θεματικά ενημερωτικά δελτία για τους παράγοντες κινδύνου της οδικής ασφάλειας στην Αφρική – ένα εργαλείο γνώσης και διαχείρισης”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).    
pc343 Gavalas O., Papantoniou P., Yannis G., Papadimitriou E., “Association of Expressed Driving Anger with Driving Performance Combining Simulator and Survey Data”, Proceedings of the RSS – Road Safety and Simulation 2019 International Conference, organised by the Iowa University (Iowa, USA, 14-17 October 2019).    
pc342 Papantoniou P., Yannis G., Antoniou C., Pavlou D., “Can structural equation models assess overall driving performance in driving simulator experiments?”, Proceedings of the RSS – Road Safety and Simulation 2019 International Conference, organised by the Iowa University (Iowa, USA, 14-17 October 2019).    
pc341 Ziakopoulos A., Rosenbloom T., Pavlou D., Yannis G., “A review of the interactions between Autonomous Vehicles and Vulnerable Road Users”, Proceedings of the RSS – Road Safety and Simulation 2019 International Conference, organised by the Iowa University (Iowa, USA, 14-17 October 2019).    
pc340 Shingo Usami D., Persia L., Meta E., Yannis G., Mavromatis S., Fava A., Azarko A., “Improving road safety knowledge in Africa through crowdsourcing: the African Road Safety Observatory”, Proceedings of the AIIT 2nd International Congress on Transport Infrastructure and Systems in a Changing World, organised by AIIT, the Italian Association for Traffic and Transport Engineering (Rome, Italy, 23-24 September 2019).    
pc339 Diaz E.C., Tormo Lancero M.T., Mora P.V., Papantoniou P., Vlahogianni E., Yannis G., “Shaping the mobility in university campuses throughout ICT solutions”, Proceedings of the International Scientific Conference on Mobility and Transport TRANSPORTATION SYSTEMS OF THE FUTURE – mobil.TUM 2019, organised by the Chair of Transportation Systems Engineering (TSE), Department of Civil, Geo and Environmental Engineering, Technical University of Munich (TUM) (Munich, Germany, 11-12 September 2019).    
pc338 Papantoniou P., Yannis G., Pavlou D., “How an unexpected event affects overall driving performance?”, Proceedings of the International Scientific Conference on Mobility and Transport TRANSPORTATION SYSTEMS OF THE FUTURE – mobil.TUM 2019, organised by the Chair of Transportation Systems Engineering (TSE), Department of Civil, Geo and Environmental Engineering, Technical University of Munich (TUM) (Munich, Germany, 11-12 September 2019).    
pc337 Tselentis D., Folla K., Agathangelou V., Yannis G.,“Investigating the Correlation between Driver’s Characteristics and Safety Performance”, Proceedings of the 15th World Conference on Transport Research (WCTR), Mumbai, India, 26-31 May 2019.    
pc336 Tselentis D., Folla K., Vittoratou N., Yannis G., Golias J.,“Investigation of the correlation between stated and revealed driving behaviour using data collected from on-board diagnostics (OBD) devices”, Proceedings of the 15th World Conference on Transport Research (WCTR), Mumbai, India, 26-31 May 2019.  
pc335 Tselentis D., Gonidi C., Yannis G.,“Driving speed model development using driving data obtained from smartphone sensors”, Proceedings of the 15th World Conference on Transport Research (WCTR), Mumbai, India, 26-31 May 2019.    
pc334 Tselentis D., Vlahogianni E., Yannis G., Kavouras L., “Hybrid Data Envelopment Analysis for Large-Scale Smartphone Data Modeling“, Proceedings of the 15th World Conference on Transport Research (WCTR), Mumbai, India, 26-31 May 2019.    
pc333 Papantoniou P., Yannis G., Pavlou D., “How unexpected events affect lateral position variability?“, Proceedings of the 15th World Conference on Transport Research (WCTR), Mumbai, India, 26-31 May 2019.    
pc332 Orfanou F., Vlahogianni E., Yannis G., Moraitis C., “Impacts of large urban regeneration projects: The case of the new Athens Intercity Bus Terminal“, Proceedings of the 15th World Conference on Transport Research (WCTR), Mumbai, India, 26-31 May 2019.    
pc331 Papantoniou P., Yannis G., Vlahogianni E., Attard M., Regattieri A., Piana F., Pilati F., “Development a Sustainable Mobility Action Plan for University Campuses“, Proceedings of the 15th World Conference on Transport Research (WCTR), Mumbai, India, 26-31 May 2019.    
pc330 Pomoni M., Laiou A., Plati C., Yannis G., Loukea M., Bekiaris E., “Future trends in transport workforce based on demographic, behavioural, cultural and socioeconomic factors“, Proceedings of the 15th World Conference on Transport Research (WCTR), Mumbai, India, 26-31 May 2019.    
pc329 Theofilatos A., Folla K., Laiou A., Mavromatis S., Yannis G., “Identifying infrastructure risk factors in Africa“, Proceedings of the 15th World Conference on Transport Research (WCTR), Mumbai, India, 26-31 May 2019.    
pc328 Iliopoulou C., Laios I., Kepaptsoglou K., Yannis G., “Ex-Ante Evaluation of Optimal Mixed Transit Fleet Management Plans“, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 98th Annual Meeting, Washington, D.C., 13-17 January 2019.    
pc327 Katrakazas C., Antoniou C., Yannis G., “Time series classification using imbalanced learning for real-time safety assessment“, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 98th Annual Meeting, Washington, D.C., 13-17 January 2019.    
pc326 Tselentis D., Vlahogianni E., Yannis G., “Investigating the Temporal Evolution of Driving Safety Efficiency Using Data Collected from Smartphone Sensors“, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 98th Annual Meeting, Washington, D.C., 13-17 January 2019.    
pc325 Stavrakaki A.M., Tselentis D., Barmpounakis E., Vlahogianni E., Yannis G., “How much driving data do we need to assess driver behavior?“, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 98th Annual Meeting, Washington, D.C., 13-17 January 2019.    
pc324 Βαχαβιόλος Δ., Θεοφιλάτος Α., Γιαννής Γ., “Κρίσιμοι παράγοντες συμπεριφοράς και ασφάλειας οδηγών στην Ευρώπη”, Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Λάρισα, 11-12 Οκτωβρίου 2018.    
pc323 Νικολάου Δ., Φώλλα Α., Γιαννής Γ., “Η επιρροή των κοινωνικο-οικονομικών και συγκοινωνιακών συνθηκών στην οδική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Λάρισα, 11-12 Οκτωβρίου 2018.    
pc322 Παπαντωνίου Π., Βουτσινά Δ., Γιαννής Γ., Παύλου Δ., “Συγκριτική ανάλυση συμπεριφοράς νέων οδηγών σε συνθήκες κανονικές και προσομοίωσης σε αστικό περιβάλλον”, Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Λάρισα, 11-12 Οκτωβρίου 2018.    
pc321 Παπαλυμπέρης Π., Παπαντωνίου Π., Γιαννής Γ., “Ανάλυση της επιρροής των αυτόνομων οχημάτων στη συμπεριφορά μετακίνησης”, Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Λάρισα, 11-12 Οκτωβρίου 2018.    
pc320 Παπαντωνίου Π., Γιαννής Γ., “Διερεύνηση μεταβολής της μέσης ταχύτητας μετά από μη αναμενόμενο συμβάν μέσω πειράματος σε προσομοιωτή οδήγησης”, Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Λάρισα, 11-12 Οκτωβρίου 2018.    
pc319 Tselentis D., Vlahogianni E., Yannis G., Koziris N., “Quantifying the Need for Driving Data Collection in Driving Behaviour Assessment Using Smartphone Data”, Proceedings of the 7th Panhellenic Road Safety Conference, Larissa, Greece, 11-12 October 2018.    
pc318 Theofilatos A., Yannis G., Kopelias P., Papadimitriou F., “Exploration of real-time crash likelihood of Powered-Two Wheelers in Greece”, Proceedings of the 7th Panhellenic Road Safety Conference, Larissa, Greece, 11-12 October 2018.    
pc317 Vlahogianni E., Papadimitriou E., Yannis G., Leopold F., Polders E., Brijs T., Durso C., Diamandouros K., “How is Older Drivers Safety enhanced by In-Vehicle Assistance Systems?”, Proceedings of the 7th Panhellenic Road Safety Conference, Larissa, Greece, 11-12 October 2018.    
pc316 Nævestad T.O., Laiou A., Bjørnskau T., Phillips R., Yannis G., “Safety culture among private and professional drivers: Norway and Greece”, Proceedings of the 7th Panhellenic Road Safety Conference, Larissa, Greece, 11-12 October 2018.    
pc315 Yannis G., Mavromatis S., Laiou A., Folla A., “The African Road Safety Observatory – African RSO”, Proceedings of the 7th Panhellenic Road Safety Conference, Larissa, Greece, 11-12 October 2018.    
pc314 Γιαννής Γ., Παπαδημητρίου Ε., Φώλλα Α., Νikolic N., Molnar E., “SafeFITS: Ένα Παγκόσμιο Μοντέλο Οδικής Ασφάλειας”, Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Λάρισα, 11-12 Οκτωβρίου 2018.    
pc313 Yannis G., Papadimitriou E., Theofilatos A., Ziakopoulos A., Thomas P., Theofilatos A., Filtness A, “Overview of the SafetyCube project: Towards a European Road Safety Decision Support System”, Proceedings of the 7th Panhellenic Road Safety Conference, Larissa, Greece, 11-12 October 2018.    
pc312 Ziakopoulos A., Theofilatos A., Yannis G., Margaritis D., Thomas P., Morris A., Brown L., Robibaro M., Usami D.S., Phan V., Davidse R., Buttler I., “A preliminary analysis of in-depth accident data for powered two-wheelers and bicycles in Europe”, Proceedings of the International Research Council on Biomechanics of Injury – IRCOBI 2018, Athens, Greece, 12 September 2018.    
pc311 Theofilatos A., Yannis G., Tselentis D., Yuan Q., “Exploring Weather Effects on Powered-Two-Wheeler Safety on Urban Arterials in Athens”, Proceedings of the 7th Symposium of the European Association for Research in Transportation – hEART2018, NTUA, Athens, Greece, 5-7 September 2018.    
pc310 Ziakopoulos A., Papadimitriou E., Theofilatos A., Yannis G., “Cost-Effectiveness Evaluation of Selected Road Safety Measures”, Proceedings of the 7th Symposium of the European Association for Research in Transportation – hEART2018, NTUA, Athens, Greece, 5-7 September 2018.    
pc309 Nævestad T., Laiou A., Størkersen K., Phillips R., Yannis G., Bjørnskau T., Amundsen A., “Maritime safety culture and safety behaviours in Greece and Norway: comparing professional seafarers and private leisure boat users”, Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2018, NTNU, Norway, 17-21 June 2018.    
pc308 Størkersen K.V., Laiou A., Nævestad T.O., Yannis G., “Production and protection. Seafarers’ handling of pressure in gemeinschaft and gesellshaft”, Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2018, NTNU, Norway, 17-21 June 2018.    
pc307 Theofilatos A., Yannis G., “Exploring Crash Injury Severity on Urban Motorways by Applying Finite Mixture Models”, Proceedings of the International Scientific Conference on Mobility and Transport Urban Mobility – Shaping the Future Together, Munich, 13-14 June 2018.    
pc306 Papantoniou P., Pavlou D., Yannis G., Vlahogianni E., “How an unexpected incident affects speed related driving performance measures”, Proceedings of the International Scientific Conference on Mobility and Transport Urban Mobility – Shaping the Future Together, Munich, 13-14 June 2018.    
pc305 Vlahogianni E., Papantoniou P., Yannis G., Attard M., Regattieri A., Piana F., Pilati F., “Analysis of Mobility patterns in selected University Campus Areas”, Proceedings of the 4th Conference on Sustainable Urban Mobility – CSUM 2018, Skiathos Island, Greece, 24-25 May 2018.    
pc304 Papantoniou P., Vlahogianni E., Yannis G., Attard M., Valero Mora P., Campos Diaz E., Tormo Lancero M.T., “Investigating Mobility Gaps in University Campuses”, Proceedings of the 4th Conference on Sustainable Urban Mobility – CSUM 2018, Skiathos Island, Greece, 24-25 May 2018.    
pc303 Yannis G., Papadimitriou E., Folla K., Nikolic N., Molnar E., “SafeFITS – A global model as a tool for road safety policy making”, Proceedings of the 13th International Conference “Road Safety in Local Community”, Serbia, Kopaonik, Hotel Kraljevi Cardaci, 18-21 April 2018.    
pc302 Theofilatos A., Ziakopoulos A., Yannis G., “Combining data mining techniques to investigate crash severity in urban motorways”, Proceedings of the 8th International Expert Symposium on Accident Research (ESAR), Hannover, 19-20 April 2018.  
pc301 Pomoni M., Laiou A., Plati C., Yannis G., Loukea M., Bekiaris E., “Demographic, Behavioural, Cultural and Socioeconomic Factors on Transport Sector Workforce in Europe”, Proceedings of the 7th Transport Research Arena TRA 2018 Conference, Vienna, Austria, 16-19 April 2018.    
pc300 La Torre F., Tanzi N., Yannis G., Dragomanovits A., Richter T., Ruhl S., Karathodorou N., Graham D., “Accident prediction in European countries – development of a practical evaluation tool”, Proceedings of the 7th Transport Research Arena TRA 2018 Conference, Vienna, Austria, 16-19 April 2018.
pc299 Linardou M., Spyropoulou I., Pavlou D., Yannis G., “Impact of mobile phone use on driving performance: findings from a simulator study”, Proceedings of the 7th Transport Research Arena TRA 2018 Conference, Vienna, Austria, 16-19 April 2018.    
pc298 Pavlou D., Gkouskou A., Yannis G., “The impact of roadside advertising on safe driving behaviour in cities: A driving simulator approach”, Proceedings of the 7th Transport Research Arena TRA 2018 Conference, Vienna, Austria, 16-19 April 2018.    
pc297 Pavlou D., Papadimitriou E., Papantoniou P., Yannis G., Papageorgiou S., “Compensatory driving behaviour of older drivers with Parkinson’s disease. Is it sufficient to counterbalance their driving difficulties? “, Proceedings of the 7th Transport Research Arena TRA 2018 Conference, Vienna, Austria, 16-19 April 2018.    
pc296 Papantoniou P., Pavlou D., Yannis G., Antoniou C., “Investigating which factors affect lateral position variability through a driving simulator experiment”, Proceedings of the 7th Transport Research Arena TRA 2018 Conference, Vienna, Austria, 16-19 April 2018.    
pc295 Folla K., Yannis G., Laiou A., Brandstaetter C., Bauer R., Machata K., “Characteristics of Single Vehicle Accidents in Europe”, Proceedings of the 7th Transport Research Arena TRA 2018 Conference, Vienna, Austria, 16-19 April 2018.    
pc294 Nævestad T.O., Størkersen K., Laiou A., Yannis G., “Safety culture in maritime cargo transport in Norway and Greece: which factors predict unsafe maritime behaviours?”, Proceedings of the 7th Transport Research Arena TRA 2018 Conference, Vienna, Austria, 16-19 April 2018.    
pc293 Yannis G., Mavromatis S., Laiou A., Folla K., Tripodi A., Persia L., Usami D., Meta E., “Developing the African Road Safety Observatory”, Proceedings of the 7th Transport Research Arena TRA 2018 Conference, Vienna, Austria, 16-19 April 2018.    
pc292 Ziakopoulos A., Botteghi G., Macaluso G., Theofilatos A., Papadimitriou E. , Yannis G. , Diamandouros K. , Arampidou K., “Can light engineering measures make a difference? An overview of the effect of delineation and signage on road safety”, Proceedings of the 7th Transport Research Arena TRA 2018 Conference, Vienna, Austria, 16-19 April 2018.    
pc291 Papadimitriou E., Machata K., Bauer R., Stadlbauer S., Soteropoulos A., Daniels S., Elvik R., Ziakopoulos A., Theofilatos A., Yannis G., “Safety effects of infrastructure road safety measures”, Proceedings of the 7th Transport Research Arena TRA 2018 Conference, Vienna, Austria, 16-19 April 2018.    
pc290 Yannis G., Papadimitriou E., Theofilatos A., Thomas P., Filtness A., Martensen H., Van den Berghe W., Diependaele K., Elvik R., Machata K., Kaiser S., Aigner-Breuss E., Weijermars W., Hermitte T., Thomson R., “SafetyCube – the European Road Safety Decision Support System”, Proceedings of the 7th Transport Research Arena TRA 2018 Conference, Vienna, Austria, 16-19 April 2018.    
pc289 Papadimitriou E., Tselentis D., Yannis G., “Analysis of Driving Behaviour Characteristics Based on Smartphone Data”, Proceedings of the 7th Transport Research Arena TRA 2018 Conference, Vienna, Austria, 16-19 April 2018.    
pc288 Mavromatis S., Apostoleris K., Laiou A., Yannis G., Psarianos B., “Acceleration Impact Investigation for Control Road Geometry Parameters”, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 97th Annual Meeting, Washington, D.C., 7-11 January 2018.    
pc287 Beratis I., Andronas N., Kontaxopoulou D., Fragkiadaki S., Pavlou D., Economou A., Papadimitriou E., Yannis G., Papageorgiou S., “Cognitive Deficits and Driving Ability in Patients with Parkinson’s Disease”, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 97th Annual Meeting, Washington, D.C., 7-11 January 2018.    
pc286 Beratis I., Stanitsa E., Kontaxopoulou D., Fragkiadaki S., Kontari P., Pavlou D., Papantoniou P., Economou A., Yannis G., Papageorgiou S., “The Value of Mini Mental State Examination (MMSE) and Montreal Cognitive Assessment (MoCA) in the Prediction of Fitness to Drive in Patients with Mild Cognitive Impairment (MCI) and Mild Alzheimer’s Disease (mAD)”, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 97th Annual Meeting, Washington, D.C., 7-11 January 2018.    
pc285 Tselentis D., Vlahogianni E., Yannis G., “Comparative Evaluation of Driving Efficiency Using Smartphone Data”, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 97th Annual Meeting, Washington, D.C., 7-11 January 2018    
pc284 Yannis G., Papadimitriou E., Folla K., Nikolic N., Molnar E., “Developing a Global Road Safety Model”, Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 97th Annual Meeting, Washington, D.C., 7-11 January 2018    
pc283 Theofilatos A., Nieuwkamp R., Ziakopoulos A., Papadimitriou E., Yannis G., “Effectiveness of intelligent speed adaptation, collision warning and alcolock systems on driving behaviour and safety”, Proceedings of the “Smart Cities and Mobility as a Service” International Conference, Patras, Greece, 7-8 December 2017    
pc282 Thomas P., Breen J., Yannis G., Laiou A., Folla K., Theofilatos A., “Review of Advanced Driver Assistance Systems”, Proceedings of the “Smart Cities and Mobility as a Service” International Conference, Patras, Greece, 7-8 December 2017    
pc281 Papantoniou P., Vlahogianni E., Yannis G., Campos Diaz E., Tormo Lancero M.T., Valero Mora P., “Evaluating the use of ICT tools to the mobility management of University Campuses”, Proceedings of the “Smart Cities and Mobility as a Service” International Conference, Patras, Greece, 7-8 December 2017    
pc280 Nævestad T., Phillips R., Laiou A., Yannis G., “Safety culture in professional road transport in Norway and Greece”, Proceedings of the Road Safety & Simulation International Conference 2017, The Hague, 17-19 October 2017    
pc279 Papadimitriou E., Mavromatis S., Pavlou D., Yannis G., “Assessment of Speeding Profiles and Safety Margins from Tangent to Curve by means of Driving Simulation”, Proceedings of the Road Safety & Simulation International Conference 2017, The Hague, 17-19 October 2017    
pc278 Laiou A., Theofilatos A., Yannis G., Meesmann U., Torfs K., Trotta M., “Road Users’ Safety Attitudes towards Speeding”, Proceedings of the Road Safety & Simulation International Conference 2017, The Hague, 17-19 October 2017    
pc277 Breen J., Laiou A., Yannis G., “An overview of serious road injuries in EU countries”, Proceedings of the Road Safety & Simulation International Conference 2017, The Hague, 17-19 October 2017    
pc276 Ziakopoulos A., Theofilatos A., Papadimitriou E., Yannis G., “Driver distraction without presence of secondary tasks: Inattention, cognitive overload and factors outside the vehicle – an overview”, Proceedings of the Road Safety & Simulation International Conference 2017, The Hague, 17-19 October 2017  
pc275 Papadimitriou E., Filtness A., Theofilatos A., Ziakopoulos A., Yannis G., “Comparative assessment and ranking of infrastructure related crash risk factors”, Proceedings of the Road Safety & Simulation International Conference 2017, The Hague, 17-19 October 2017    
pc274 Martensen H., Diependaele K., Van den Berghe W., Papadimitriou E., Yannis G., Van Schagen I., Weijermars W., Wijnen W., Filtness A., Thomas P., Machata K., Aigner Breuss E., Kaiser S., Hermitte T., Thomson R., “SafetyCube: Building a Decision Support System on Risks and Measures”, Proceedings of the Road Safety & Simulation International Conference 2017, The Hague, 17-19 October 2017    
pc272 Βλαχογιάννη Ε., Γιαννής Γ., Παπαντωνίου Π., Κώτση Ε., “Ανάλυση Προτιμήσεων για την Κινητικότητα στην Πολυτεχνειούπολη Zωγράφου”, Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2017    
pc271 Μαυρομάτης Σ., Γιαννής Γ., Λαΐου Α., Tripodi A., Persia L., “Assessing Road Safety Management in Africa”, Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2017    
pc270 Nævestad T., Størkersen K., Λαΐου Α., Γιαννής Γ., “Occupational Safety in Norwegian Maritime Transport: a Study of Respondents from Cargo and Passenger Vessels”, Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2017    
pc269 Thomas P., Filtness A., Γιαννής Γ., Παπαδημητρίου Ε., Θεοφιλάτος Α., Machata K., Martensen H., Diependaele K., “Overview of the European Road Safety Decision Support System”, Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2017    
pc268 Ζιακόπουλος Α., Θεοφιλάτος Α., Παπαδημητρίου Ε., Γιαννής Γ., Aigner-Breuss E., Kaiser S., “An Overview of Risk Factors Related to Driver Distraction: Reviews and Meta-Analyses”, Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2017    
pc267 Λαΐου Α., Γιαννής Γ., Φώλλα Κ., Bauer R., Machata K., Brandstaetter C., “An overview of road accident fatalities in the European Union”, Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2017    
pc266 Dragomanovits A., Γιαννής Γ., Λαΐου Α., La Torre F., Domenichini L., Richter T., Ruhl S., Graham D., Καραθοδώρου N., “Predicting Road ACcidents – a Transferable methodology across Europe”, Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2017    
pc265 Αγαθαγγέλου Β., Τσελέντης Ι.Δ., Γιαννής Γ., “Συσχέτιση Χαρακτηριστικών και Επιδόσεων Ασφάλειας του Οδηγού”, Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2017.    
pc264 Βιττωράτου Ν., Τσελέντης Ι. Δ., Γιαννής Γ., “Συσχέτιση Δεδηλωμένης και Αποκαλυφθείσας Συμπεριφοράς του Οδηγού με Χρήση των Διαγνωστικών Στοιχείων του Οχήματος”, Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2017.    
pc263 Σουρής Χ., Θεοφιλάτος Α., Γιαννής Γ., “Διερεύνηση Αποδοχής Αυτόνομων Οχημάτων από τους Έλληνες Οδηγούς”, Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2017.    
pc262 Χαρωνίτη Ε., Ορφανού Φ., Σερμπής Δ., Γιαννής Γ., “Ανάλυση Εναλλακτικών Σεναρίων Διαχείρισης Κυκλοφοριακού Συμβάντος Μέσω Μικροσκοπικής Προσομοίωσης”, Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2017.    
pc261 Yannis G., Barmpounakis E., Vlahogianni E., Golias J., “Naturalistic Aerial Approaches for Monitoring Powered Two Wheelers”, Proceedings of the 6th International Naturalistic Driving Research Symposium (NDRS),The Hague, 8-9 June 2017.    
pc260 Yannis G., Tselentis D.,Vlahogianni E., Argyropoulou A, “Monitoring distraction through smartphone naturalistic driving experiment”, Proceedings of the 6th International Naturalistic Driving Research Symposium (NDRS),The Hague, 8-9 June 2017.    
pc259 Papantoniou P., Pavlou D., Antoniou C., Yannis G., Papadimitriou E., “How does distracted driving affect lateral position of older drivers?”, Proceedings of the 5th International Conference on Driver Distraction and Inattention, Paris, March 2017.    
pc258 Pavlou D., Papantoniou P., Yannis G., Papageorgiou S.G., “The detrimental effect of mobile phone use on the driving competence of patients with neurological diseases affecting cognitive functions”, Proceedings of the 5th International Conference on Driver Distraction and Inattention, Paris, March 2017.    
pc257 Papadimitriou E., Yannis G., Pavlou D., Beratis I., Papageorgiou S.G., “Can driving at the simulator “diagnose” cognitive impairments?”, Proceedings of the 96rd Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2017.    
pc256 Theofilatos A., Tselentis D.I., Yannis G., Konstantinopoulos M., “Willingness-to-Pay for Usage-Based Motor Insurance”, Proceedings of the 96rd Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2017.    
pc255 Theofilatos A., Yannis G., Vlahogianni E., Golias J., “Stochastic cusp catastrophe models with traffic and weather data for crash severity analysis on urban arterials”, Proceedings of the 96rd Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2017.    
pc254 Kopsacheili A., Pnevmatikou A., Yannis G., Diamandouros K., “A transport modelling framework for Consensus”, Proceedings of the 1st European Road Infrastructure Congress, Leeds, October 2016.    
pc253 Yannis G., Laiou A., Folla K., Bauer R., Machata K., Brandstaetter C., “Comparative analysis of road accidents in the European motorways”, Proceedings of the 1st European Road Infrastructure Congress, Leeds, October 2016.  
pc252 Bauer R., Machata K., Brandstaetter C., Yannis G., Laiou A., Folla K., “Road traffic accidents in European urban areas”, Proceedings of the 1st European Road Infrastructure Congress, Leeds, October 2016.  
pc251 Papadimitriou E., Yannis G., Theofilatos A., Thomas P., Filtness A., Martensen H., Machata K., Elvik R., Usami D.S., “Development of a road safety Decision Support System for road infrastructure”, Proceedings of the 1st European Road Infrastructure Congress, Leeds, October 2016.    
pc250 Vlahogianni E., Papadimitriou E., Yannis G., Brijs T., Polders E., Leopold F., Durso C., Diamantouros K., “An in-depth analysis of road infrastructure interventions aiming to improve road safety of the elderly in Europe”, Proceedings of the 1st European Road Infrastructure Congress, Leeds, October 2016.  
pc249 Yannis G., Dragomanovits A., Laiou A., La Torre F., Domenichini L., Richter T., Ruhl S., Graham D., Karathodorou N., “Development of an online Repository of Accident Prediction Models and Crash Modification Factors”, Proceedings of the 1st European Road Infrastructure Congress, Leeds, October 2016.    
pc248 Dimitriou L., Yannis G., “Investigation of Texting on Young Drivers Behavior by Means of Multivariate Copulae Analysis”, Proceedings of the 14th World Conference on Transport Research, Shanghai, WCTRS, July 2016.    
pc247 Yannis G., Theofilatos A., Pispiringos G., “Investigation of road accident severity per vehicle type”, Proceedings of the 14th World Conference on Transport Research, Shanghai, WCTRS, July 2016.    
pc246 Pavlou D., Beratis I., Yannis G., Economou E., Papageorgiou S., “Which are the critical parameters assessing the driving performance of drivers with cerebral diseases? A literature review”, Proceedings of the 14th World Conference on Transport Research, Shanghai, WCTRS, July 2016.    
pc245 Papantoniou P., Papadimitriou E., Yannis G., “Review of driving performance parameters critical for distracted driving research”, Proceedings of the 14th World Conference on Transport Research, Shanghai, WCTRS, July 2016.    
pc244 Laiou A., Papadimitriou E., Yannis G., Milotti A., “Road safety data and information availability and priorities in South-East European regions”, Proceedings of the 14th World Conference on Transport Research, Shanghai, WCTRS, July 2016.    
pc243 Papadimitriou E, Lassarre S., Yannis G., “Human factors of pedestrian walking and crossing behavior”, Proceedings of the 14th World Conference on Transport Research,Shanghai, WCTRS, July 2016.    
pc242 Yannis G., Thomas P., Martensen H., Papadimitriou E., Theofilatos A., “Developing the European Road Safety Decision Support System”, Proceedings of the 7th Expert Symposium on Accident Research, Medical School of Hannover, Hannover, June 2016.    
pc241 Yannis G., Laiou A., Folla K., Bauer R., Machata K., Brandstaetter C., “An overview of car occupant fatalities in the European countries”, Proceedings of the 7th Expert Symposium on Accident Research, Medical School of Hannover, Hannover, June 2016.    
pc240 Pavlou D., Papadimitriou E., Papantoniou P., Yannis G., Papageorgiou S.,“The Impact of cognitive impairments on accident risk”, Proceedings of the 7th Expert Symposium on Accident Research, Medical School of Hannover, Hannover, June 2016.    
pc239 Yannis G., Antoniou C., Golias J., Mavromatis S., “A classification of driver assistance systems”, Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Intelligent Transport Systems, Technical University of Brest, Brest, Belarus, May 2016.    
pc238 Yannis G., Tselentis D., Papadimitriou E., Mavromatis S., “Star rating driver traffic and safety behavior through obd and smartphone data collection”, Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Intelligent Transport Systems, Technical University of Brest, Brest, Belarus, May 2016.    
pc237 Karathodorou N., Graham D., Richter T., Ruhl S., La Torre F., Domenichini L., Yannis G., Dragomanovits A., Laiou A., “Development of a crash modification factors model in Europe”, Proceedings of the International Conference on Road Safety on Five Continents, VTI, – Rio de Janeiro, May 2016.    
pc236 Evgenikos P., Yannis G., Folla K., Bauer R., Machata K., Brandstaetter C., Thomas P., Kirk A., “Characteristics and Causes of HGV and Buses Accidents in Europe”, Proceedings of the 6th European Transport Research Arena Conference, Warsaw, April 2016.    
pc235 Evgenikos P., Yannis G., Folla K., Bauer R., Machata K., Brandstaetter C., Thomas P., Kirk A., “How Safe Are Cyclists on European Roads?”, Proceedings of the 6th European Transport Research Arena Conference, Warsaw, April 2016.    
pc234 Pavlou D., Beratis I., Papadimitriou E., Antoniou C., Yannis G., Papageorgiou S., “Which are the Critical Measures to Assess the Driving Performance of Drivers With Brain Pathologies?”, Proceedings of the 6th European Transport Research Arena Conference, Warsaw, April 2016.    
pc233 Papantoniou P., Yannis G., Antoniou C., Papadimitriou E., Pavlou D., Golias J., “Investigating the Effect of Area Type and Traffic Conditions on Distracted Driving Performance”, Proceedings of the 6th European Transport Research Arena Conference, Warsaw, April 2016.    
pc232 Laiou A., Yannis G., Milotti A., Piccoli G., “Road Safety Investments and Interventions in South East Europe”, Proceedings of the 6th European Transport Research Arena Conference, Warsaw, April 2016.    
pc231 Persia L., Usami D., De Simone F., Feypell V., Yannis G., Laiou A., Han S., Machata K., Pennisi L., Marchesini P., Salathè M., “Management of Road Infrastructure Safety”, Proceedings of the 6th European Transport Research Arena Conference, Warsaw, April 2016.    
pc230 La Torre F., Domenichini L., Meocci M., Graham D., Karathodorou N., Richter T., Ruhl S., Yannis G., Dragomanovits A., Laiou A., “Development of a Transnational Accident Prediction Model”, Proceedings of the 6th European Transport Research Arena Conference, Warsaw, April 2016.    
pc229 Yannis G., Dragomanovits A., Laiou A., Richter T., Ruhl S., La Torre F., Domenichini L., Graham D., Karathodorou N., Li H., “Use of Accident Prediction Models in Road Safety Management – An International Inquiry”, Proceedings of the 6th European Transport Research Arena Conference, Warsaw, April 2016.    
pc228 Theofilatos A., Yannis G., Kopelias P., Papadimitriou F., “Predicting Road Accidents: a Rare-Events Modeling Approach”, Proceedings of the 6th European Transport Research Arena Conference, Warsaw, April 2016.    
pc227 Tselentis D., Yannis G., Vlahogianni E., “Innovative Insurance Schemes: Pay As/How You Driver”, Proceedings of the 6th European Transport Research Arena Conference, Warsaw, April 2016.    
pc226 Papadimitrou E., Lassarre S., Yannis G, “Pedestrian Risk Taking while Road Crossing: A Comparison of Observed and Declared Behaviour”, Proceedings of the 6th European Transport Research Arena Conference, Warsaw, April 2016.    
pc225 Laiou A., Theofilatos A., Mavromatis S., Yannis G., Azemsha S., “An Exploration of Road Safety Parameters in Belarus and the European Union”, Proceedings of the 6th European Transport Research Arena Conference, Warsaw, April 2016.    
pc224 Mavromatis S., Papadimitriou E., Yannis G., Psarianos B., “Modeling stopping sight distance on left-turn curves of freeways overlapped with crest vertical curves”, Proceedings of the 95th Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2016.    
pc223 Papadimitriou E., Lassarre S., Yannis G., Tselentis D., “Road, traffic and human factors of pedestrian crossing behaviour: integrated choice and latent variables models”, Proceedings of the 95th Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2016.    
pc222 Yannis G., Papantoniou P., Papadimitriou E., Tsolaki A., “Analysis of preferences for the use of a bicycle sharing system in Athens”, Proceedings of the 7th International Congress on Transport Research in Greece, Hellenic Institute of Transportation Engineers, Hellenic Institute of Transport, Athens, November 2015.    
pc221 Armouti I., Antoniou C., Yannis G., “How does socio-economic status affect the use of CRS and seat belts? Preliminary results from a study in Athens”, Proceedings of the 7th International Congress on Transport Research in Greece, Hellenic Institute of Transportation Engineers, Hellenic Institute of Transport, Athens, November 2015.    
pc220 Papathanasopoulou V., Markou I., Antoniou C., Gikas V., Mpimis A., Perakis H., Yannis G., “Efficient management of parking under constraints”, Proceedings of the 7th International Congress on Transport Research in Greece, Hellenic Institute of Transportation Engineers, Hellenic Institute of Transport, Athens, November 2015.    
pc219 Yannis G., Papantoniou P., Reitzopoulou O., “Impact of vehicle collision type on road accident severity in Greece”, Proceedings of the 7th International Congress on Transport Research in Greece, Hellenic Institute of Transportation Engineers, Hellenic Institute of Transport, Athens, November 2015.    
pc218 Mavromatis S., Laiou A., Yannis G., Barnes J., Giustiniani G., Persia L., “Road safety training through a Master course in Belarus”, Proceedings of the 7th International Congress on Transport Research in Greece, Hellenic Institute of Transportation Engineers, Hellenic Institute of Transport, Athens, November 2015.    
pc217 Yannis G., Papantoniou P., Nikas M., “Comparative analysis of young drivers behavior in normal and simulation conditions at a rural road”, Proceedings of the 5th International Conference on Road Safety and Simulation, Orlando, Florida, October 2015.    
pc216 Antoniou C., Papantoniou P., Papadimitriou E., Pavlou D., Yannis G., Golias J., “Cell phone use and driving performance of different age groups”, Proceedings of the 5th International Conference on Road Safety and Simulation, Orlando, Florida, October 2015.    
pc215 Pavlou D., Papantoniou P., Papadimitriou E., Vardaki S., Yannis G., Antoniou C., Golias J., Papageorgiou S., “In-vehicle distraction and brain pathologies: Effects on reaction time and accident probability”, Proceedings of the 5th International Conference on Road Safety and Simulation, Orlando, Florida, October 2015.    
pc214 Mavromatis S., Yannis G., “Cycling Acceptability Investigation among University Students in Athens, Greece”, Proceedings of the 4th international cycling safety conference, Hannover Medical School, Hannover, September 2015.    
pc213 Yannis G., Papantoniou P., Papadimitriou E., Tsolaki A., “Analysis of Preferences for the Use of a Bicycling Sharing System in Athens”, Proceedings of the 4th international cycling safety conference, Hannover Medical School, Hannover, September 2015.    
pc212 Vardaki S., Beratis I., Pavlou D., Yannis G., Papageorgiou S., “Driving difficulties as reported by elderly drivers with MCI and without neurological impairment: implications for road design”, Proceedings of the 14th international conference on mobility and transport for elderly and disabled persons, University of Lisbon, Lisbon, July 2015.    
pc211 Pavlou D., Papadimitriou E., Vardaki S., Papantoniou P., Andronas N., Yannis G., Golias J., Papageorgiou S., “Driving performance profiles of drivers with parkinson’s disease”, Proceedings of the 14th international conference on mobility and transport for elderly and disabled persons, University of Lisbon, Lisbon, July 2015.    
pc210 Papantoniou P., Antoniou C., Yannis G., Papadimitriou E., Pavlou D., Golias J., “How does distracted driving affect reaction time of older drivers?”, Proceedings of the 14th international conference on mobility and transport for elderly and disabled persons, University of Lisbon, Lisbon, July 2015.    
pc209 Yannis G., Papantoniou P., Papadimitriou E., Pavlou D., Antoniou C., Golias J., “Assessing driving behaviour in the elderly: methodological issues”, Proceedings of the 14th international conference on mobility and transport for elderly and disabled persons, University of Lisbon, Lisbon, July 2015.    
pc208 Yannis G., Papantoniou P., Papadimitriou E., Evgenikos P., Broughton J., Thomas P., Kirk A., “Road traffic casualties in the elderly in Europe: analysis of macroscopic and in-depth data”, Proceedings of the 14th international conference on mobility and transport for elderly and disabled persons, University of Lisbon, Lisbon, July 2015.    
pc207 Yannis G., Mavromatis S., Laiou A.”Integrated speed management strategies in local communities in South East Europe”, Proceedings of the 10th International Conference on road safety in local community, Kragujevac, Serbia, April 2015.    
pc206 Παναγόλια Χ., Θεοφιλάτος Α., Γιαννής Γ., “Ανασκόπηση της επιρροής του κυκλοφοριακού φόρτου στα οδικά ατυχήματα”, Πρακτικά 6ου διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2015.    
pc205 Armouti I., Antoniou C., Yannis G., “Safety Practices of Nursery School Travel: Preliminary Results from Ilioupoli”, Proceedings of the 6th Pan-hellenic Road Safety Conference, Hellenic Institute of Transportation Engineers, National Technical University of Athens, Athens, March 2015.    
pc204 Γιαννής Γ., Παπαντωνίου Π., Γεωργιάδου Ε., “Διερεύνηση της επιρροής στην οδική ασφάλεια της αύξησης του ορίου ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους”, Πρακτικά 6ου διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2015.    
pc203 Βαρδάκη Σ., Γιαννής Γ., Αντωνίου Κ., Παύλου Δ., Μπεράτης Ι., Ανδρονάς Ν., Παπαγεωργίου Σ., “Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ μνήμης εργασίας και της νόσου του Πάρκινσον σε προσομοιωτή οδήγησης”, Πρακτικά 6ου διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2015.    
pc202 Γιαννής Γ., Παύλου Δ., Θεοφιλάτος Α., Αρβανίτη Δ., “Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: Συγκριτική ανάλυση των παραγόντων επιρροής”, Πρακτικά 6ου διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2015.    
pc201 Pavlou D., Beratis I., Papadimitriou E., Yannis G., Golias J., Papageorgiou S., “Driving performance profiles of drivers with brain pathologies in rural roads”, Proceedings of the 6th Pan-hellenic Road Safety Conference, Hellenic Institute of Transportation Engineers, National Technical University of Athens, Athens, March 2015.    
pc200 Papantoniou P., Antoniou C., Papadimitriou E., Yannis G., Golias J., “Exploratory analysis of the effect of distraction on driving behaviour through a driving simulator experiment”, Proceedings of the 6th Pan-hellenic Road Safety Conference, Hellenic Institute of Transportation Engineers, National Technical University of Athens, Athens, March 2015.    
pc199 Papadimitriou E., Yannis G., Muhlrad N., “Road Safety Management in Greece”, Proceedings of the 6th Pan-hellenic Road Safety Conference, Hellenic Institute of Transportation Engineers, National Technical University of Athens, Athens, March 2015.    
pc198 Antoniou C., Yannis G., Papadimitriou E., Lassarre S., Commandeur J., Bijleveld F., Dupont E., “Forecasting the number of road traffic fatalities in Greece”, Proceedings of the 6th Pan-hellenic Road Safety Conference, Hellenic Institute of Transportation Engineers, National Technical University of Athens, Athens, March 2015.    
pc197 Laiou A., Yannis G., Možina K., “A Speed Management Strategy for the Peloponnese”, Proceedings of the 6th Pan-hellenic Road Safety Conference, Hellenic Institute of Transportation Engineers, National Technical University of Athens, Athens, March 2015.    
pc196 Yannis G., Laiou A., Piccoli G., “Road Safety Patterns in South-East European Regions”, Proceedings of the 6th Pan-hellenic Road Safety Conference, Hellenic Institute of Transportation Engineers, National Technical University of Athens, Athens, March 2015.    
pc195 Mavromatis S., Stamatiadis N., Psarianos B., Yannis G., “Controlling crest vertical curvature rates based on variable grade stopping sight distance calculation”, Proceedings of the 94th Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2015.    
pc194 Antoniou C., Gikas V., Papathanasopoulou V., Danezis C., Panagopoulos A., Markou I., Efthymiou D., Yannis G., Perakis H., “Localization and driving behavior classification using smartphone sensors in the direct absence of GNSS”, Proceedings of the 94th Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2015.    
pc193 Yannis G., Papadimitriou E., Mermygka M., “Multilevel comparative analysis of road safety in european capital cities”, Proceedings of the 94th Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2015.    
pc192 Vardaki S., Yannis G., Antoniou C., Pavlou D., Beratis I., Papageorgiou S., “Do simulator measures improve identification of older drivers with MCI?”, Proceedings of the 94th Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2015.    
pc191 Pavlou D., Papadimitriou E., Antoniou C., Papantoniou P., Yannis G., Golias J., Papageorgiou S., “Driving behaviour of drivers with mild cognitive impairment and alzheimer’s disease: a driving simulator study”, Proceedings of the 94th Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2015.    
pc190 Papadimitriou E., Lassarre S., Yannis G., “Introducing human factors in pedestrian crossing behavior models”, Proceedings of the 94th Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2015.    
pc189 Pavlou D., Kontaxopoulou D., Fragkiadaki S., Vardaki S., Papadimitriou E., Papantoniou P., Yannis G., Golias J., Papageorgiou S.G., “Older drivers’ self assessment and cognitive impairments”, Proceedings of the International interdisciplinary conference ‘Ageing and Safe Mobility’, Bergisch-Gladbach, November 2014.    
pc188 Vardaki S., Yannis G., Antoniou C., “Exploring the Association between Working Memory and Parkinson’s Disease in a Driving Simulator”, Proceedings of the International interdisciplinary conference ‘Ageing and Safe Mobility’, Bergisch-Gladbach, November 2014.    
pc187 Papantoniou P., Antoniou C., Papadimitriou E., Pavlou D., Yannis G., Golias J., “Is distracted driving performance affected by age? First findings from a driving simulator study”, Proceedings of the International interdisciplinary conference ‘Ageing and Safe Mobility’, Bergisch-Gladbach, November 2014.    
pc186 Pavlou D., Papadimitriou E., Vardaki S., Antoniou C., Papantoniou P., Yannis G., Golias J., Beratis I., Economou A., Papageorgiou S.G., “Assessment of driving performance of drivers with brain pathologies in urban roads, using a driving simulator”, Proceedings of the International interdisciplinary conference ‘Ageing and Safe Mobility’, Bergisch-Gladbach, November 2014.    
pc185 Yannis G., Papadimitriou E., Papantoniou P., “Distracted driving and mobile phone use: overview of impacts and countermeasures”, Proceedings of the Communication Technologies and Road Safety Conference, Abu Dhabi, November 2014.    
pc184 Yannis G., Laiou A., Evgenikos P., “Road Safety Management in Greece”, Proceedings Regional Road Safety Capacity Building Workshop Belgrade, October 2014.  
pc183 Van Elslande P., Feypell-de la Beaumelle V., Holgate J., Redant Κ., de Solere H., Margaritis D., Yannis G., Papadimitriou E., de Craen S., Haslie LI, Mugurio J., Granstrom POG., “Mobility and safety of powered-two-wheelers in the OECD countries”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Paris, April. 2014.    
pc182 Yannis G., Theofilatos A., Marinou P., “Attitudes of Greek drivers towards mobile phone use while driving”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Paris, April. 2014.    
pc181 Pavlou D., Papadimitriou E., Yannis G., Papantoniou P., Golias J., Papageorgoiu SG, “First findings from a simulator study on driving behaviour of drivers with cerebral diseases”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Paris, April. 2014.    
pc180 Yannis G., Papadimitriou E., Papantoniou P., Pavlou D., Antoniou C., Golias J., “First exploration of the effect of road and traffic environment on distracted driving through a driving simulator study”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Paris, April. 2014.    
pc179 Yannis G., Tira M., Tiboni M., Panea L., Torok A., Laiou A., Marinko V., Kostanjsek J., Leskovsek B., Vankov B., Piccoli G., “Assessment of road safety legislation, policy and institutional capacity in South-East European regions”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Paris, April. 2014.    
pc178 Evgenikos P., Papantoniou P., Hermitte T., Van Elslande P., Kirk A., Thomas P., Atalar D., Pfeiffer M., Yannis G., “European Road Safety and e-safety”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Paris, April. 2014.    
pc177 Yannis G., Thomas P., Muhlrad N., Martensen H., Dupont E., Aarts L., Evgenikos P., Papadimitriou E., “Development of the European Road Safety Knowledge System”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Paris, April 2014.    
pc176 Muhlrad N., Vallet G., Butler I., Gitelman V., Doveh E., Dupont E., Thomas P., Talbot R., Papadimitriou E., Yannis G., Persia L., Giustiniani G., Bax C., “Analysis of road safety management systems in Europe”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Paris, April. 2014..    
pc175 Yannis G., Laiou A., Papadimitriou E., Chaziris A., “An application of a road network safety performance indicator”, Proceedings of the International Seminar on Transport Safety Performance Indicators, organised by the Road Traffic Safety Agency of Serbia, Belgrade, March 2014.    
pc174 Vardaki S., Yannis G., Pavlou D., Beratis I., Papageorgiou S.G., “Sign recall in a fixed-base simulator as a measure of fitness-to-drive”, Proceedings of the 93rd Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2014.    
pc173 Papadimitriou E., Pavlou D., Papantoniou P., Yannis G., Golias J, Papageorgiou S.G., “Results from a driving simulator study on performance of drivers with cerebral diseases in rural roads”, Proceedings of the 93rd Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2014.    
pc172 Yannis G., Laiou A., Papantoniou P., Christoforou C., “Simulation of Texting Impact on Young Drivers Behaviour and Safety in Urban and Rural Roads”, Proceedings of the 4th International Conference on Road Safety and Simulation, Rome, October 2013.    
pc171 Papadimitriou E., Auberlet J-M., Yannis G., Lassarre S., “Challenges in simulation of pedestrians and motorised traffic”, Proceedings of the 4th International Conference on Road Safety and Simulation, Rome, October 2013.    
pc170 Vardaki S., Yannis G., Papageorgiou S., “A Review of Driving Performance Assessment in Simulators with focus to cognitive impairments related to age or caused by neurodegenerative disorders”, Proceedings of the 4th International Conference on Road Safety and Simulation, Rome, October 2013.    
pc169 Papantoniou P., Papadimitriou E., Yannis G., “Assessment of driving simulator studies on driver distraction”, Proceedings of the 4th International Conference on Road Safety and Simulation, Rome, October 2013.    
pc168 Yannis G., Golias J., Antoniou C., Papadimitriou E., Vardaki S., Papantoniou P., Pavlou D., Papageorgiou S., Andronas N., Papatriantafyllou I., Liozidou A., Beratis I., Kontaxopoulou D., Fragiadaki S., Economou A., “Design of a large driving simulator experiment on performance of drivers with cerebral diseases”, Proceedings of the 4th International Conference on Road Safety and Simulation, Rome, October 2013.    
pc167 Κατρακάζας Χ., Γιαννής Γ., Καρλαύτης Μ., “Διερεύνηση Των Παραγόντων Επιρροής Της Χρήσης Κράνους Από Ευρωπαίους Μοτοσυκλετιστές”, Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013    
pc166 Φώλλα Κ., Γιαννής Γ., Παπαδημητρίου Ε., “Η επιρροή της μεταβολής του Α.Ε.Π. στα οδικά ατυχήματα”, Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013.    
pc165 Παπαδημητρίου Ε., Θεοφιλάτος Α., Γιαννής Γ., “Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια”, Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013.    
pc164 Papadimitriou E., Yannis G., Evgenikos P., “Application of the SUNflower methodology for the assessment of two-wheeler safety in Greece”, Proceedings of the Scientific Days on Power Two Wheelers, October 2013.    
pc163 Yannis G., Papadimitriou E., Papathanasiou E., Postantzi E., “Impact of Mobile Phone Use and Music on Driver Behaviour and Safety by the Use of a Driving Simulator”, Proceedings of the 3rd International Conference on driver distraction and inattention, Chalmers University, Gothenburg, Sweden, September 2013.    
pc162 Yannis G., Laiou A., Papantoniou P., Gartzonikas C., “Impact of Texting on Young Drivers’ Traffic and Safety on Motorways by the Use of a Driving”, Proceedings of the 3rd International Conference on driver distraction and inattention, Chalmers University, Gothenburg, Sweden, September 2013.  
pc161 Pavlou D., Beratis I., Loizidou A., Andronas N., Yannis G., Economou A., Papadimitriou E., Papantoniou P., Papageorgiou S.G., “Effects of cerebral diseases on driver distraction”, Proceedings of the 3rd International Conference on driver distraction and inattention, Chalmers University, Gothenburg, Sweden, September 2013.    
pc160 Spyropoulou I., Yannis G., Golias J., Winkelbauer M., “Powered Two Wheelers Safety Measures: Recommendations and Priorities”, Proceedings of the 13th World Conference on Transportation Research, COPPE – Federal University of Rio de Janeiro at Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.    
pc159 Antoniou C., Yannis G., Katsohis D., “Impact of meteorological factors on the number of injury accidents”, Proceedings of the 13th World Conference on Transportation Research, COPPE – Federal University of Rio de Janeiro at Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.    
pc158 Yannis G., Papadimitriou E., Katsochis D., “Misreporting injury severity in European road accidents”, Proceedings of the 13th World Conference on Transportation Research, COPPE – Federal University of Rio de Janeiro at Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.    
pc157 Van Elslande P., Yannis G., Feypel V., Papadimitriou E., Tan C., Jordan M., “Contributory factors of powered two wheelers crashes”, Proceedings of the 13th World Conference on Transportation Research, COPPE – Federal University of Rio de Janeiro at Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.    
pc156 Yannis G., Van Elslande P., Feypel V., Papadimitriou E., Morris G., De Craen S., “Evolution in motorcycle crashes and current crash characteristics in the OECD countries”, Proceedings of the 13th World Conference on Transportation Research, COPPE – Federal University of Rio de Janeiro at Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.    
pc155 Papadimitriou E., Theofilatos A., Yannis G., Furian G., Brandstaetter C., Britschgi V., Drapela E., Sardi G., Freeman R., “Motivations, travel habits, attitudes and behaviour of European Pedestrians”, Proceedings of the 13th World Conference on Transportation Research, COPPE – Federal University of Rio de Janeiro at Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.    
pc154 Broughton J., Knowles J., Yannis G., Evgenikos P., Papantoniou P., “Seasonal distributions of road fatalities in Europe”, Proceedings of the 13th World Conference on Transportation Research, COPPE – Federal University of Rio de Janeiro at Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.    
pc153 Pace J.F., Martínez-Pérez C., Sanmartín J., Yannis G., Evgenikos P., Papantoniou P., “Parameters affecting road fatalities outside urban areas in Europe”, Proceedings of the 13th World Conference on Transportation Research, COPPE – Federal University of Rio de Janeiro at Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.    
pc152 Yannis G., Evgenikos P., Papantoniou P., Kirk A., Thomas P., “Characteristics of road accidents with young people in Europe”, Proceedings of the 13th World Conference on Transportation Research, COPPE – Federal University of Rio de Janeiro at Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.    
pc151 Yannis G., “Review of distracted driving factors”, Proceedings of the 13th World Conference on Transportation Research, COPPE – Federal University of Rio de Janeiro at Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.    
pc150 Yannis G., “State of the Art on Road Safety”, Proceedings of the XX International Conference on Living and walking in cities – Vulnerable users’ road safety, University of Brescia, Brescia, Italy, June 2013.    
pc149 Vasiljevic J., Yannis G., Miloti A., “Significance of the ROSEE project – Road Safety in South East European Regions 2012 – 2014”, Proceedings of the 8th Conference on road safety in local communities, Valjevo, Serbia April 2013.  
pc148 Antoniou C., Papadimitriou E., Yannis G. “Road safety forecasts in five european countries using structural time-series models”, Proceedings of the 92st Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2013.    
pc147 Antoniou C., Yannis G., “Assessment of exposure proxies for macroscopic road safety prediction”, Proceedings of the 92st Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2013.    
pc146 Papadimitriou E., Theofilatos A., Yannis G., Furian G., Brandstätter C., Britschgi V., Drápela E., Freeman R., “The attitudes and behaviour of European pedestrians”, Proceedings of the 25th ICTCT Conference “Road safety in a globalised and more sustainable world – current issues and future challenges”, Belgium, November 2012.    
pc145 Μαργαρίτης Δ., Μπεκιάρης Ε., Ευγενικός Π., Γιαννής Γ., “Πανευρωπαϊκή βάση συλλογής λεπτομερών δεδομένων οδικών ατυχημάτων”, Πρακτικά 5ου διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Βόλος, Οκτώβριος 2012.    
pc144 Αντωνίου Κ., Τσακίρη Μ., Γιαννής Γ. , “Οδική ασφάλεια σε κόμβους”, Πρακτικά 5ου διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Βόλος, Οκτώβριος 2012.    
pc143 Χριστοφόρου Ζ., Καρλαύτης Μ., Γιαννής Γ., “Μελέτη επίδρασης αλκοόλ στην οδηγική συμπεριφορά των οδηγών”, Πρακτικά 5ου διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Βόλος, Οκτώβριος 2012.    
pc142 Papadimitriou E., Theofilatos A., Yannis G., Cestac J., Kraïem S., Barbier C., “Riding a motorcycle while impaired”, Proceedings of the 5th Pan-hellenic Road Safety Conference, Volos, October 2012.    
pc141 Ευγενικός Π., Παπαντωνίου Π., Γιαννής Γ., “Ανασκόπηση μεθόδων αξιολόγησης συστημάτων ασφαλείας”, Πρακτικά 5ου διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Βόλος, Οκτώβριος 2012.    
pc140 Evgenikos P., Papantoniou P., Yannis G., Kirk A., Thomas P., Atalar D., Hermitte T., Van Elslande P., “Review of current in-vehicle safety systems and related data sources”, Proceedings of the 5th Pan-hellenic Road Safety Conference, Volos, October 2012.    
pc139 Σπυροπούλου Ι., Γιαννής Γ., Γκόλιας Ι., “Στάση και συμπεριφορά Ελλήνων μοτοσικλετιστών”, Πρακτικά 5ου διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Βόλος, Οκτώβριος 2012.    
pc138 Yannis G., Vlahogianni E., Golias J., Vuthy P., Saleh P., Winkelbauer M., “Power-Two Wheelers Critical Risk Factors: A European Study”, Proceedings of the 5th Pan-hellenic Road Safety Conference, Volos, October 2012.    
pc137 Δραγομάνοβιτς A., Λαϊου Α., Βαρδάκη Σ., Γιαννής Γ., Κανελλαϊδης Γ., “Εφαρμογή μεθοδολογίας για τον εντοπισμό επικίνδυνων θέσεων και την επιλογή παρεμβάσεων σε υπεραστική οδό”, Πρακτικά 5ου διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Βόλος, Οκτώβριος 2012.    
pc136 Κανελλαϊδης Γ., Γιαννής Γ., Βαρδάκη Σ., Λαϊου Α., “Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020”, Πρακτικά 5ου διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Βόλος, Οκτώβριος 2012.    
pc135 Βαρδάκη Σ., Γιαννής Γ., Λαϊου Α., Κανελλαϊδης Γ., “Υποστήριξη οδηγών μεγαλύτερης ηλικίας σε αποφάσεις για ασφαλή οδήγηση”, Πρακτικά 5ου διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Βόλος, Οκτώβριος 2012.    
pc134 Jähi H., Muhlrad N., Buttler I., Gitelman V., Bax C., Dupont E., Giustiniani G., Machata K., Martensen H., Papadimitriou E., Persia L., Talbot R., Vallet G., Yannis G., “Investigating road safety management processes in Europe”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Elsevier, Athens, April 2012.    
pc133 Dupont E., Muhlrad N., Buttler I., Gitelman V., Giustiniani G., Jähib H., Machata K., Martensen H., Papadimitriou E., Persia L., Talbot R., Vallet G., Wijnen W., Yannis G., “Needs for evidence-based road safety decision making in Europe”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Elsevier, Athens, April 2012.    
pc132 Yannis G., Antoniou C., Evgenikos P., Papantoniou P., Kirk A., “Characteristics and causes of power two wheeler accidents in Europe”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Elsevier, Athens, April 2012.  
pc131 Yannis G., Papadimitriou E., “Road safety in Greece”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Elsevier, Athens, April 2012.      doi
pc130 Antoniou C., Yannis G., “State-space based analysis and forecasting of macroscopic road safety trends in Greece”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Elsevier, Athens, April 2012.    
pc129 Papadimitriou E., Theofilatos A., Yannis G., Sardi G.M., Freeman R.P.J., “Road Safety Attitudes and Perceptions of Pedestrians in Europe”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Elsevier, Athens, April 2012.    
pc128 Hasson P., Kauppila J., Assing K., Yannis G., Lassarre S., “Challenges and opportunities for the assessment of the effectiveness of road safety measures”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Elsevier, Athens, April 2012.    
pc127 Yannis G., Weijermars W., Kauppila J., “A review of international sources for road safety measures assessment”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Elsevier, Athens, April 2012.    
pc126 Κανελλαϊδης Γ., Γιαννής Γ., Βαρδάκη Σ., Λαϊου Α., “Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, Φεβρουάριος 2012.    
pc125 Γιαννής Γ., Ανδρουλιδάκης Μ., Σαλάτα Α., “Παράμετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών να Πληρώσουν για την Αποφυγή Οδικών Ατυχημάτων”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, Φεβρουάριος 2012.    
pc124 Γιαννής Γ., Παναγολιά Χ., “Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, Φεβρουάριος 2012.    
pc123 Γιαννής Γ., Παπαντωνίου Π., Παπαδημητρίου Ε., “Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, Φεβρουάριος 2012.    
pc122 Αντωνίου Κ., Γιαννής Γ., Ευγενικός Π., “Συγκριτική ανάλυση παραμέτρων οδικής ασφάλειας στους Ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, Φεβρουάριος 2012.    
pc121 Vlachogianni E., Yannis G., Golias J., Eliou N., “Identifying Outlying Power Two Wheeler Riding Behaviors at the Emergence of an Incident”, Proceedings of the 91st Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2012.    
pc120 Christoforou Z., Karlaftis M., Yannis G., “Effects of alcohol on speeding and road positioning among young drivers: a driving simulator study”, Proceedings of the 91st Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2012.    
pc119 Papadimitriou E., Yannis G., Golias J., “Analysis of Pedestrian Risk Exposure in Relation to Crossing Behaviour”, Proceedings of the 91st Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2012.    
pc118 Σπυροπούλου Ι., Γιαννής Γ., “Ενσωμάτωση ευφυών συστημάτων μεταφορών σε πρότυπα προσομοίωσης ροής κυκλοφορίας”, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου και για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Οδική Ομοσπονδία Ελλάδας, Πάτρα, Οκτώβριος 2011.    
pc117 G.Yannis, E.Papadimitriou, C.Bairamis, V.Sklias, “Is it risky to talk, eat or smoke while driving? Findings from a driving simulator experiment”, Proceedings of the 3rd International Conference on Road Safety and Simulation, Indianapolis, September 2011.    
pc116 Z.Christoforou, M.Karlaftis, G.Yannis, “Young drivers and alcohol impaired driving: a driving simulator experiment”, Proceedings of the 3rd International Conference on Road Safety and Simulation, Indianapolis, September 2011.    
pc115 Vlahogianni E., Yannis G., Golias J., Eliou N., Lemonakis P., “Identifying riding profiles parameters from high resolution naturalistic riding data”, Proceedings of the 3rd International Conference on Road Safety and Simulation, Indianapolis, September 2011.    
pc114 Antoniou C., Yannis G., Evgenikos P., Knowles J., Broughton J., Kirk A., “A critical assesment of intersection safety across Europe”, Proceedings of the 1st International Conference on Access Management, Athens, June 2011.    
pc113 Yannis G., Papadimitriou E., Evgenikos P., “Effectiveness of road safety measures at junctions”, Proceedings of the 1st International Conference on Access Management, Athens, June 2011.    
pc112 Yannis G., Antoniou C., Papadimitriou E., “Modeling traffic fatalities in Europe”, Proceedings of the 90th Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2011.    
pc111 Papadimitriou E., Hughes T., Yannis G., “Evolution of pedestrian safety in urban areas in the OECD countries”, Proceedings of the Walk 21 – Getting Communities back on their feet, The Hague, November 2010.    
pc110 Γιαννής Γ., Αντωνίου Κ., Σιγάλας Ε., “Οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην οδική ασφάλεια και η στάση των οδηγών απέναντί τους”, Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Πανεπιστήμιο Βόλου, Βόλος, Σεπτέμβριος 2010.    
pc109 Παπαδημητρίου Ε., Γιαννής Γ., Γκόλιας Ι., “Ανάλυση της συμπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές”, Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Πανεπιστήμιο Βόλου, Βόλος, Σεπτέμβριος 2010.    
pc108 Γιαννής Γ., Πετρίδου Ε., Ευγενικός Π., Χαζίρης Ζ., Τερζίδης Α., Δεσύπρης Ν., “Υπολογισμός του βαθμού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα”, Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Πανεπιστήμιο Βόλου, Βόλος, Σεπτέμβριος 2010.    
pc107 Yannis G., Mavromatis S., Laiou A.”Integrated speed management strategies in local communities in South East Europe”, Proceedings of the 10th International Conference on road safety in local community, University of Belgrade, Kragujevac, Serbia, April 2015.    
pc106 Yannis G., Vlahogianni E., Golias J., Saleh P., “Road infrastructure and Safety of Power Two Wheelers”, Proceedings of the 12th World Conference on Transport Research, Lisbon, July 2010.    
pc105 Yannis G., Papadimitriou E., Theofilatos A., “Pedestrian gap acceptance for mid-block street crossing”, Proceedings of the 12th World Conference on Transport Research, Lisbon, July 2010.    
pc104 Yannis G., Papadimitriou E., Papantoniou P., Petrellis N., “Cell phone use and traffic characteristics”, Proceedings of the 12th World Conference on Transport Research, Lisbon, July 2010.    
pc103 Yannis G., Antoniou C., Evgenikos P., “Comparative analysis of junction safety in Europe”, Proceedings of the 12th World Conference on Transport Research, Lisbon, July 2010.    
pc102 Karlaftis M., Yannis G., “Weather Effects on Daily Traffic Accidents and Fatalities: A Time Series Count Data Approach”, Proceedings of the 89th Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2010.  
pc101 Papadimitriou E., Yannis G., Evgenikos P., “About pedestrian safety in Europe”, Proceedings of the International Conference on Road Safety and Simulation, Paris, October 2009.    
pc100 Yannis G., Evgenikos P., Chaziris A., “CADaS – A common road accident data framework in Europe”, Proceedings of the 4th IRTAD Conference, Seoul, September 2009.    
pc99 Evgenikos P., Yannis G., Leitner T., Hoeglinger S., Broughton J., Lawton B., “Road safety and the elderly in Europe”, Proceedings of the 4th IRTAD Conference, Seoul, September 2009.    
pc98 Dupont E., Martensen H., Stipdonk H., Bijleveld F., Commandeur J., Papadimitriou E., Yannis G., Antoniou C., Bergel R., Brandstaetter C., “Analyses using the European Road Safety Observatory”, Proceedings of the 4th IRTAD Conference, Seoul, September 2009.    
pc97 Γκόλιας Ι., Γιαννής Γ., Παπαδημητρίου Ε., “Χαρακτηριστικά ατυχημάτων με φορτηγά και λεωφορεία στην Ελλάδα”, Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2009.    
pc96 Γιαννής Γ., Ευγενικός Π., Παπαδημητρίου Ε., “Η εφαρμογή της μεθοδολογίας SUNflower για την αποτίμηση της ασφάλειας των δικυκλιστών στην Ελλάδα”, Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2009.    
pc95 Γιαννής Γ., Καρλαύτης Μ., Μπιλιώνης Δ., “Συσχετίσεις χρονοσειρών οδικών ατυχημάτων και μετεωρολογικών συνθηκών”, Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2009.    
pc94 Γιαννής Γ., Λαϊου Α., Βαρδάκη Σ., Δραγομάνοβιτς Α., Παπαδημητρίου Ε., Κανελλαϊδης Γ., “Χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους στην Ελλάδα”, Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2009.    
pc93 Γιαννής Γ., Συκιανάκη Α., Μπαϊρακτάρη Σ., Τολέρης Ε., Καπερώνη Π., Θεοφίλης Ι., Κοψαχείλη Α., “Στρατηγική αστικής κινητικότητας στις ελληνικές πόλεις”, Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Βόλος, Σεπτέμβριος 2009.    
pc92 Γιαννής Γ., Κοψαχείλη Α., Κλήμης Π., “Μακροσκοπική επισκόπηση δικτύων μετρό στην Ευρώπη και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της πόλης”, Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Βόλος, Σεπτέμβριος 2009.    
pc91 Ρογκάν Α., Ηλιόπουλος Κ., Γιαννής Γ., Ψαράκη Π., Σολομωνίδης Χ., Καρατσάμη Π., Χαραλαμπόπουλος Η., Κασάπη Ε., Δρίτσα Χ., Παντελιάς Σ., “Στρατηγική για την ανάπτυξη της συγκοινωνιακής υποδομής στην Ελλάδα με ορίζοντα το 2020”, Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Βόλος, Σεπτέμβριος 2009.    
pc90 Ζιώμας Ι., Γιαννής Γ., Τρύφωνα Β., Σμυρνιούδη Β., Βύρας Λ., Καρλαύτης Μ., “Περιβαλλοντική διαχείριση κυκλοφορίας”, Πρακτικά Ημερίδας για την Κινητικότητα στον Αστικό Χώρο – Πράσινη Βίβλος και Ελληνική Πραγματικότητα, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιούνιος 2008.  
pc89 Γιαννής Γ., Συκιανάκη Α., Μπαϊρακτάρη Σ., Τολέρης Ε., Καπερώνη Π., Θεοφίλης Ι., Κοψαχείλη Α., “Εθνική Στρατηγική για την Αστική κινητικότητα σε θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ”, Πρακτικά Ημερίδας για την Κινητικότητα στον Αστικό Χώρο – Πράσινη Βίβλος και Ελληνική Πραγματικότητα, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιούνιος 2008.    
pc88 Γιαννής Γ., Λαϊου Α., Βαρδάκη Σ., Κανελλαϊδης Γ., “Καθορισμός και επίτευξη στόχων οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη – κριτική επισκόπηση”, Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, ΕΜΠ, Αθήνα, Μάιος 2008.    
pc87 Γιαννής Γ., Αντωνίου Κ., Καπότσης Γ., “Συσχέτιση επικινδυνότητας και επιλεγμένων χαρακτηριστικών υπεραστικών οδών”, Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα, Μάιος 2008.    
pc86 Γιαννής Γ., Αντωνίου Κ., Μπουρνελάκη Ε., “Διερεύνηση της επιρροής της κεντρικής νησίδας στη σχετική επικινδυνότητα υπεραστικών οδικών τμημάτων”, Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα, Μάιος 2008.    
pc85 Γιαννής Γ., Παπαδημητρίου Ε., Ευγενικός Π., “Ανάλυση Κόστους – Ωφελειών της εντατικοποίησης της αστυνόμευσης επικίνδυνων παραβάσεων στην Ελλάδα”, Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα, Μάιος 2008.    
pc84 Karlaftis M., Yannis G., Kepaptsoglou K., “Effects of a new parking management scheme on public transport park & ride facilities”, Proceedings of the 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, NTUA, ASCE, TRB, Athens, May 2008.  
pc83 Yannis G., Papadimitriou E., Chaziris A., “Development of a common framework for risk exposure data in Europe”, Proceedings of the 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, NTUA, ASCE, TRB, Athens, May 2008.    
pc82 Yannis G., Golias J., Spyropoulou I., Arsenio E., Azevedo C., “Introducing safety on advanced traveller information systems and consequent impact on drivers’ route choices”, Proceedings of the 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, NTUA, ASCE, TRB, Athens, May 2008.    
pc81 Yannis G., Antoniou C., Vardaki S., Kanellaidis G., “Older drivers’ attitude towards intelligent transport systems”, Proceedings of the 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, NTUA, ASCE, TRB, Athens, May 2008.    
pc80 Yannis G., Evgenikos P., Hoeglinger S., Bos N., Broughton J., Lawton B., “Comparative analysis of road safety parameters in the European motorways”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Ljubljana, April 2008.    
pc79 Katsohis D., Handanos J., Yannis G., “A comparative analysis of drinking and driving related accidents in Southern European countries”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Ljubljana, April 2008.    
pc78 Yannis G., Papadimitriou E., Bijleveld F., Cardoso J., Lejeune P., “Risk exposure data availability, collection methodologies and use in the EU”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Ljubljana, April 2008.    
pc77 Walters L., Broughton J., Lawton B., Hoeglinger S., Yannis G., Evgenikos P., Bos N., “How safe are children in cars on European roads?”, Proceedings of the 5th International Conference on Protection of children in cars, Munich, December 2007.    
pc76 Thomas P., Morris A., Yannis G., Evgenikos P., Lejeune P., Duchamps G., Vis M., Vallet G., Jahi H., Dupont E., Martensen H., “Implementing the european road safety observatory in the Safetynet project”, Proceedings of the 14th International Conference on Road Safety on Four Continents, Bangkok, November 2007.  
pc75 Κανελλαϊδης Γ., Γκόλιας Ι., Γιαννής Γ., Βαρδάκη Σ., Δραγομάνοβιτς Α., Λαϊου Α., “Στρατηγικός σχεδιασμός για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα” Πρακτικά του Συνεδρίου για τον εορτασμό των 170 χρόνων του ΕΜΠ, Αθήνα, 2007.    
pc74 Cardoso J., Yannis G., Papadimitriou E., “A review of international data files with risk exposure data” Proceedings of the International conference RSS 2007, Rome, 2007.    
pc73 Yannis G., Golias J., Spyropoulou I., “Effects of driver accident history on ITS acceptance”, Proceedings of the 14th World Congress on Intelligent Transport Systems Beijing, 2007.    
pc72 Antoniou C., Koutsopoulos H., Yannis G., “An efficient non-linear Kalman filtering algorithm using simultaneous perturbation and applications in traffic estimation and prediction”, Proceedings of the 10th IEEE ITS conference, Seattle, September – October 2007, pp. 217-222.  
pc71 Antoniou C., Koutsopoulos H., Yannis G., “Traffic state prediction using Markov chain models”, Proceedings of the European Control Conference, EUCA, Kos, July 2007, pp. 2428-2435.    
pc70 Katsochis D., Handanos I., Yannis G., “Comparative assessment of road safety performance in Greece” Proceedings of the 11th World Conference on Transportation Research, Berkeley, June 2007.    
pc69 Yannis G., Golias J., Spyropoulou I., Papadimitriou E., “Accident risk factors of young drivers and targeted counter measures”, Proceedings of the 11th World Conference on Transportation Research, Berkeley, June 2007.    
pc68 Yannis G., Golias J., Spyropoulou I., Papadimitriou E., “Mobility patterns of moped and motocycle riders in Greece: Results of a national travel survey”, Proceedings of the 86th Annual meeting of the Transportation Research Board, TRB, January 2007.    
pc67 Thomas P., Morris A., Yannis G., Evgenikos P., Lejeune P., Vis M., Vallet G., Jahi H., Dupont E., Martensen H., “Building the European Road Safety Observatory – SafetyNet”, Proceedings of the 3rd IRTAD Conference – Brno, November 2006.  
pc66 Hoeglinger S., Yannis G., Evgenikos P., Bos N., Broughton J., “A comprehensive set of road safety basic statistics”, Proceedings of the 3rd IRTAD Seminar, OECD/ECMT, CDV, Brno, November 2006.    
pc65 Yannis G., Evgenikos P., Lejeune P., Hoeglinger S., Broughton J., “Enhancement and exploitation of the existing European road accident data”, Proceedings of the 3rd IRTAD Seminar, OECD/ECMT, CDV, Brno, November 2006.    
pc64 Benz T., Gaitanidou E., Spyropoulou I., Yannis G., Tapani A., “Modelling road traffic safety – The In-Safety approach”, Proceedings of the 13th World Congress and Exhibition on Intelligent Transport Systems and Services , ERTICO, London, October 2006.    
pc63 Spyropoulou I., Golias J., Yannis G., Sigalas E., “Greek driver needs on ITS in relation to driver accident history”, Proceedings of the 2nd Conference on Driver Needs in relation to ITS, Technical Institute of Finland, Technical Institute of Finland, Turku, September 2006.    
pc62 Thomas P., Morris A., Yannis G., Evgenikos P., Lejeune P., Vis M., Ritsema K.Van Eck, Vallet G., Jahi H., Dupont E., “The new European road safety observatory – SafetyNet”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Goethenboerg, June 2006.  
pc61 Γιαννής Γ., Γκόλιας Ι., Παπαδημητρίου Ε., “Ολοκληρωμένη ανάλυση των κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία των συγκοινωνιακών συστημάτων”, Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2006, σ. 372-384.    
pc60 Γιαννής Γ., Παπαδημητρίου Ε., Ευγενικός Π., “Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας επιλεγμένων μέτρων οδικής ασφάλειας”, Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2006, σ. 385-398.    
pc59 Thomas P., Morris A., Yannis G., Evgenikos P., Lejeune P., Vis M., Ritsema K. van Eck, Vallet G., Jahi H., Dupont E., “The new European road safety observatory – SafetyNet”, Proceedings of the 5th PRI World Congress, La Prévention Routière Internationale, Emirates Traffic Safety Society, Abu Dhabi, March 2006.
pc58 Lejeune P., Yannis G., Papadimitriou E., Houwing S., “Developing a common framework for the collection of risk exposure data in Europe within the SafetyNet IP The European Road Safety Observatory”, Proceedings of Ad-hoc Meeting on Traffic Performance, UN-ECE, Copenhagen, December 2005.    
pc57 Spyropoulou I., Karlaftis M., Penttinen M., Yannis G., Golias J., “Intelligent Transport Systems Today: A European perspective”, Proceedings of the European Transport Conference, Association for European Transport, Strasbourg, October 2005.    
pc56 Yannis G., Papadimitriou E., Evgenikos P., “Cost benefit assessment of selected road safety measures in Greece ” Proceedings of the 13th International Conference on Road Safety on Four Continents, Swedish National Road Administration and Transport Research Institute, Warsaw, October 2005, pp. 792-806.    
pc55 Κανελλαϊδης Γ., Γιαννής Γ., Βαρδάκη Σ., Δραγομάνοβιτς Α., Λαϊου Α., “Ανάπτυξη του 2ου στρατηγικού σχεδίου για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα”, Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Οκτώβριος 2005.    
pc54 Σπυροπούλου Ι., Παπαδημητρίου Ε., Γιαννής Γ., Γκόλιας Ι., “Αιτίες και μέτρα αντιμετώπισης ατυχημάτων δικύκλων”, Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Οκτώβριος 2005.    
pc53 Γιαννής Γ., Γκόλιας Ι., Παπαδημητρίου Ε., Σπυροπούλου Ι., “Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα”, Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγω, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Οκτώβριος 2005.    
pc52 Σπυροπούλου Ι., Καρλαύτης Μ., Γιαννής Γ., Γκόλιας Ι., “Επιπτώσεις χρήσης εξελιγμένων συστημάτων πληροφόρησης στις οδικές μεταφορές”, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Βόλος, Μάϊος 2005.    
pc51 Γιαννής Γ., Γκόλιας Ι., Παπαδημητρίου Ε., “Δυνατότητες και αδυναμίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα”, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Βόλος, Μάϊος 2005.    
pc50 Karlaftis M., Golias J., Yannis G., “A Simulation Model for Analyzing Traffic and Environmental Impacts from Heavy Vehicle Movement in Urban Areas”, Proceedings of the 10th World Conference on Transportation Research, Istanbul, July 2004.    
pc49 Thomas P., Morris A., Yannis G., Lejeune P., Wesemann P., Vallet G., Vanlaar W., “Designing the European Road Accident Observatory”, Proceedings of the international coference on Measuring the Burden of Injury, Wien, June 2004.  
pc48 Σταθόπουλος Α., Γιαννής Γ., Αναστασάκης Μ., Καρλαύτης Μ., Μαμάης Α., Μπατζιάς Σ., Μπεκιάρης Ε., Ναθαναήλ Τ., Παπαγεωργίου Μ., Παπαδημητρίου Ε., Παπαπαναγιώτου Ι., Σαμπράκος Ε., Συμεωνίδης Γ., “Τεχνολογική προοπτική διερεύνηση στις μεταφορές στην Ελλάδα – Προς μια βιώσιμη κινητικότητα το 2021”, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Αθήνα, Φεβρουάριος 2004, σ. 661-674.    
pc47 Μπεκιάρης Α., Γκόλιας Ι., Γιαννής Γ., Αντωνίου Κ., “Προτυποποίηση, εφαρμογή και βέλτιστη χρήση σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης του οδηγού και ελέγχου του οχήματος”, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Αθήνα, Φεβρουάριος 2004, σ. 161-173.    
pc46 Λουκά Γ., Γιαννής Γ., Κανελλαΐδης Γ., “Διερεύνηση της στάσης των Ευρωπαίων οδηγών σε θέματα ταχύτητας”, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Αθήνα, Φεβρουάριος 2004, σ. 605-614.    
pc45 Γιαννής Γ., Λουκά Γ., Βαρδάκη Σ., Κανελλαΐδης Γ., “Ανάπτυξη προγραμμάτων επιτήρησης κυκλοφορίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας”, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Αθήνα, Φεβρουάριος 2004, σ. 259-268.    
pc44 Γιαννής Γ., “Επεμβάσεις στο οδικό περιβάλλον για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας”, Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου για το Τραύμα και τα Τροχαία Ατυχήματα, Ελληνική Εταιρεία Τραύματος, Αθήνα, Φεβρουάριος 2004, σ. 62-62.    
pc43 Yannis G., Golias J., Antoniou C., “Combining traffic simulation and driving simulator analyses for Advanced Cruise Control system impact identification”, Proceedings of the 83rd Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington, January 2004.    
pc42 Δανδόλου Ν., Πατρής Γ., Γιαννής Γ., “Η Κοινοτική προοπτική στην ασφάλεια των αεροδρομίων”, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου για τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Αεροδρομίων, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ΑΠΘ, ΤΕΕ, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003, σ. 269-281.  
pc41 Yannis G., Handanos J., “Targeted Road Safety Programmes – The Challenges for Southern Europe and the Applicant Countries”, Proceedings of the Best in Europe Conference on Targeted Road Safety Programmes in the EU, European Transport Safety Council, Brussels, June 2003, pp. 44-51.    
pc40 Καρλαύτης Μ., Γκόλιας Ι., Γιαννής Γ., “Η χρήση προσομοίωσης για τη διερεύνηση επιπτώσεων από την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων διακίνησης αγαθών στην κεντρική περιοχή της Αθήνας”, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Logistics, Ελληνική Εταιρεία Logistics, Γλυφάδα, Νοέμβριος 2002.    
pc39 Antoniοu C., Yannis G., Golias J., “Road network efficiency and environmental impact assessment of Driver Assistance Systems”. Proceedings of the 9th World Congress on intelligent transport systems, ITS America, ERTICO, Chicago, October 2002.    
pc38 Yannis G., Stevens A., Golias J., “Investigation of safety impact of driver assistance systems through traffic simulation modelling”. Proceedings of the International Congress on IT Solutions for Safety and Security in Intelligent Transport, ERTICO, European Commission, ITS France, Lyon, September 2002.    
pc37 Γιαννής Γ., “Βιώσιμες λύσεις για τη στάθμευση στις μητροπολιτικές περιοχές”, Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας για τη Στάθμευση στις μητροπολιτικές περιοχές της χώρας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αθήνα, Ιούνιος 2002.  
pc36 Γκόλιας Ι., Φραντζεσκάκης Ι., Γιαννής Γ., Παπαχατζάκης Κ., “Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη χωροθέτηση κατά μήκος των οδικών αξόνων των υπηρεσιών επέμβασης στον τόπο του ατυχήματος”, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου “Έρευνα στις Μεταφορές”, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002, pp. 310-320.    
pc35 Γιαννής Γ., Βαρδάκη Σ., Καραδήμας Χ., Κανελλαϊδης Γ., “Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα 2001 – 2005”, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου “Έρευνα στις Μεταφορές”, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002, pp. 298-309.    
pc34 Γιαννής Γ., Γκόλιας Ι., “Επεξεργασία αλγορίθμων μετατροπής εθνικών τιμών οδικών ατυχημάτων σε ευρωπαϊκές”, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου “Έρευνα στις Μεταφορές”, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002, pp. 268-275.    
pc33 Γιαννής Γ., “Ποσοτικοποίηση και παρακολούθηση τεχνικών λύσεων για την οδική ασφάλεια”, Πρακτικά Σεμιναρίου Οδικής Ασφάλειας, Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αθήνα, Ιανουάριος 2002, pp. 20-23.    
pc32 Φραντζεσκάκης Ι., Γκόλιας Ι., Γιαννής Γ., Παπαχατζάκης Κ., “Αποτίμηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιμένες”, Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου “Αερομεταφορές και Αεροδρόμια”, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Πάτρα, Δεκέμβριος 2001, pp. 56.  
pc31 Yannis G., “Practical Actions Package”, Proceedings of the 1st Annual European Energy and Transport Conference “A safer tomorrow”, European Commision, Barcelona, October 2001.    
pc30 Golias J., Yannis G., “Dealing with lack of exposure data in road accident analysis”, Proceedings of the 12th international conference “Traffic Safety on three Continents”, Federation of European Road Safety Institutes, Transportation Research Board, Moscow, September 2001.    
pc29 Γιαννής Γ., “Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρμογή τους για τη μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων και των συνεπειών τους”, Πρακτικά του Συνεδρίου “Τραύμα στη Νέα Χιλιετία” Ελληνική Εταιρεία Τραύματος, Αθήνα, Ιούνιος 2001, pp. 110-113.    
pc28 Γιαννής Γ., Καρλαύτης Μ., Γκόλιας Ι., “Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια”, Πρακτικά της Επιστημονικής Ημερίδας “Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων” ΠΣΔΑΤΜ, ΤΕΕ, Αθήνα, Απρίλιος 2001.    
pc27 Σαμπράκος Ε., Δικαίος Π., Γιαννής Γ., “Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληροφόρησης προς μια οικονομικότερη διαχείριση του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών”, Πρακτικά 13ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας “Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες”, Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πειραιάς, Δεκέμβριος 2000, pp. 357-371.    
pc26 Γιαννής Γ., Γκόλιας Ι., “Καθοριστικοί παράγοντες συναρμογής των πληροφοριακών συστημάτων με τα συστήματα μεταφορών”, Πρακτικά 13ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας “Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες”, Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πειραιάς, Δεκέμβριος 2000, pp. 11-24.    
pc25 Γιαννής Γ., Αντωνίου Κ., “Weight-in-motion stations and road network management”, Πρακτικά 13ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας “Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες”, Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πειραιάς, Δεκέμβριος 2000, pp. 415-426.    
pc24 Rogan S., Golias J., Papageorgiou G., Rogan A., Solomonidis C., Yannis G., “Central port of Piraeus: a purely passenger port offering water front activities to the town”, Proceedings of the conference of Association Internationale Villes et Ports, Marseille, November 2000.  
pc23 Γκόλιας Ι., Γιαννής Γ., “Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της τροφοδοσίας των καταστημάτων στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας από επαγγελματικά οχήματα”, Πρακτικά Ημερίδας Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων “Επαγγελματικό Αυτοκίνητο, Κυκλοφορίας και Περιβάλλον”, Αθήνα, Οκτώβριος 2000.    
pc22 Yannis G., Antoniou C., “State-of-the art on Advanced Driver Assistance Systems”, Proceedings of the Workshop “The role of Advanced Driver Assistance Systems on traffic safety and efficiency”, NTUA, Athens, October 2000, pp. 4-18.    
pc21 Tziotis M., Karadimas C., Yannis G., Kanellaidis G., “Effectiveness evaluation results of road safety measures world-wide”, Proceedings of the XIII ICTCT Workshop “Evaluation, validation, implementation of measures to improve transport safety”, Corfu, October 2000, pp. 81-90.    
pc20 Frantzeskakis J., Yannis G., Handanos J., “The potential of accident analysis systems for the evaluation of road safety measures in Europe”, Proceedings of the XIII ICTCT Workshop “Evaluation, validation, implementation of measures to improve transport safety”, Corfu, October 2000, pp. 45-57.  
pc19 Yannis G., “Traffic and accident analysis priorities and data availability in European countries”, Proceedings of the international seminar “Road traffic and accident data needs for the new century”, OECD, Vienna, September 2000.    
pc18 Γιαννής Γ., “Ανάλυση χαρακτηριστικών των ατυχημάτων με χρήση βάσης δεδομένων οδικών ατυχημάτων”, Πρακτικά Συνεδρίου “Τεχνολογικές εξελίξεις στην ενεργητική και παθητική ασφάλεια του οδηγού και των επιβατών του αυτοκινήτου”, Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, Πρέβεζα, Μάιος 2000, pp. 19-32.  
pc17 Φραντζεσκάκης Ι., Γιαννής Γ., Χανδάνος Ι., “Οδική ασφάλεια στα αστικά κέντρα και διαχείριση της πρόσβασης”, Πρακτικά 2ου διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΕ, Βόλος, Μάιος 1998, σ. 347-358.    
pc16 Γιαννής Γ., Γκόλιας Ι., “Παράμετροι της πολιτικής οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα και την Ευρώπη”, Πρακτικά 2ου διεθνούς Πανελληνίου συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΕ, Βόλος, Μάιος 1998, pp. 265-279.    
pc15 Yannis G., Handanos J., Golias J., “The need of traffic information systems integration in the urban planning process”, Proceedings of the conference “Urban, land and environmental planning and informatics in planning in the transition era”, Department of Regional Planning and Urban Development of the NTUA, Athens, October 1997, pp. 421-428.    
pc14 Yannis G., Golias J., Kanellaidis G., “Road accident data bases with disaggregate data in the two continents”, Proceedings of the 8th international conference “Traffic Safety on two Continents”, Federation of European Road Safety Institutes, Transportation Research Board, Lisbon, September 1997, pp. 3-17.    
pc13 Ballis A., Yannis G., Tsamboulas D., “The changing face of the European operational environment in the freight transport”, Proceedings of the 2nd Convention “Conflict and cooperation”, European Association for the Advancement of Social Sciences, Nicosia, March 1997.  
pc12 Γκόλιας Ι., Γιαννής Γ., “Παράμετροι ασφαλείας των δικύκλων”, Πρακτικά ημερίδας “Τα δίκυκλα στις αστικές περιοχές”, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αθήνα, Νοέμβριος 1996.    
pc11 Φραντζεσκάκης Ι., Γιαννής Γ., “Το σύστημα μεταφορών της Αθήνας και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004”, Πρακτικά 2ου συνεδρίου “Ένα όραμα για την Αθήνα – η συνέχεια – ο καταστατικός χάρτης”, ΤΕΕ, Δήμος Αθηναίων, Αθήνα, Νοέμβριος 1996.    
pc10 Γιαννής Γ., Γκόλιας Ι., “Η ανάγκη συναρμογής των μεγάλων έργων με το υπάρχον σύστημα μεταφορών”, Πρακτικά 2ου συνεδρίου “Ένα όραμα για την Αθήνα – η συνέχεια – ο καταστατικός χάρτης”, ΤΕΕ, Δήμος Αθηναίων, Αθήνα, Νοέμβριος 1996, pp. 191-196.    
pc9 Γκόλιας Ι., Σαμπράκος Ε., Γιαννής Γ., “Το δυναμικό ενός ενιαίου συστήματος κρατήσεων στις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές γραμμές”, Πρακτικά 2ης ημερίδας οικονομικής των μεταφορών “Ακτοπλοΐα και αερομεταφορές – ανταγωνισμός και συμπληρωματικότητα”, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά, Πειραιάς, Νοέμβριος 1996, σ. 223-239.  
pc8 Γκόλιας Ι., Γιαννής Γ., “Βιώσιμη ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών, ο ρόλος της στην εξυπηρέτηση των πολιτών”, Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου “Αθήνα – Αττική: στρατηγικός σχεδιασμός για μια βιώσιμη ανάπτυξη”, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, Αθήνα, Μάιος 1996.  
pc7 Γιαννής Γ., “Πληροφοριακά συστήματα και ανταγωνισμός στο τομέα των εμπορευματικών μεταφορών”, Πρακτικά συνεδρίου “Η κοινωνία των πληροφοριών”, ΤΕΕ, Αθήνα, Δεκέμβριος 1995, pp. 377-386.  
pc6 Γκόλιας Ι., Γιαννής Γ., “Παράμετροι ασφαλείας των ελληνικών οδών” Πρακτικά 1ου Πανελληνίου συνεδρίου Οδοποιίας, ΤΕΕ, Λάρισα, Οκτώβριος 1995, pp. 511-521.  
pc5 Φραντζεσκάκης Ι., Γιαννής Γ., “Οδική Ασφάλεια – συγκρίσεις μεταξύ των 15 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου συνεδρίου Οδοποιίας, ΤΕΕ, Λάρισα, Οκτώβριος 1995, pp. 489-500.    
pc4 Frantzeskakis J., Golias J., Yannis G., “National and international official publications for road accident statistics”, Proceedings of the international conference “International road traffic and accident databases”, OECD, Helsinki, September 1995, pp. 121-133.    
pc3 Γιαννής Γ., Ευαγγελίδης Δ., Αργυράκη Β., Βανιώτου Μ., Παπαδημητρίου Σ., Σάκκη Μ., Πολίτη Χ., Σεκόπουλος Ν., “Οι θέσεις του ΤΕΕ για μια εθνική πολιτική οδικής ασφάλειας”, Πρακτικά διεθνούς Πανελληνίου συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, ΑΠΘ, ΕΜΠ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΤΕΕ, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1994, pp. 598-608.  
pc2 Γιαννής Γ., “Τα συστήματα καταγραφής των στοιχείων των ατυχημάτων στα δώδεκα κράτη μέλη των Ε.Κ.”, Πρακτικά διεθνούς Πανελληνίου συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, ΑΠΘ, ΕΜΠ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΤΕΕ, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1994, pp.1-17.  
pc1 Yannis G., “Electronic data interchange in the transport sector: a revolution in information management”, Proceedings of the international conference “The impacts of new technology applications in freight transport and fleet management”, Hellenic Institute of Transportation Engineers, PTRC, INRETS, Athens, May 1991.

Μονογραφίες – Κεφάλαια σε Βιβλία
pb23 Yannis G., Ziakopoulos A., “The Way Towards Smart, Green and Efficient Road Transport”, Digitalisation For Sustainable Infrastructure: The Road Ahead, Editors: Carlo Secchi and Alessandro Gili, October 2022.  
pb22 Yannis G., Ziakopoulos A., “Artificial Intelligence and Mobility: What Is at Stake for Safety?” Digitalisation For Sustainable Infrastructure: The Road Ahead, Editors: Carlo Secchi and Alessandro Gili, October 2022.  
pb21 Yannis G., Folla K., “L’observatoire européen de sécurité routière comme outil de communication”, Chocs de communication en sécurité routière, June 2021  
pb20 Nævestad T., Laiou A., Yannis G., “Safety Culture Among Car Drivers and Motorcycle Riders in Norway and Greece: Examining the Influence of Nationality, Region, and Transport Mode”, Frontiers, July 2020  
pb19 Yannis G., Papadimitriou E., “Road Safety”, International Encyclopedia of Transportation 1st Edition, Editor-in-Chief: Roger Vickerman, May 2021
pb18 Orfanou F., Vlahogianni E., Yannis G., “A taxonomy of skills and knowledge for efficient autonomous vehicle operation”, Advances in Intelligent Systems and Computing, Editors : Eftihia G. Nathanail, Giannis Adamos, Ioannis Karakikes, November 2020  
pb15 P. Van der Elslande, V. Feypel, Yannis G., “Mobility and safety of powered two-wheelers in the OECD countries”, TRA 2014 Thematic Volume, April 2014  
pb13 Mulhrad N., Vallet G., Butler I., Gitelman V., Doveh E., Dupont E., Thomas P., Talbot R., Papadimitriou E., Yannis G., Persia L., Giustiniani G., Bax C., “Analysis of road safety management systems in Europe”, TRA 2014 Thematic Volume, April 2014  
pb12 Papadimitriou E., Yannis G., Golias J., “Analysis of Pedestrian Road Crossing Behaviour in Urban Areas”, Transportation Systems and Engineering: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, 2015  
pb11 Antoniou C., Yannis G., Papadimitriou E., Lassarre S., “Improving fatalities forecasting in times of recession in Europe”, Relationship between developments in road safety and the economic performance, IRTAD, International Transport Forum, October 2015.  
pb10 Christoforou Z., Yannis G., Golias J., Saleh P., “PTW crashes and the role of perception”, Increasing Motorcycle Conspicuity: Design and Assessment of Interventions to Enhance Rider Safety, Ashgate, April 2015.  
pb9 Γιαννής Γ., “Έρευνα στην οδική ασφάλεια στην Ελλάδα μέσα από Διπλωματικές Εργασίες στο ΕΜΠ”, Τιμητικός Τόμος Καθηγητή κ. Γ.Γιαννόπουλου, 2012.  
pb8 Γιαννής Γ., “Συγκοινωνιακές Επιλογές στη Σύγχρονη Πόλη”, Συλλογικό Έργο: Πράσινες Μετακινήσεις στις Πόλεις – Πολιτικές Βιώσιμης Κινητικότητας στα Αστικά Κέντρα, Υπεύθυνος Έκδοσης Τσέτσης Σ., Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2013  
pb7 Benz T., Gaitanidou E., Tapani A., Toffolo S., Yannis G., Spyropoulou I., “Models on the Road”, Collective Work: “Infrastructure and Safety in a Collaborative World – Road Traffic Safety”, Editors: E.Bekiaris, M.Wiethoff, L.Gaitanidou, Springer, 2011.  
pb6 Rogan Α., Boutatis Α., Yannis G., Golias J., “Traffic parameters for the re-organisation of Port operations in Attiki for the Athens 2004 Olympic Games”, A Compendium of Best Transportation Practices in the Athens 2004 Summer Olympics, Hellenic Institute of Transportation Engineers, January 2007.
pb5 Μπελεχρή Μ., Γιαννής Γ., Πετρίδου Ε., “Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη”, Τιμητικός Τόμος Καθηγητή κ.Κουτσελίνη, Εκδόσεις Παρισιανού, 2005.  
pb4 Γιαννής Γ., “Πολιτική για Βιώσιμη Κινητικότητα στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας”, Συλλογικό Έργο: Ένα μέλλον για την Αθήνα. Πολιτικές για αστική επανοργάνωση του πολεοδομικού συγκροτήματος της Πρωτεύουσας, Υπεύθυνος Έκδοσης Σ.Τσέτσης, Απρίλιος 2003.  
pb3 Yannis G., “Système d’ information et stratégie dans les transports. Le cas du transport express”, Thèse de Doctorat, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, mars 1993.
pb2 Yannis G., “Un service E.D.I. – transport pour une entreprise productrice de services télématiques”, Mémoire du D.E.A., Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, juin 1988.
pb1 Γιαννής Γ., “Ενοποίηση συστήματος καταγραφής των στοιχείων των οδικών τροχαίων ατυχημάτων στα 12 κράτη των ΕΚ”, Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 1987.

Διδακτικά βοηθήματα

Άλλες Εργασίες