Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της επιρροής της οικολογικής οδήγησης στην κατανάλωση καυσίμου αξιοποιώντας δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Για το σκοπό αυτό αναλύονται τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 15 οδηγούς οι οποίοι συμμετείχαν σε πείραμα οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Κατά τους τέσσερεις πρώτους μήνες οι συμμετέχοντες οδήγησαν με τη συνηθισμένη τους συμπεριφορά, ενώ τους επόμενους δύο μήνες κλήθηκαν να οδηγήσουν με οικολογική συμπεριφορά. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της στατιστικής μεθόδου της λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης. Μέσω των μοντέλων παλινδρόμησης εξετάστηκε κατά πόσο χαρακτηριστικά οδήγησης που καταγράφηκαν από τους αισθητήρες έξυπνων κινητών τηλεφώνων επηρεάζουν και επομένως μπορούν να προβλέψουν την κατανάλωση καυσίμου. Αναπτύχθηκαν συνολικά τρία μοντέλα πρόβλεψης της κατανάλωσης καυσίμου. Το πρώτο αποτελεί το γενικό μοντέλο, το δεύτερο αφορά την πρώτη φάση του πειράματος (συνήθης τρόπος οδήγησης) και το τρίτο την δεύτερη φάση του πειράματος (οικολογική οδήγηση). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με τη βελτίωση του τρόπου οδήγησης των συμμετεχόντων παρατηρήθηκε αξιόλογη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και επιτεύχθηκε ομαλότερη και οικολογικότερη συμπεριφορά των οδηγών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την κατανάλωση καυσίμου είναι η μέση επιτάχυνση και επιβράδυνση, οι απότομες επιταχύνσεις που συνέβησαν ανά χιλιόμετρο, τα απότομα φρεναρίσματα, η διάρκεια του ταξιδιού, η μέση διάρκεια των στάσεων και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά.