Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών της επιθετικότητας των οδηγών στην Ελλάδα μέσω των αντιλήψεών τους για τη δική τους συμπεριφορά αλλά και τη συμπεριφορά των άλλων οδηγών.. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας SafeCulture, αναλύθηκαν οι απαντήσεις 302 οδηγών αυτοκινήτων και 201 οδηγών μηχανοκίνητων δίκυκλων σε 8 ερωτήσεις σχετικά με την ταχύτητα, 6 ερωτήσεις σχετικά με την προσπέραση και επιθετικότητα και 4 ερωτήσεις σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ. Καταρχήν, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι Παραγοντικής Ανάλυσης προκειμένου να παραχθούν συνεχείς δευτερογενείς μεταβλητές  για την ταχύτητα, την επιθετικότητα και την κατανάλωση αλκοόλ. Αυτοί οι παράγοντες στη συνέχεια αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας Διωνυμική Λογιστική Παλινδρόμηση, παράλληλα με άλλα χαρακτηριστικά οδήγησης, για να συσχετιστούν με την εμπλοκή του οδηγού σε οδικά ατυχήματα τα τελευταία δύο χρόνια σε δύο περιοχές: την Αθήνα και τη Ρόδο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι οδηγοί δεν αντιλαμβάνονται επαρκώς τους παραδοσιακούς παράγοντες ατυχημάτων ως αιτίες για τη συμμετοχή τους στα ατυχήματα. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί δήλωσαν ότι ούτε η ταχύτητα, ούτε η απειρία του οδηγού ή η έλλειψη εκπαίδευσης ήταν παράγοντες εμπλοκής σε σύγκρουση. Αντίθετα οι οδηγοί αντιλαμβάνονται ως αιτία ατυχήματος τη συμπεριφορά και την επιθετικότητα του οδηγού.