Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση των κρίσιμων παραγόντων αυτοδηλούμενης συμπεριφοράς και ασφάλειας των πεζών στην Ελλάδα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, αναπτύχθηκαν δύο μοντέλα Διωνυμικής Λογιστικής Παλινδρόμησης και ένα Μοντέλο Δομικών Εξισώσεων (SEM) αξιοποιώντας δεδομένα από τη δεύτερη έκδοση της έρευνας ESRA (E-Survey on Road Users’ Attitudes). Η διάσχιση της οδού μακριά από τη διάβαση των πεζών η οποία βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων και η διάσχιση της οδού με ερυθρή ένδειξη του φωτεινού σηματοδότη των πεζών αποτέλεσαν τις δύο εξαρτημένες μεταβλητές των στατιστικών μοντέλων που αναπτύχθηκαν. Ανακαλύφθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν αρκετές στατιστικές σχέσεις που συσχετίζουν αυτές τις δύο μη ασφαλείς αυτοδηλούμενες συμπεριφορές με διάφορες ανεξάρτητες μεταβλητές και πέντε άδηλες μεταβλητές (μοντέλο SEM). Η συνδιακύμανση μεταξύ της διάσχισης της οδού μακριά από τη διάβαση και της διάσχισης της οδού με ερυθρή ένδειξη του σηματοδότη των πεζών είναι θετική και στατιστικά σημαντική υποδηλώνοντας ότι οι πεζοί που παρουσιάζουν τη μία επικίνδυνη συμπεριφορά διάσχισης της οδού είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν και τη δεύτερη επικίνδυνη συμπεριφορά. Τέλος, παρέχονται ορισμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την οδική ασφάλεια των πεζών, όπως οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης και οι στοχευμένες παρεμβάσεις στην οδική υποδομή.