Η κουλτούρα ασφάλειας στις μεταφορές ορίζεται ως κοινοί κανόνες που προδιαγράφουν ορισμένες συμπεριφορές ασφάλειας στο πλαίσιο των μεταφορών, κοινές προσδοκίες σχετικά με τις συμπεριφορές των άλλων και κοινές αξίες που υποδηλώνουν τι είναι σημαντικό (π.χ. η ασφάλεια, η κινητικότητα, ο σεβασμός, η ευγένεια). Μια σημαντική πτυχή της προσέγγισης αυτής είναι ότι η συνολική κουλτούρα ασφάλειας στις μεταφορές είναι η σύνθεση του επιπέδου κουλτούρας ασφάλειας σε διαφορετικούς τύπους κοινωνικο-πολιτισμικών μονάδων.

 

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή στοχεύει στην ποσοτικοποίηση της κουλτούρας οδικής ασφάλειας σε συγκεκριμένες ομάδες οδηγών. Οι επιμέρους στόχοι συνοψίζονται ως εξής:

  • Να προσδιορισθούν οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κουλτούρα οδικής ασφάλειας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
  • Να προσδιορισθούν οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κουλτούρα οδικής ασφάλειας υπο-ομάδων ιδιωτών οδηγών (επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών) και επαγγελματιών οδηγών (λεωφορείων και φορτηγών).
  • Να αναπτυχθούν μακροσκοπικά μοντέλα εκτίμησης του επιπέδου κουλτούρας οδικής ασφάλειας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και σε υπο-ομάδες ιδιωτών οδηγών και επαγγελματιών οδηγών.
  • Να προσδιορισθεί η επιρροή της κουλτούρας οδικής ασφάλειας στα αποτελέσματα ασφάλειας διαφορετικών ομάδων οδηγών.
  • Να προσδιορισθούν μέτρα οδικής ασφάλειας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων ασφάλειας διαφορετικών ομάδων οδηγών μέσω της βελτίωσης του επιπέδου κουλτούρας οδικής ασφάλειας των ομάδων αυτών.

 

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή θα συμβάλει στον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την κουλτούρα οδικής ασφάλειας, στην ποσοτική μέτρηση της κουλτούρας οδικής ασφάλειας διαφορετικών ομάδων και υπο-ομάδων οδηγών και στον προσδιορισμό της επιρροής της στα αποτελέσματα οδικής ασφάλειας. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών για τη βελτίωση της κουλτούρας οδικής ασφάλειας και, κατά συνέπεια, στη βελτίωση των αποτελεσμάτων ασφάλειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.