Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση και η προτυποποίηση της επιρροής της χρήσης κινητού τηλεφώνου στη συμπεριφορά του οδηγού αξιοποιώντας λεπτομερή δεδομένα από αισθητήρες έξυπνων κινητών τηλεφώνων. Για το σκοπό αυτό αναλύονται στοιχεία που συλλέχθηκαν από 100 οδηγούς οι οποίοι συμμετείχαν σε πείραμα οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των στατιστικών μεθόδων της μεικτής γραμμικής και δυαδικής λογιστικής παλινδρόμησης. Μέσω των μοντέλων γραμμικής παλινδρόμησης εξετάστηκε κατά πόσο  χαρακτηριστικά οδήγησης που καταγράφηκαν από τους αισθητήρες έξυπνων κινητών τηλεφώνων επηρεάζουν και επομένως μπορούν να προβλέψουν τα απότομα συμβάντα κατά την οδήγηση, ενώ τα μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης αξιοποιήθηκαν για την πρόβλεψη της χρήσης ή μη του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση μέσα από την καταγραφή μεγεθών σχετικών με την οδήγηση. Από την εφαρμογή των μοντέλων προέκυψε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τα απότομα συμβάντα είναι πέντε, με κυριότερο τη μέση ταχύτητα οδήγησης, ενώ οι αντίστοιχοι παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου στην οδήγηση είναι έξι, με κυριότερο εκείνον της μέσης στροφικής ταχύτητας.