Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι ο προσδιορισμός της επιρροής που έχει η διείσδυση αυτόνομων οχημάτων στο δίκτυο, στην κυκλοφοριακή ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό έγινε ανάλυση δεδομένων προσομοίωσης η οποία διεξήχθη γύρω από το δίκτυο της Villaverde, στη Μαδρίτη. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν έντεκα μικροσκοπικά σενάρια προσομοίωσης που διέφεραν ως προς το ποσοστό διείσδυσης των αυτόνομων οχημάτων στην αγορά (MPR από 0% έως 100%, με αυξανόμενο βήμα 10%). Για κάθε σενάριο καταγράφηκαν οι εμπλοκές των οχημάτων, στις οποίες ο χρόνος έως την εμπλοκή, ήταν κάτω από 1.5 δευτερόλεπτα. Για κάθε τέτοια εμπλοκή καταγράφηκαν επίσης τόσο κυκλοφοριακά, όσο και χαρακτηριστικά οδού. Για την ανάλυση των δεδομένων, αναπτύχθηκαν τέσσερα μαθηματικά μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης και πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης που αποτυπώνουν τη συσχέτιση μεταξύ του χρόνου έως την εμπλοκή, του αριθμού των εμπλοκών, της μέγιστης ταχύτητας εμπλοκής και του τύπου των εμπλοκών με τους κρίσιμους παράγοντες επιρροής τους. Από την εφαρμογή των μοντέλων προέκυψε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τα παραπάνω μεγέθη έχουν να κάνουν τόσο με δεδομένα σύνθεσης κυκλοφορίας (τύπος οχημάτων), όσο και με δεδομένα οδικής υποδομής (τύπος οδών, χωρητικότητα οδών). Τέλος, η αύξηση του βαθμού διείσδυσης των αυτόνομων οχημάτων στο δίκτυο, προσδιορίστηκε ότι, σε γενικές γραμμές έχει θετικές επιδράσεις στην οδική ασφάλεια. Παρόλα αυτά, επιφέρει ανομοιογένεια στην κυκλοφορία μέσω της συνύπαρξης συμβατικών και αυτόνομων οχημάτων, ενώ η σχέση τους χρήζει περαιτέρω έρευνας πριν αυτά τεθούν στην κυκλοφορία.