Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να διερευνηθεί η μακροσκοπική συσχέτιση των οδικών ατυχημάτων και των καιρικών συνθηκών σε Ευρωπαϊκές πόλεις. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε μια βάση δεδομένων που περιελάμβανε για κάθε πόλη τα στοιχεία για την μέση μηνιαία θερμοκρασία και βροχόπτωση, καθώς και τον μηνιαίο αριθμό ατυχημάτων την χρονική περίοδο 1991-2017. Οι πόλεις αυτές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες που περιλαμβάνουν τις βόρειες και τις νότιες αντίστοιχα.  Αναπτύχθηκαν Γραμμικά Μικτά Μοντέλα τόσο για το σύνολο των ετών, όσο και για τα επιμέρους χρονικά διαστήματα 1991-2005 και 2006-2017, ενδεικτικά πριν και μετά την εντατικοποίηση της κλιματικής αλλαγής. Επίσης αναπτύχθηκε ένα ακόμα μοντέλο που συσχετίζει το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. των παραπάνω χωρών με την θερμοκρασία και τα οδικά ατυχήματα. Από την εφαρμογή των μαθηματικών μοντέλων προέκυψε πως η αύξηση της βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας επιδρά θετικά στην αύξηση των ατυχημάτων. Για τις νότιες πόλεις προέκυψε ότι η επίδραση τους στα οδικά ατυχήματα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις βόρειες πόλεις. Σχετικά με τα αποτελέσματα από τα επιμέρους χρονικά διαστήματα, για την βροχόπτωση προέκυψε μείωση της επίδρασης τους στα ατυχήματα σε βάθος χρόνου, ωστόσο η συσχέτιση τους συνεχίζει να είναι θετική. Επιπλέον, η αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής οδηγεί στην αύξηση των οδικών ατυχημάτων και τελικώς επιβραδύνει τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.