Τα οδικά ατυχήματα συνιστούν σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία από πλευράς ανθρώπινου κόστους, οικονομικού κόστους, κόστους υλικών ζημιών και ιατρικών εξόδων, καθώς ο συνολικός αριθμός θανάτων από οδικά ατυχήματα παγκοσμίως συνεχίζει να ανεβαίνει, φθάνοντας το υψηλό μέγεθος των 1,35 εκατομμυρίων. Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή στοχεύει στην ολοκληρωμένη υποστήριξη της κυκλοφοριακής συμπεριφοράς και ασφάλειας του οδηγού με δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Μέσω εφαρμογής αλγορίθμων και στατιστικών αναλύσεων όπως Machine Learning, Structural Equation Models (SEMs) κ.λπ. θα πραγματοποιηθεί ανάπτυξη κατάλληλων μοντέλων για την ανάλυση της κυκλοφοριακής συμπεριφοράς και ασφάλειας του οδηγού. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθεί διερεύνηση των κρίσιμων παραγόντων επικινδυνότητας που επηρεάζουν την κυκλοφοριακή συμπεριφορά και ασφάλεια των οδηγών (ταχύτητα, απότομα κυκλοφοριακά συμβάντα, απόσπαση της προσοχής του οδηγού κ.λπ.) ενώ παράλληλα θα αξιολογηθεί η επίδραση της εξατομικευμένης ανατροφοδότησης πληροφορίας στην οδηγική συμπεριφορά των οδηγών. Τα κυριότερα αναμενόμενα αποτελέσματα της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής αφορούν αφενός επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια και άλλες σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, όσο και νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και υποστήριξη των οδηγών και στην ασφαλέστερη χρήση οχημάτων.