Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να διερευνηθούν οι οικονομικοί, κοινωνικοί και συγκοινωνιακοί δείκτες επιρροής της οδικής ασφάλειας πριν και μετά την περίοδο της κρίσης στην Ευρώπη. Για την ανάλυση αναπτύχθηκε μία βάση δεδομένων που περιελάμβανε στοιχεία για το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. (GDP), τα χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων ανά χιλιόμετρα οδικού δικτύου, το στόλο οχημάτων ανά πληθυσμό και τον αριθμό των νεκρών στα οδικά ατυχήματα για τα κράτη της Ευρώπης τη χρονική περίοδο 2000-2016. Εφαρμόστηκαν Γραμμικά Μικτά Μοντέλα για το σύνολο των κρατών χωρισμένα σε ομάδες κρατών που επιλέχθηκαν (χαμηλή οικονομική επίδοση, μεγάλες χώρες, υψηλή οικονομική επίδοση). Τα αποτελέσματα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο δείκτης του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. έχει τη μεγαλύτερη επιρροή και διαπιστώθηκε ότι η αύξηση του συσχετίζεται με τη μείωση του αριθμού των νεκρών στα οδικά ατυχήματα. Επιπλέον, η αύξηση των χιλιομέτρων των αυτοκινητοδρόμων συμβάλλει θετικά στη μείωση του αριθμού των νεκρών στα ατυχήματα. Μετά την οικονομική κρίση η επίδραση της οικονομίας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Όσον αφορά στο λογάριθμο των οχημάτων ανά πληθυσμό, παρατηρείται μείωση της σχετικής επιρροής στον αριθμό των νεκρών στα οδικά ατυχήματα την περίοδο μετά την οικονομική κρίση.