Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της αποδοχής των ιπτάμενων αυτόνομων οχημάτων στην Ελλάδα, καθώς και ο εντοπισμός των βασικότερων παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοχή αυτή. Για τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δεδηλωμένης προτίμησης και υποθετικά σενάρια κόστους, χρόνου, και άνεσης ταξιδιού, τα οποία συμπεριελήφθησαν σε ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο που απάντησαν 193 μετακινούμενοι. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης (πολυωνυμικό και διωνυμικό) από τα οποία εξήχθησαν οι συναρτήσεις χρησιμότητας που περιγράφουν με μαθηματικό τρόπο τη συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στα ιπτάμενα αυτόνομα οχήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η τάση αποδοχής τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κόστος, τον χρόνο, την άνεση, τις απόψεις, συνήθειες και δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Όσο γρηγορότερη και φθηνότερη είναι η μετακίνηση και όσο μεγαλύτερη η τεχνολογική συνείδηση των μετακινουμένων, τόσο περισσότεροι προτιμούν τα ιπτάμενα αυτόνομα οχήματα.