Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση της στάσης των πολιτών που διαμένουν στην Αττική απέναντι στις δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες. Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δεδηλωμένης προτίμησης σε υποθετικά σενάρια κόστους, χρόνου και άνεσης διαδρομής, τα οποία συμπεριελήφθησαν σε ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο που απάντησαν 234 μετακινούμενοι στην περιοχή της Αττικής. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης (πολυωνυμικό και διωνυμικό), τα οποία έδειξαν ότι η πιθανότητα αλλαγής μέσου μετακίνησης σε δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κόστος, τον χρόνο, την άνεση, τις πεποιθήσεις, τα χαρακτηριστικά μετακίνησης και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Όσο ταχύτερη και πιο άνετη είναι η μετακίνηση, ανεξαρτήτως της μείωσης του κόστους, τόσο πιθανότερο είναι οι ερωτηθέντες να επιλέξουν τις δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες έναντι της παραμονής τους στο μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιούν.