Στόχο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η διεξοδική μελέτη της κυκλοφοριακής συμπεριφοράς και της ασφάλειας των πεζών που συνομιλούν με το κινητό τηλέφωνο στο χέρι κατά τη διάρκεια της διάσχισης σηματοδοτούμενων διαβάσεων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιήθηκε πείραμα σε πραγματικές οδικές συνθήκες, με τη μέθοδο της βιντεοσκόπησης, σε τρεις σηματοδοτούμενες διαβάσεις στο κέντρο της Αθήνας, ώστε να καταστεί εφικτή η σύγκριση των χαρακτηριστικών των πεζών που παρουσιάζουν ή όχι απόσπαση προσοχής. Αναπτύχθηκαν στατιστικά μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό της επιρροής της απόσπασης προσοχής στην ταχύτητα των πεζών. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν στατιστικά μοντέλα διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης για να αποτυπώσουν τη συσχέτιση μεταξύ της ασφάλειας των πεζών (εμπλοκή σε παρ’ολίγον ατύχημα) και της απόσπασης προσοχής λόγω χρήσης κινητού τηλεφώνου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η απόσπαση προσοχής λόγω συνομιλίας στο κινητό τηλέφωνο με το χέρι επιδρά αρνητικά στα κύρια χαρακτηριστικά κυκλοφορίας και ασφάλειας των πεζών, με τους πεζούς με απόσπαση προσοχής να εμφανίζουν εν γένει μικρότερη ταχύτητα και μεγαλύτερη πιθανότητα να εμπλακούν σε παρ’ολίγον ατύχημα συγκριτικά με τους πεζούς χωρίς απόσπαση προσοχής.