Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η χωρο-χρονική ανάλυση της ασφαλείας κυκλοφορίας με τη χρήση δεδομένων από τους αισθητήρες έξυπνων κινητών τηλεφώνων. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η ασφάλεια κυκλοφορίας, εκφρασμένη σε συχνότητα εμφάνισης απότομων συμβάντων σε επίπεδο διασταυρώσεων και οδικών τμημάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που συλλέχθηκαν από μια καινοτόμο εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, τα οποία συνδυάστηκαν με κυκλοφοριακά μεγέθη καθώς και χαρακτηριστικά της οδού. Στη συνέχεια τα δεδομένα αποτυπώθηκαν χωρικά με τη χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και αναπτύχθηκαν μοντέλα λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα δείχνουν αύξηση του αριθμού των απότομων συμβάντων όταν η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώνεται στις αντίστοιχες περιοχές. Επιπλέον, σε οδικά τμήματα, καθώς αυξάνεται η μέση κατάληψη, παρατηρείται αύξηση στις απότομες επιταχύνσεις και, καθώς αυξάνεται η μέση ταχύτητα, εμφανίζονται λιγότερες απότομες επιβραδύνσεις. Εν γένει, προκύπτει ότι τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά (ταχύτητα και κατάληψη) έχουν τις στατιστικά σημαντικότερες επιπτώσεις στη συχνότητα των απότομων συμβάντων σε σύγκριση με τα χαρακτηριστικά της οδού και την οδηγική συμπεριφορά. Τέλος, διαπιστώθηκε έντονη συσχέτιση μεταξύ απότομων συμβάντων και χρονικών διακυμάνσεων, και συγκεκριμένα συνολική αύξηση των απότομων συμβάντων τη νύχτα.