Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι ο υπολογισμός του ανθρώπινου κόστους των οδικών ατυχημάτων με τη μέθοδο «πρόθεση να πληρώσω» (ΠΝΠ), καθώς και η μελέτη και καταγραφή της ευαισθητοποίησης απέναντι στην πιθανότητα εμπλοκής σε οδικό ατύχημα με τη μέθοδο της δεδηλωμένης προτίμησης. Για την ανάλυση αναπτύχθηκε ερωτηματολόγιο, του οποίου η συμπλήρωση πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου και παράλληλης έρευνας πεδίου. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούσαν τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων και τις προτιμήσεις τους σε υποθετικά σενάρια μείωσης του κινδύνου εμπλοκής σε οδικό ατύχημα. Εφαρμόστηκε μοντέλο διατεταγμένης λογιστικής παλινδρόμησης για το ετήσιο ποσό που διατίθενται να πληρώσουν οι οδηγοί και μοντέλο πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης για την επιλογή ή μη μείωσης της πιθανότητας εμπλοκής σε ατύχημα σε δέκα υποθετικά σενάρια επεμβάσεων με παράλληλη αύξηση του κόστους και του χρόνου ταξιδιού. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν θετική συσχέτιση μεταξύ του ετήσιου ποσού το οποίο προτίθεται να πληρώσει ένας οδηγός και του αριθμού των ατυχημάτων με παθόντες στα οποία έχει εμπλακεί καθώς και ότι οι οδηγοί επιλέγουν σταθερά τη μείωση της πιθανότητας εμπλοκής σε οδικό ατύχημα. Τέλος, χρησιμοποιώντας στοιχεία της μεθόδου Π.Ν.Π., υπολογίστηκε το ανθρώπινο κόστος των νεκρών στα οδικά ατυχήματα το οποίο ανέρχεται σε 1,761 εκατομμύρια ευρώ.