Στόχο της Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της συμπεριφοράς του οδηγού σε επίπεδο οδικών τμημάτων και διασταυρώσεων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα οδηγικής συμπεριφοράς υψηλής ανάλυσης από έξυπνα κινητά τηλέφωνα τα οποία συνδυάστηκαν με κυκλοφοριακά μεγέθη και χαρακτηριστικά της οδού. Εν συνεχεία τα δεδομένα αποτυπώθηκαν χωρικά μέσω συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών και αφού οριοθετήθηκαν οι περιοχές προς ανάλυση στις δύο λεωφόρους υπο μελέτη στην Αθήνα αντιστοιχήθηκαν σε αυτές συμβάντα απότομης συμπεριφοράς οδηγών. Για την ανάλυση αναπτύχθηκαν δύο πολλαπλά πρότυπα γραμμικής και δύο λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης. Από την εφαρμογή των προτύπων προκύπτει ότι στα οδικά τμήματα εάν αυξηθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος ανά λωρίδα κυκλοφορίας σημειώνεται αύξηση των απότομων συμβάντων στις αντίστοιχες περιοχές. Επιπλέον, στις διασταυρώσεις όσο αυξάνεται η μέση κατάληψη παρατηρείται αύξηση των απότομων επιταχύνσεων ενώ καθώς αυξάνεται η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας πραγματοποιούνται περισσότερες απότομες επιβραδύνσεις. Προέκυψε ότι τα κυκλοφοριακά μεγέθη (φόρτοι, ταχύτητες κυκλοφορίας) αποτελούν πιο καθοριστικούς παράγοντες στη συχνότητα εμφάνισης απότομων συμβάντων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της οδού και τον τρόπο οδήγησης.