Τα οδικά ατυχήματα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο, και αποτελούν πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες 5 έως 29 ετών. Ανάμεσα στις κύριες αιτίες πρόκλησης οδικών ατυχημάτων που σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα είναι η ταχύτητα, η επιθετική συμπεριφορά, η απόσπαση της προσοχής, η κόπωση και η υπνηλία. Επιπροσθέτως, τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, όπως οι καιρικές συνθήκες, η ώρα της ημέρας αλλά και ο τύπος του οδικού δικτύου, επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό την οδική ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, αντικείμενο της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής είναι η παρακολούθηση της οδηγικής συμπεριφοράς με στόχο τη διερεύνηση της επικινδυνότητας των παραγόντων πρόκλησης οδικών ατυχημάτων και της ανάπτυξης του βέλτιστου συστήματος ανατροφοδότησης πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθεί πειραματική διαδικασία τόσο σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης όσο και σε προσομοιωτή οδήγησης. Θα συλλεχθούν δεδομένα ευρείας κλίμακας για την οδηγική συμπεριφορά μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου και άλλων τεχνολογιών σε συνδυασμό με εξατομικευμένη ανατροφοδότηση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μέσω ενός καινοτόμου συστήματος. Η πειραματική διαδικασία θα διαρκέσει 12 μήνες και θα συμμετέχουν 100 οδηγοί, ηλικίας 18-65 ετών. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο που θα συμπληρωθεί από όλους τους συμμετέχοντες. Τα μαζικά δεδομένα που θα συλλεχθούν θα επεξεργαστούν κατάλληλα μέσω ανάπτυξης προηγμένων αλγορίθμων σε κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού. Η εν λόγω πειραματική διαδικασία είναι ιδιαίτερα καινοτόμα και αναμένεται να έχει πολύ μεγαλύτερη επιστημονική αξία και αποτελεσματικότητα από τα συνήθη πειράματα καθότι θα αναλυθεί ένας τεράστιος όγκος δεδομένων οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατόν να συλλεχθεί. Συνεπώς, τα οφέλη της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής αναμένεται να είναι τόσο επιστημονικά όσο και κοινωνικοοικονομικά.