Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η πραγματοποίηση χωρικής ανάλυσης συμπεριφοράς ασφάλειας οδηγών με δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί πως οι απότομες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις ανά ημέρα, οι οποίες αποτελούν βασικά στοιχεία που συνθέτουν τον τρόπο επικίνδυνης οδήγησης των οδηγών, αλληλοεπιδρούν τόσο με το περιβάλλον της οδού όσο και με την οδική συμπεριφορά των χρηστών της οδού. Με την εισαγωγή των βάσεων δεδομένων και την επεξεργασία τους σε υπολογιστικό περιβάλλον GIS, επιτεύχθηκε η δημιουργία νέων πινάκων περιγραφής των φαινομένων που παρατηρούνται στον οδικό άξονα έρευνας (Λεωφόρος Μεσογείων), σε περιοχές κόμβου και σε περιοχές μεταξύ κόμβων και δημιουργήθηκαν αναλυτικοί χάρτες απεικόνισης των παρατηρήσεων στο χώρο, από τους οποίους προέκυψαν μορφότυποι συσσώρευσης και διαβάθμισης των συμβάντων. Τελικώς, αναπτύχθηκαν τέσσερα μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης σε επίπεδο περιοχής από τα οποία προέκυψε ότι η ταχύτητα αποτελεί την πιο στατιστικά σημαντική παράμετρο, πρόβλεψης των απότομων συμβάντων ανά ημέρα.