Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση των καθοριστικών παραγόντων στους οποίους αποδίδεται η μεταβλητότητα στις παρατηρήσεις της βιβλιογραφίας στην ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου (ticket price elasticity of demand), αξιοποιώντας τις τεχνικές της συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 258 παρατηρήσεις της ελαστικότητας της ζήτησης του αεροπορικού εισιτηρίου από 44 μελέτες που έχουν διεξαχθεί διεθνώς από το 1974 έως το 2020. Συνθέτοντας τα ευρήματα των μελετών αυτών, αναπτύχθηκαν μοντέλα μετα-παλινδρόμησης και συγκεκριμένα ένα μοντέλο σταθερών (fixed-effects model) και ένα τυχαίων επιδράσεων (random-effects model), με σύγκριση των οποίων καθορίστηκε το βέλτιστο ερμηνευτικό μοντέλο. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου, σχετίζονται με διάφορα γεω-οικονομικά (απόσταση πτήσεως, κατηγορία επιβατών, περιοχή κάλυψης κ.α.) και περιγραφικά χαρακτηριστικά (έτος δημοσίευσης, είδος δημοσίευσης, μεθοδολογία κ.α.) κάθε επιμέρους εκτίμησης των μελετών του δείγματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στην αεροπορική βιομηχανία καθώς η συμπεριφορά των καταναλωτών και ιδιαίτερα η αντίδρασή τους σε αλλαγές στην τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου, ενδιαφέρει πολύ τα αεροδρόμια, τις αεροπορικές εταιρίες και τις αρχές πολιτικής αεροπορίας.