Στόχος αυτής της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανάλυση της οδηγικής συμπεριφοράς των τροφοδιανομέων, ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και οι αιτίες τους. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν 200 τροφοδιανομείς από όλη την Αττική βάσει της μεθόδου της δεδηλωμένης προτίμησης για διάφορα υποθετικά σενάρια χρόνου, μείωσης πιθανότητας ατυχήματος και αύξησης κέρδους. Οι τροφοδιανομείς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτό χρειάστηκε να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις εναλλακτικές προτάσεις για κάθε ένα από τα 8 σενάρια που σχεδιάστηκαν. Οι προτάσεις αυτές σχετίζονται με το κατά πόσο οι τροφοδιανομείς θα οδηγούσαν πιο προσεκτικά ανά σενάριο. Οι προτάσεις ήταν: α) Προσεκτική οδήγηση, β) Λιγότερο προσεκτική οδήγηση και γ) Καμία αλλαγή στην οδήγηση. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε ένα μοντέλο πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης και ένα μοντέλο ανάλυσης GLM για την επεξεργασία των δεδομένων που αντλήθηκαν από τα ερωτηματολόγια. Από τα αποτελέσματα του μοντέλου της πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης, προέκυψε ότι οι μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν την επιλογή του τροφοδιανομέα στα υποθετικά σενάρια είναι: ο χρόνος της κάθε διαδρομής, η μείωση πιθανότητα ατυχήματος, η απώλεια κέρδους, η ηλικία του τροφοδιανομέα, ο αριθμός των κλήσεων και η άποψή του για την αυστηροποίηση των ποινών ως μέτρο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.