Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανάλυση και η σύγκριση των επιδόσεων οδικής ασφάλειας των Περιφερειών της Ελλάδος. Για τον σκοπό αυτό, για το έτος 2022, συλλέχθηκαν και υπολογίστηκαν Βασικοί Δείκτες Επίδοσης (KPIs) για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του έργου Βaseline της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, συλλέχθηκαν στοιχεία βασικών κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών των Περιφερειών για τη χρονική περίοδο 2016-2020 και για την ανάλυση τους αναπτύχθηκαν γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης πολλαπλών μεταβλητών που αφορούν τα προαναφερθέντα δεδομένα. Από το μοντέλο αυτό προέκυψε ότι ο αριθμός των νεκρών ανά εκατό χιλιάδες πληθυσμό εξαρτάται από τον Δείκτη Επίδοσης χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού, Δείκτη Επίδοσης απόσπασης προσοχής από τη χρήση συσκευών χειρός, Δείκτη Επίδοσης συμμόρφωσης στα όρια ταχύτητας, το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π, τον αριθμό των νοσοκομειακών κλινών και το ποσοστό εργασίας. Επίσης, βρέθηκε πως όσο αυξάνονται ο Δείκτη Επίδοσης χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού, ο Δείκτη Επίδοσης απόσπασης προσοχής από τη χρήση συσκευών χειρός, ο Δείκτη Επίδοσης συμμόρφωσης στα όρια ταχύτητας, το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π και ο αριθμός των νοσοκομειακών κλινών, μειώνεται ο αριθμός των νεκρών από οδικά ατυχήματα ανά εκατό χιλιάδες κατοίκους, ενώ αντιθέτως όσο αυξάνεται το ποσοστό εργασίας, αυξάνονται ταυτόχρονα και οι θάνατοι από οδικά ατυχήματα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε κατάταξη των επιδόσεων των Περιφερειών ως προς την οδική ασφάλεια, με την χρήση της μεθόδου Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (DEA), μέσω της οποίας κατατάχθηκαν οι Περιφέρειες της Ελλάδος με βάση την επιδόσεων τους στην οδική ασφάλεια. Έτσι, βρέθηκε πως οι Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και του Νοτίου Αιγαίου έχουν καλύτερες επιδόσεις οδικής ασφάλειας, ενώ οι Περιφέρειες της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδος βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης.