Στόχο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της επιρροής της πανδημίας του κορωνοϊού  στην κινητικότητα στην Ελλάδα, με ανάλυση χρονοσειρών. Για το σκοπό αυτό, συλλέχθηκαν στοιχεία κινητικότητας και περιοριστικών μέτρων από διαδικτυακές βάσεις δεδομένων. Για την ανάλυση των δεδομένων, αναπτύχθηκαν μοντέλα χρονοσειρών ARIMA για την Ελλάδα και την Αθήνα  με εξαρτημένη μεταβλητή την οδήγηση ή το περπάτημα  και με εξωγενή παράγοντα  ένα από τα περιοριστικά μέτρα. Από την εφαρμογή της μεθοδολογίας, προέκυψε σημαντικός αριθμός μοντέλων για την εκτίμηση της κινητικότητας. Το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και το lockdown (αυστηρή σύσταση παραμονής στην κατοικία και μετακίνησης μόνο για τα απαραίτητα) αποτελoύν τους πιο σημαντικούς εξωγενείς παράγοντες για την περιγραφή της οδήγησης και του περπατήματος στην πανδημία, ενώ δεν αποτελούν σημαντικούς παράγοντες η απαγόρευση της κυκλοφορίας συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους του δημόσιους χώρους. Επιπλέον,τα εποχικά μοντέλα φαίνεται να παράγουν καλύτερες προβλέψεις σε σχέση με τα μη εποχικά.