Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή στοχεύει στην ανάπτυξη εξελιγμένων προτύπων ανάλυσης διεθνών δεδομένων συνδεδεμένων με την επενδυτική στρατηγική ιδιωτικών κεφαλαίων αναφορικά με τον τομέα των υποδομών.

Οι επιμέρους στόχοι συνοψίζονται ως εξής:

  • Να προσδιορισθούν οι κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών σε έργα υποδομών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Να αναπτυχθούν εξελιγμένα μακροσκοπικά μοντέλα εκτίμησης της προτίμησης των θεσμικών επενδυτών σε έργα υποδομών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Να προσδιορισθεί η επιρροή των στρατηγικών, προγραμμάτων και μέτρων αναφορικά με την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων σε έργα υποδομών διεθνώς
  • Να προσδιορισθούν οι δυνατότητες σύγκρισης δεδομένων επενδύσεων σε έργα υποδομών από θεσμικούς επενδυτές διεθνώς
  • Να προσδιορισθούν οι δυνατότητες γενίκευσης των επιλογών θεσμικών επενδυτών ως προς τη συμμετοχή τους σε έργα υποδομών διεθνώς

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή θα συνεισφέρει στο να προσδιορισθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την επιλογή των θεσμικών επενδυτών να συμμετάσχουν σε ένα έργο υποδομών, αλλά και οι δυνατότητες σύγκρισης τωνδεδομένων αυτών μεταξύ διαφορετικών κρατών σε διεθνές επίπεδο. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μπορεί να συμβάλει στον προσδιορισμό των πιο αποτελεσματικών προσεγγίσεων και στην ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών και στρατηγικών για την προσέλκυση επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων σε έργα υποδομών σε διεθνές επίπεδο.