Ο στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η συσχέτιση της αυτοαξιολόγησης και λοιπών χαρακτηριστικών των οδηγών με παραμέτρους της οδικής τους συμπεριφορά. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιήθηκε πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης και συλλογή ερωτηματολογίων σε δείγμα 125 οδηγών. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια  ομαδοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης παραγόντων. Έπειτα αναπτύχθηκαν μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης. Από την εφαρμογή των μοντέλων προκύπτει ότι οι οδηγοί που αυτοαξιολόγησαν θετικά τις ικανότητες οδήγησής τους οδηγούν με μεγαλύτερη ταχύτητα και εμφανίζουν μικρούς χρόνους αντίδρασης. Γενικά, οι οδηγοί είχαν  ρεαλιστικές εκτιμήσεις για τις οδηγικές τους ικανότητες  με εξαίρεση τις ικανότητες τους για ασφαλή οδήγηση οι οποίες είναι: η επαρκής απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, η προσαρμογή της ταχύτητας ανάλογα με τις οδικές καταστάσεις, η τήρηση των ορίων ταχύτητας.