Σκοπό της εργασίας αυτής αποτελεί η διερεύνηση της επιρροής της κουλτούρας οδικής ασφάλειας στην πιθανότητα εμπλοκής σε οδικό ατύχημα, εστιάζοντας σε πτυχές που αφορούν την επιτήρηση οδικής ασφάλειας. Αξιοποιώντας τα στοιχεία από την έρευνα Safe Culture, τα οποία αφορούν ιδιώτες οδηγούς Ι.Χ. και μοτοσυκλετών σε Αθήνα και Ρόδο επιλέχθηκαν συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας εργασίας ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων ταξινομήθηκαν και αναλύθηκαν στατιστικά.  Τα κυριότερα συμπεράσματα περιλαμβάνουν τη διαφαινόμενη απαίτηση από τους οδηγούς επίτασης της επιτήρησης, ως μέσο μείωσης του αριθμού των οδικών ατυχημάτων, την ανάπτυξη κοινής κουλτούρας οδικής ασφάλειας από τους οδηγούς στη Ρόδο, η οποία δεν παρατηρείται στην Αθήνα, αλλά και τη σημαντική επιρροή της συχνότητας οδήγησης, της ηλικίας και της εμπειρίας στην εμπλοκή σε οδικό ατύχημα.