Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων συγκοινωνιακών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών στην οδική ασφάλεια, στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας κατά την περίοδο 2004-2019. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ανάλυση συστάδων που οδήγησε σε τέσσερις ομάδες Περιφερειών: Νησιά, Δυτική & Νότια Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα και Αττική. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν
μικτά γραμμικά μοντέλα για όλη τη χώρα και για κάθε μία από τις ομάδες χωριστά, στα οποία το ποσοστό θνησιμότητας ανά πληθυσμό συσχετίστηκε με μεταφορικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Τα αποτελέσματα απεικόνισαν τα διαφορετικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, το οικονομικό επίπεδο, τα πρότυπα κινητικότητας και τις οδικές συμπεριφορές των περιοχών, τα οποία αντικατοπτρίζονται επίσης στα αποτελέσματα της οδικής ασφάλειας.