Στόχο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη ενός μοντέλου, το οποίο μέσω της συμπλήρωσης τιμών σε ορισμένες παραμέτρους, να μπορεί να εκτιμήσει, με τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία, τα κοινωνικο-οικονομικά αποτελέσματα που συνεπάγεται η διείσδυση των αυτόματων οχημάτων στο οδικό δίκτυο για διάφορα σενάρια εισαγωγής τους, να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις μεταξύ αυτών των σεναρίων και να αναδειχθεί η επιρροή της κάθε παραμέτρου στο τελικό κόστος των μετακινήσεων ανά σενάριο. Οι βασικές παράμετροι που συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο αφορούν στα σενάρια διείσδυσης των αυτόματων οχημάτων, στον αριθμό των οχηματοχιλιομέτρων, στα απαιτούμενα καύσιμα, στους παραγόμενους ρύπους, στα οδικά ατυχήματα, στον χρόνο ταξιδιού, στο κόστος κατασκευής και συντήρησης των υποδομών, στο κόστος αγοράς των οχημάτων καθώς και στα έξοδα ασφάλισής τους.  Το μοντέλο αναπτύχθηκε αξιοποιώντας τη διεθνή βιβλιογραφία και πλήθος υφιστάμενων ερευνών και μελετών. Επιπλέον, εφαρμόστηκε σε τρία σενάρια διείσδυσης (απαισιόδοξο, ενδιάμεσο και αισιόδοξο) σε σύγκριση με το μηδενικό (μηδενική διείσδυση αυτόματων οχημάτων) με χώρα εφαρμογής το Ηνωμένο Βασίλειο, για το χρονικό διάστημα 2020 – 2050. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του ανέδειξαν τα κρίσιμα οφέλη της εισαγωγής των αυτόματων οχημάτων στο οδικό δίκτυο, ενώ η επιρροή των παραμέτρων, με σημαντικότερη το χρόνο ταξιδιού, παρουσιάζει διαφορές ανάλογα το σενάριο διείσδυσης και το έτος αναφοράς.