Στόχο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η συγκριτική αξιολόγηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και η συσχέτιση των οδικών ατυχημάτων με τους δείκτες επίδοσης οδικής ασφάλειας. Κύρια βάση δεδομένων αποτέλεσε το ερευνητικό έργο «BaselineBaseline-Collection of Key Performance Indicators
(KPIsKPIs) for road safety » με δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την περίοδο 2021-2022. Παράλληλα αντλήθηκαν δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EurostatEurostat) και τη βάση αναλυτικών δεδομένων οδικών ατυχημάτων CARE της Ε.Ε.. Αναπτύχθηκαν μοντέλα ομαδοποίησης των κρατών με βάση τους δείκτες επίδοσης οδικής ασφάλειας, οικονομικούς δείκτες και δείκτες σχετικούς με τον στόλο των οχημάτων, από τα οποία προέκυψαν δύο ομάδες κρατών, τα κράτη υψηλής και χαμηλής επίδοσης. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν τρία μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης. Στο πρώτο μοντέλο λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των χωρών της έρευνας, ενώ τα άλλα δύο μοντέλα αφορούν στις χώρες υψηλής και χαμηλής επίδοσης αντίστοιχα. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η αύξηση του ποσοστού των οχημάτων που κινούνται εντός των ορίων ταχύτητας σε αστικές οδούς και του ποσοστού της χρήσης ζώνης ασφαλείας, καθώς και η αύξηση του ποσοστού των νέων οχημάτων στο σύνολο του στόλου, σχετίζονται με μείωση της σοβαρότητας των ατυχημάτων. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι η σχετική επιρροή του ποσοστού χρήσης της ζώνης ασφαλείας και του ποσοστού των οχημάτων που κινούνται εντός των ορίων ταχύτητας σε αστικές οδούς είναι μεγαλύτερη στις χώρες χαμηλών επιδόσεων συγκριτικά με τις χώρες που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις.