Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτέλεσε η ανάλυση των χαρακτηριστικών υπέρβασης ορίων ταχύτητας στην Ελλάδα με τη χρήση δεδομένων από μετρήσεις πεδίου. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη στατιστική ανάλυση, συλλέχθηκαν την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021 στην Ελλάδα, και αφορούσαν σε μετρήσεις ταχύτητας, αλλά και σε ταυτόχρονη καταγραφή του τύπου οχήματος, του τύπου οδού, των καιρικών συνθηκών αλλα και της χρονικής περιόδου. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκαν τρία μοντέλα διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης. Το πρώτο μοντέλο λαμβάνει υπόψιν τις πραγματικές συνθήκες, όσον αφορά στα πραγματικά όρια ταχύτητας ανά θέση μέτρησης. Στα επόμενα δύο μοντέλα, λαμβάνεται υπόψιν η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας κατά 10km/h και άνω και κατά 20Km/h και άνω αντίστοιχα. Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας αποτέλεσε την εξαρτημένη μεταβλητή και για τα τρία μοντέλα που αναπτύχθηκαν. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οδηγοί μοτοσυκλέτας είναι πιο πιθανό να υπερβούν τα όρια ταχύτητας σε σχέση με τους οδηγούς επιβατικών αυτοκινήτων, ενώ εκτιμήθηκε πως για τους υπόλοιπους τύπους οχημάτων ισχύει το αντίστροφο. Προέκυψε επίσης ότι οι οδηγοί αστικών οδών είναι πιο πιθανό να υπερβούν τα όρια ταχύτητας σε σχέση με τους αυτοκινητοδρόμους. Εκτιμήθηκε επιπροσθέτως πως οι οδηγοί είναι λιγότερο πιθανό να υπερβούν τα όρια ταχύτητας σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Όσον αφορά στα σαββατοκύριακα, η πιθανότητα οι οδηγοί να υπερβούν τα όρια ταχύτητας σε σχέση με τις καθημερινές είναι χαμηλότερη. Τέλος, εκτιμήθηκε πως σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη, οι οδηγοί είναι πιο πιθανό να υπερβούν τα όρια ταχύτητας σε σχέση με την Αθήνα.