Στόχος της συγκεκριμένης Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η ανάλυση της επιρροής της τιμής της βενζίνης στον κυκλοφοριακό φόρτο της Αθήνας. Για τον σκοπό αυτό συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες της πόλης, τιμολόγησης της βενζίνης καθώς και άλλων παραμέτρων οι οποίες επηρεάζουν τον κυκλοφοριακό φόρτο όπως είναι τα κλιματικά δεδομένα. Η ανάλυση έγινε με χρήση γραμμικών μικτών μοντέλων (Linear Mixed Models) με πλήθος ανεξάρτητων μεταβλητών που ερμηνεύουν τις μεταβολές του κυκλοφοριακού φόρτου. Από την εφαρμογή της μεθοδολογίας για τη χρονική περίοδο Νοέμβριος 2021-Ιούλιος 2022 προέκυψαν τρία στατιστικά μοντέλα με κοινές μεταβλητές για διαφορετικές βάσεις δεδομένων, ανάλογα με την τοποθεσία των μετρητών κυκλοφοριακού φόρτου. Η αυξημένη τιμής της βενζίνης έχει αρνητική επίδραση στο μέγεθος του κυκλοφοριακού φόρτου ενώ σημαντική επίδραση έχουν και οι παράγοντες του κλίματος όπως η βροχόπτωση, η θερμοκρασία αλλά και η χρονική περίοδος δηλαδή αργίες, σαββατοκύριακα και σχολικές διακοπές. Ύστερα από την ανάλυση ελαστικότητας για τις παραπάνω ανεξάρτητες μεταβλητές προκύπτουν διαφορές ανάμεσα στην επιρροή αυτών για τον κυκλοφοριακό φόρτο εκτός και εντός του Δακτυλίου της Αθήνας.