Στόχο της Διπλωματικής Εργασίας αποτέλεσε η ανάλυση της επιρροής της οικονομικής κρίσης στη μεταβολή του αριθμού των νεκρών και των σοβαρά τραυματιών σε οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα, με τη χρήση στατιστικών μοντέλων. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα επεξεργασμένα στοιχεία σχετικά με τα οδικά ατυχήματα της περιόδου 2003-2014. Παράλληλα, προσδιορίστηκε ως περίοδος οικονομικής ύφεσης η εξαετία 2009-2014, βάσει της εξέλιξης του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. στην Ελλάδα. Εφαρμόστηκαν τρία μοντέλα λογαριθμογραμμικής παλινδρόμησης, το πρώτο εκ των οποίων αφορά στο σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου 2003-2014 ώστε να προσδιοριστεί ο βαθμός της επιρροής της οικονομικής κρίσης, ενώ τα  άλλα δύο αφορούν στις επιμέρους υποπεριόδους πριν την έναρξη της κρίσης (2003-2008) και κατά τη διάρκεια της (2009-2014) ώστε να προσδιοριστούν οι παράγοντες μέσω των οποίων αποτυπώνεται η προαναφερθείσα επιρροή. Διαπιστώθηκε ότι η οικονομική ύφεση έχει επιφέρει σημαντική μείωση των ατυχημάτων, ενώ ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται έγκειται κυρίως στη μείωση των ατυχημάτων που εμπλέκονται επιβατικά οχήματα, στη μείωση των μετακινήσεων των νέων οδηγών, καθώς και στη μείωση των ατυχημάτων εκτός ισόπεδων διασταυρώσεων, υποδηλώνοντας ότι εκτός από τη μείωση των μετακινήσεων η οικονομική κρίση επηρέασε θετικά τη συμπεριφορά κατά την οδήγηση.