Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανάλυση χρονοσειρών κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στην Αθήνα, κατά τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας (Ιούνιος – Οκτώβριος 2020). Επιπλέον στόχο αποτελεί η αξιολόγηση της επίδρασης στην κυκλοφορία της δοκιμαστικής λειτουργίας του Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας. Για τους εν λόγω στόχους, αξιοποιούνται δύο βάσεις δεδομένων: εκείνη που αφορά στη σύνθεση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας που καταγράφηκε μέσω μετρήσεων του ΕΜΠ και εκείνη που αφορά στην εξέλιξη της κυκλοφορίας στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας από τη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή της Apple. Μέσω της ανάλυσης χρονοσειρών των κυκλοφοριακών δεδομένων υπό εξέταση, αναπτύχθηκαν στατιστικά μοντέλα πρόβλεψης κυκλοφορίας (ARIMA), τα οποία αποδείχθηκαν στατιστικά σημαντικά μόνο για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας. Από τα μοντέλα ARIMA που αναπτύχθηκαν, προέκυψε ότι από το καλοκαίρι και μετά η προβλεπόμενη κυκλοφορία οδηγών και πεζών στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας είναι πιο χαμηλή σε σχέση με την παρατηρούμενη, κάτι που ενδεχομένως να οφείλεται στις θερινές διακοπές και στις υψηλές θερμοκρασίες τους καλοκαιρινούς μήνες στους οποίους βασίστηκε η πρόβλεψη. Σχετικά με τη σύνθεση της κυκλοφορίας στους υπό εξέταση κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, προέκυψε μείωση της χρήσης των επιβατικών ΙΧ με ταυτόχρονη αύξηση των ταξί κάτι που ενδεχομένως να οφείλεται στην προσαρμογή των οδηγών στις νέες κυκλοφοριακές συνθήκες της Πανεπιστημίου που επέφερε η δοκιμαστική λειτουργία του Μεγάλου Περιπάτου.