Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της επιρροής της πανδημίας του κορωνοϊού 2019 στη συμπεριφορά μετακινήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ανάλυση χρονοσειρών. Για τον σκοπό αυτό, συλλέχθηκαν για εικοσιπέντε κράτη-μέλη στοιχεία κινητικότητας και περιοριστικών μέτρων από διαδικτυακές βάσεις δεδομένων. Για την ανάλυση των δεδομένων, αναπτύχθηκαν μοντέλα χρονοσειρών SARIMAX για όλες τις χώρες με ενδογενή μεταβλητή την οδήγηση ή το βάδισμα και με εξωγενή μεταβλητή ένα από τα περιοριστικά μέτρα. Από την εφαρμογή των μαθηματικών μοντέλων, προέκυψε σημαντικός αριθμός μοντέλων για την εκτίμηση της κινητικότητας σχεδόν σε κάθε χώρα της μελέτης. Το κλείσιμο των σχολείων αποτελεί τον πιο σημαντικό εξωγενή παράγοντα για την περιγραφή της οδήγησης και του βαδίσματος στην πανδημία, ενώ η υποχρεωτική κατ’ οίκον παραμονή δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιρροής. Επιπλέον, οι χώρες που επλήγησαν πρώτες από τη νόσο εμφανίζουν μεγαλύτερη συσχέτιση με τα μέτρα περιορισμού σε αντίθεση με τις χώρες που εφάρμοσαν ασθενή περιοριστικά μέτρα και δεν περιγράφονται από τα μοντέλα χρονοσειρών.