Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι ο προσδιορισμός των κρίσιμων παραγόντων επιρροής του χρόνου διαδρομής στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας (Ιούνιος – Οκτώβριος 2020). Για το σκοπό αυτό καταγράφηκε ο χρόνος διαδρομής σε επιλεγμένα οδικά τμήματα μέσω της υπηρεσίας χαρτών της Google (GoogleMapsAPI). Ο κυκλοφοριακός φόρτος οχημάτων και πεζών και η σύνθεση της κυκλοφορίας, συλλέχθηκαν μέσω μετρήσεων πεδίου για την εξεταζόμενη περίοδο και η τελική βάση δεδομένων συμπληρώθηκε με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των υπό εξέταση οδικών τμημάτων. Για την ανάλυση αναπτύχθηκαν, πέντε μαθηματικά μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης και λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης που αποτυπώνουν τη συσχέτιση μεταξύ του χρόνου διαδρομής και των παραγόντων που τον επηρεάζουν στην οδό Πανεπιστημίου και σε κάθε κατηγορία υπό εξέταση οδικού άξονα. Από την εφαρμογή των μοντέλων προέκυψε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο διαδρομής στο κέντρο της Αθήνας σχετίζονται σημαντικά με τoν κυκλοφοριακό φόρτο των επιβατικών ΙΧ, των μοτοσυκλετών, των ταξί, των λεωφορείων και των φορτηγών, με τους ήπιους τρόπους μεταφοράς όπως η κίνηση πεζή και η ποδηλασία αλλά και με την οδική υποδομή όπως είναι ο αριθμός κυκλοφοριακών λωρίδων και λεωφορειολωρίδων. Τέλος, στην Πανεπιστημίου, η αύξηση της διατομής της οδού από τρεις σε τέσσερις κυκλοφοριακές λωρίδες που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας, οδήγησε σε αύξηση του χρόνου διαδρομής.