Το αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής είναι η πολύ-παραμετρική ανάλυση της οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς των αυτόνομων οχημάτων κατά την αλληλεπίδρασή τους με πεζούς για τα διάφορα, καλώς ορισμένα, επίπεδα αυτοματισμού. Για αυτόν τον σκοπό, θα αναπτυχθεί πειραματική διαδικασία τόσο σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (naturalistic driving experiment), για διάφορους τύπους οχήματος (π.χ. επιβατικό όχημα, μικρό λεωφορείο, λεωφορείο), όσο και σε προσομοιωτή οδήγησης (driving simulator) σε επίπεδο αυτοματισμού 2 και 3 (level 2 & 3 κατά SAE J3016). Μετά από μια βέλτιστη ανάλυση των δεδομένων οδήγησης που θα προκύψουν από τα παραπάνω πειράματα, θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή τους σε πρόγραμμα προσομοίωσης κυκλοφορίας σε υπάρχον καλιμπραρισμένο δίκτυο (calibrated network), έτσι ώστε να μελετηθεί περαιτέρω η αλληλεπίδραση των αυτόνομων οχημάτων με τους πεζούς σε επίπεδο δικτύου. Με την εφαρμογή της προσομοίωσης, θα επιτευχθεί η επέκταση και σε άλλα επίπεδα αυτοματισμού (SAE level 4 & 5), τα οποία χρησιμοποιούν τεχνολογία συνδεδεμένης κυκλοφορίας (Connected Autonomous Vehicle), και η γενίκευση των αποτελεσμάτων. Οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης αυτονόμου οχήματος – πεζού στην οδική ασφάλεια, θα διερευνηθούν με τη χρήση υποκατάστατων μετρήσεων οδικής ασφάλειας (surrogate safety measurements) αλλά και της κυκλοφοριακής συμπεριφοράς, ύστερα από κατάλληλη ανάλυση τόσο σε επίπεδο μεμονωμένου περιστατικού αλλά και σε επίπεδο δικτύου.