Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η συσχέτιση των χαρακτηριστικών οδήγησης και των επιδόσεων ασφάλειας
του οδηγού. Για τον σκοπό αυτό συλλέχθηκαν δεδομένα μέσω πειραματικής διαδικασίας σε κανονικές συνθήκες
οδήγησης με 12 συμμετέχοντες οδηγούς, οι οποίοι αξιολογήθηκαν από ειδικό αξιολογητή οδηγικής ασφάλειας για
την οδηγική τους συμπεριφορά και εν συνεχεία τους ζητήθηκε να αυτό-αξιολογήσουν την ίδια συμπεριφορά τους
απαντώντας σε ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο. Η ανάλυση της συμπεριφοράς των οδηγών
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της στατιστικής μεθόδου της ανάλυσης παραγόντων (factor analysis) και της
ανάπτυξης μαθηματικού μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης(linear regression). Η ανάλυση παραγόντων
κατέδειξε τρεις ομάδες που χαρακτηρίζουν την αντίληψη των οδηγών σχετικά με την επιπόλαιη, την επιθετική
και την προσεκτική οδηγική συμπεριφορά. Στη συνέχεια μέσω της γραμμικής παλινδρόμησης προσδιορίστηκε η
επιρροή της οδηγικής εμπειρίας, των χρονο-αποστάσεων από το προπορευόμενο όχημα, της αυτό-αναφερόμενης
επιδεξιότητας και της αμυντικής οδήγησης στη μεταβολή του δείκτη συνολικής επίδοσης. Από την εφαρμογή του
μαθηματικού μοντέλου προέκυψε ότι η οδηγική εμπειρία οδηγεί σε στατιστικά σημαντική αύξηση του δείκτη
συνολικής επίδοσης του οδηγού ως προς την οδική ασφάλεια.