Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των κρίσιμων παραγόντων συμπεριφοράς και ασφάλειας των οδηγών στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό αναλύονται οι απαντήσεις αντιπροσωπευτικού δείγματος 17980 Ευρωπαίων πολίτων, που συμμετείχαν στην πανευρωπαϊκή έρευνα ESRA, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2016. Η ανάλυση της συμπεριφοράς των οδηγών και η διερεύνηση των κρίσιμων παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την ασφάλεια τους, έγινε με τη χρήση στατιστικών μεθόδων ανάλυσης ομαδοποίησης και δυαδικής λογιστικής παλινδρόμησης (Binary logistic regression).Τα  αποτελέσματα των μοντέλων έδειξαν ότι η υπερβολική ταχύτητα οδηγεί σε αύξηση της πιθανότητας εμπλοκής σε ατύχημα, όπως επίσης και η κούραση – υπνηλία και η απόσπαση της προσοχής του οδηγού. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για τις επιμέρους ομάδες Ευρωπαϊκών Κρατών.