Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συσχέτιση της δεδηλωμένης και αποκαλυφθείσας συμπεριφοράς του οδηγού με χρήση δεδομένων από συσκευές διαγνωστικών στοιχείων (OBD) του οχήματος. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιούνται δεδομένα από πειράματα οδήγησης στο οποίο συμμετείχαν 17 οδηγοί. Οι μετρήσεις είχαν διάρκεια 3 μήνες και αφορούσαν στην καταγραφή απότομης επιτάχυνσης ή φρεναρίσματος, τη μέση ταχύτητα κάθε διαδρομής που έκανε ο εκάστοτε οδηγός, τη συνολική απόσταση που διένυσε σε χιλιόμετρα, κτλ. σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Για τη μελέτη της δεδηλωμένης συμπεριφοράς του οδηγού αξιοποιούνται οι απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε και προηγείται της ένταξης του συμμετέχοντα στο πείραμα. Για την ανάλυση των στοιχείων των μετρήσεων και των απαντήσεων αναπτύχθηκαν στατιστικά μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression). Τα αποτελέσματα έδειξαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των απότομων φρεναρισμάτων και επιταχύνσεων του οδηγού με τον αριθμό των ατυχημάτων στα οποία έχει εμπλακεί, το ετήσιο εισόδημα και τη δηλωθείσα από τον οδηγό συχνότητα απότομου φρεναρίσματος.