Η οικονομική αξιολόγηση των επεμβάσεων οδικής ασφάλειας αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων ώστε να επιτευχθούν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη. Η εργασία αφορά στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την οικονομική αξιολόγηση επεμβάσεων οδικής ασφάλειας, με βάση αφενός ιστορικά στοιχεία ατυχημάτων και αφετέρου επιτόπου επιθεωρήσεις στις υπό εξέταση θέσεις. Με χρήση προτύπων πρόβλεψης ατυχημάτων κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες και στα διαθέσιμα δεδομένα, εκτιμώνται τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή των επεμβάσεων, αρχικά ως μείωση θανάτων, σοβαρών και ελαφρών τραυματισμών και στη συνέχεια αποτιμώνται χρηματικά. Συνεκτιμώντας το κόστος υλοποίησης και συντήρησης των επεμβάσεων, υπολογίζεται ο οικονομικός βαθμός απόδοσης (ERR). Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε πιλοτικά για την αξιολόγηση των Μελετών Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΜΕΒΟΑ) του προγράμματος της Εγνατίας Οδού στις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας και Ημαθίας. Ο οικονομικός βαθμός απόδοσης εκτιμήθηκε σε 27,1% για τη Βοιωτία και 18,2% για την Ημαθία, καταδεικνύοντας την πολύ υψηλή οικονομική ανταποδοτικότητα των επεμβάσεων.